Takseringa omfattar bustadar, fritidsbygg, næringsbygg og frådelte tomtar.

Ved taksering av bustadar og fritidsbygg vert det berre nytta utvendig synfaring.

Dei skatteytarane som ynskjer å vera til stades under takseringa må gje skriftleg tilbakemelding til eigedomsskattekontoret innan 9. november.

Kontakt: eskatt@stord.kommune.no 

eller per brev til: Stord kommune ved eigedomsskattekontoret, Postboks 304, 5402 Stord

Meldinga må innehalda gardsnummer, bruksnummer, adresse og telefonnummer til skatteytar.