Barnehagen ligg i eit rolig boligområde, og har fine naturområde i nærleiken. Frå barnehagen er det lett tilgang til både skogsområde som Skjepåsen og Eventyrskogen, og turområde ned til sjø, som Hybelsneset og Sæbø gard.

Ynskjer du å sjå litt av det me held på med i barnehagen vår, er du velkommen til å vitje den opne facebook-sida vår, som du finn til høgre i menyen (nedst på sida ved bruk av mobil), eller opne nokon av PDF-dokumenta som ligg nedanfor her.

Velkommen til oss.

Om barnehagen

Barnehagen vår er ein avdelingsbarnehage, med ein avdeling for store barn og ein avdeling for små barn. Avdelingane vert delt opp i mindre alderhomogene grupper, med 3 grupper på avdeling for små barn, og 3 grupper på avdeling for store barn. På gruppene jobbar barna i prosjekt og tilrettelagte aktivitetar, og dei går på tur i nærmiljøet. I tillegg har dei fruktmåltid,lunsj. kvilestund og mellommåltid på gruppene.

Personalet som jobbar hjå oss har høg fagleg kompetanse og erfaring. Og barn og foreldre møter og vert kjendt med heile personalgruppa, då me har tett samarbeid på tvers av avdelingane og gruppene.

Me ynskjer at det totale barnehagetilbodet skal vere eit sterkt inkluderande fellesskap for barn og vaksne. Der kreativitet skal gjera barnet rusta til å møte dagens krav og evne til nytenking. 

Avdelingane og gruppene finn du til høgre på denne sida.

 

Tilbodet vårt

 • Opningstid er måndag til fredag 06.30 - 16.15.
 • Me held stengt 4 veker i juli, f.o.m. veke 27, t.o.m veke 30. I 2018 skal sommarbarnehage for dei kommunale barnehagane vera hjå oss. Då held me stengt berre i veke 29 og 30
 • Ferie skal meldast inn innan 1 mai kvart år, og barnet skal ha 4 veker ferie i løpet av eit barnehageår. Fråver på grunn av sjukdom vert ikkje rekna som ferie. Det er høve til å søke plass i sommarbarnehagen dei to første vekene, om de alt har avvikla ferie innan veke 28.
 • Me har 5 planleggingsdagar pr. bruksår.
 • Me fyljer Stord kommune sine betalingssatsar og vedtekter.
 • Barnehagen tilbyr mat, melk og frukt medan barnet er i barnehagen. Dette er til sjølvkost, med 300 kr for 100% plass, og 180 kr for 60% plass. Det vert ikkje gitt høve til å reservera seg frå delar av tilbodet. Meir om mattilbodet vårt finn du i barnehagen sin årsplan. 

Dagliglivet i barnehagen vår inneheld mellom anna:

 • Barn som leikar og er i aktivitet ute og inne i barnehagen.
 • Turar i flotte naturområder i nærmiljøet vårt.
 • Arbeid med tema og prosjekt i aldershomogene grupper.
 • Barn og vaksne som stiller spørsmål, og som gir rom for undring.
 • Kulturopplevingar i og utanfor barnehagen.
 • 3 måltid iløpet av barnehagedagen.
 • Kvilestund for alle barna.
 • Teiken, male, synge,danse, rime,fortelje,språkleikar,høgtlesing,lytte m.m. 
 • Barnet og kvardagen blir mellom anna synleggjort gjennom praksisforteljingar,teikning, fotografi, periodeplanar og periodebrev og utstilling av barna sine arbeid.

Det er kvardagane som er best

Gunnhild og barna

Visjon og verdiar

I Trodlahaugen barnehage byggjer me vårt pedagogiske grunnsyn på at alle barn er kompetente og rike. Med det meiner me at kvart barn har kraft og ressursar i seg sjølv, og vil veksa, læra og vita ut frå sine eigne føresetnader. Trodlahaugen skal vera  ein barnehage der læring og erfaring byggjer på samspelet mellom barna, miljøet og dei vaksne, og der opplevingar, og barnet sin eigen nysgjerrigheit  utgjer basis for læring. Dei vaksne i barnehagen skal legg til rette for at barna får anledning til å vera ein ressurs for kvarandre. Barna skal gjennom dagen få mange anledningar til å uttrykkje tankar og meiningar i kvardagen. Samstundes som dei og lyttar til andre sine synspunkt, kan me saman skapa møteplassar der me kan reflektera saman over det me gjer.

Trodlahaugen barnehage skal gje eit tilbod som speglar progresjon gjennom heile barnehagetida.  I tillegg til årsplanen med progresjon, har me progresjonsplan innan dei 7 ulike fagområda i rammeplanen.  

I barnehagen vår skal personalet få nytta sitt faglege skjønn i utarbeiding og tilpassing av våre pedagogiske planer i samsvar med deira kjennskap til enkeltbarn, barnegruppa, interesser, lokal tilpassing, ulike resursar og organisering. Viktigast av alt er at barn og føresette får høve til å delta, og aktivt får  medverka med innspel, idear og si eiga kompetanse i tilnærminga til dei ulike fagområda.

Vår visjon er; "- ein del av den gode barnsommen".

Me jobbar i prosjekt saman med barna. Tema for desse prosjekta tek utgangspunkt i interessa til barna.

Me bruker pedagogisk dokumentasjon som verktøy for å vidareutvikla det pedagogiske innhaldet i barnehagen. 

Dokumentasjon frå prosjekt

Barn målar på stort ark

Barnehageruta