Me har hovudkontor på Fitjar rådhus. Ope 9:30-14:30.

Les om tenestene til høgre, eller nedst på sida om du er på mobil.

Telefon: 53 45 85 00

Postadresse: SFLMK, Postboks 83. 5418 Fitjar

Tilsette

 

Aase Nøttveit

Aase Nøttveit

Tlf. 53 45 85 48
aase.nottveit@fitjar.kommune.no

Rådgjevar landbruk

Produksjonstilskot, avløysartilskot, sjukeavløysing, SMIL-ordninga, RMP (regionalt miljøprogram), miljøplanar, gardskart, landbruksregister og ulike prosjekt.

profilbilete av Åse Meling Underhaug

Åse Meling Underhaug

Tlf. 932 72 758
aseund@fitjar.kommune.no

Rådgjevar skog og vilt

Skogfond, tilskotsordningar for skogkultur og vegbygging (NMSK), kursing i ulike tema innan skogbruk, motorferdsel i utmark, viltforvaltning.

 

 

Landbruks- og miljøsjef

Konsesjon, produksjonstilskot, jordlova, bakkeplanering/nydyrking.

Anette Mek Vik

Anette Mek Vik

Tlf. 53 45 85 40
anevik@fitjar.kommune.no 

Fungerande avdelingsleiar/
Rådgjevar landbruk
Produksjonstilskot, konsesjon, dreneringstilskot, tilleggsnæring landbruk/bygdeutvikling, jordlov og viltforvaltning

Profilbilete av Marlene Sørli

Marlene Sørli

Tlf. 53 45 85 49
malsor@fitjar.kommune.no

Rådgjevar natur og miljø

Miljøspørsmål, havbruk, forureining, utsleppsløyve, kontaktperson friluftsliv (Fitjar), verneområda (Stord) og biologisk mangfald

 

Mari Lunde Lepsøy

Tlf. 53 45 85 43

marlep@fitjar.kommune.no

Rådgjevar