Førebyggande avdeling (Feiarvesenet ligg under denne avdelinga)

Brannførebyggande avdeling sitt hovudmål er å få ned antall brannar, og minske konsekvensane dersom det blir brann.

Feiarvesenet er ein del av førebyggande avdeling. Feiarvesenet skal syta for at alle røykkanalar og fyringsanlegg blir feia eller ført tilsyn med. Dette skal skje etter behov men minst ein gong kvar fjerde år.

Førebyggjande tiltak kan vera alt frå befaring og tiltak mot risikoobjekt til informasjon retta mot innbyggjarane i kommunen.

Kurs og kampanjar

I løpet av året arrangerer avdelinga ei rekkje informasjonstiltak og brannvernkampanjar, samt Open brannstasjon éin dag i året. Førebyggjande avdeling held også kurs og seminar for organisasjonar, bedrifter, institusjonar, skular, barnehagar, velforeiningar og andre.

Informasjonsfaldar

Her kan du lesa meir om feiing og tilsyn

 

Beredskapsavdeling

brann-og-redning-tilsette copy_600x383.jpg

Beredskapsavdelinga har ansvaret for beredskap mot brannar, ulykker og akutt forureining.

Nødnummer brann: 110 

Hovudbrannstasjon

Vabakkjen 2

Postadresse

Postboks 304, 5402 Stord 

Utalarmering

Utalarmering skjer via VHF-samband frå Alarmsentral i Haugesund (110-sentralen). Det er to alarmtypar:

  • Gruppealarm: alarm til dei som er på vakt, samt alle ”faste” tilsette ved hovudstasjonen 
  • Full alarm: alarmering av heile styrken på 40 personar

I tillegg kan AMK-sentralen (113-sentralen) sende ut redningsalarm, som i tillegg til å alarmere vakthavande lege og ambulansane i regionen, også alarmerer Stord Brannvern på lik line som ved ein full-alarm. AMK står for Akutt Medisinsk Kommandosentral.

Beredskapsstyrken ved Stord brannvesen

Leirvik stasjon, Vabakkjen

4 overbefal
4 utrykkingsleiarar
8 sjåførar
12 røykdykkarar/konstablar
4 reservar

Sagvåg brannstasjon

8 sjåførar/konstablar/røykdykkarar

Huglo

6 mann utan vaktplikt 

Beredskapslaga

Beredskapsavdelinga er samansett av 4 beredskapslag, og kvart beredskapslag er sett opp med:

Leirvik

overbefal
utrykkingsleiar
2 sjåførar
3 røykdykkarar/konstablar

Sagvåg

2 personar pr. veke, kombinert sjåfør og konstablar

Overbefalsvakt

Denne vakta er 4-delt mellom brannsjef, leiar beredskapsavdeling, leiar førebyggande avdeling og overbrannmeister.

Utrykkingsleiarar

Alle utrykkingsleiara har godkjent kompetanse i h.h.t. krav i forskrift.

Sjåførar

Sjåførar på oppsett vaktlag har hovudansvar med å få ut mannskapsbil,tankbil og evt. lift ved alarm.Alle sjåførar har godkjente sertifikat og utrykkingskompetanse (kode 160)

Røykdykkarar

Alle røykdykkarar har godkjent kompetanse i h.h.t. krav i forskrift