Barn rører i gryte.jpg      Barn hopper fra ribbevegg i gymsal

 

Dette synest me er gøy

Me på Tyrihans synest det er gøy å vere ute! Me brukar leikeplassen i barnehagen og "Haugen" som er vårt naturområde tilknytta barnehagen sitt uteområde. Me synest det er gøy å utforske og eksperimentere. Inne synest barna det er kjekt med formingsaktivitetar, leike, spele brettspel og lese bøker. Barna kan i stor grad sjølv finne det dei treng av formingsmateriale og leiker. 

Språk, Sosial kompetanse og Friluftsliv

  • Satsingområde dette året er "Språkleg utvikling og inkludering ved hjelp av digitale verkøy".

Me skal bygge gode relasjonar mellom barn og vaksne, og  jobbe med å inkludere kvarandre i leiken. Me skal ha eit autoritativt klima  i heile barnehagen med fokus på vaksne som set krav og samtidig gir mykje omsorg til barna.

Språk: På Tyrihans jobbar me med det metodiske opplegget "Tal og språksprell" og  Snakkepakken.
Turdag: På turane våre brukar me det flotte nærmiljøet vårt. Turane går ofte til Hustrudalen, Gapahuken ved Utslettefjellet, Nysæterneset og banevegen, idrettsplassen osv. Barna går på turar med barn tilhøyrande si aldersgruppe.
Med bakgrunn i at me er med i prosjektet Regional kompetanseheving har me i år har eit ekstra fokus på utforsking og leik med digitale verktøy. 

Førskulebarna:

Tal- og pråksprell; leik og bevsstgjeringa av språket.
"Min tur" er populært, der barna får bestemma turmål og kva ein vil gjera på tur.
"5 på topp" Til våren gjennomfører alle 5-åringane "5 på Topp" der dei bestiger fem lokale fjelltoppar.
Gymsal: Me låner gymsalen på Sagvåg skule. Det er svært populært og ein fin moglegheit for førskulegruppa til å verta kjent med ein skule.

På denne avdelinga jobbar:

  • Gunn-Iren Sælevik- pedagogisk leiar 100% stilling
  • Marita - fagarbeidar 100 % stilling