Kommunane Bømlo, Fitjar og Stord har teke i bruk samarbeidsmodellen Betre tverrfagleg Innsats (BTI) som metode og arbeidsverktøy i arbeidet for barn og unge som har det vanskeleg.

- BTI gir oss ein tydeleg struktur for korleis me kan yta tidleg innsats og jobba heilskapleg dersom me kjenner ei eller anna form for uro for eit barn eller ein ungdom. BTI-modellen skal resultera i koordinerte og heilskaplege hjelpetiltak, gjennom ei tydeleg oppskrift for framdrift og samhandling mellom heimen, ulike tenester og faginstansar, seier einingleiar for Førebyggjande tenester, Birthe Blokhus.

Laga webbasert rettleiar

For å gjera denne oppskrifta mest mogleg tilgjengeleg, informativ og brukarvenleg for alle potensielle brukarar av BTI, har Bømlo, Fitjar og Stord fått utvikla ein web-basert BTI-rettleiar.

I denne rettleiaren er det  lagt vekt på kortfatta og lettfatteleg språk, enkel manøvrering og kort veg til nødvendige tilleggsverktøy. Målsettinga har også vore å gjera BTI-modellen transparent og open for alle, både tilsette, føresette, barn og ungdom og andre interesserte i dei tre kommunane.

- Når me no tar i bruk den nye rettleiaren som ei funksjonell rettesnor i vårt praktiske arbeid med BTI, gir me innsatsen for barn og ungdom eit kraftig løft!, avsluttar Blokhus.

 

BTI er opprinneleg ein dansk modell som Departementet tok i bruk i 2012. Målet er:

  • å vera tidleg på banen
  • rettleiing frå faginstans
  • saman med barnet og foreldre
  • utan oppfølgjingsbrot

Rettleiaren finn du her