Planen vert utarbeidd av Mestergruppen Arkitekter AS på vegne av Valvatne Bygg AS.
Planområde er på omlag 10,7 daa og er synt på kartet nedanfor.
Område kan og sjåast i kommunen si kartløysing, Stordkart

Kart som syner plangrense

 
 

 Planstatus og føremål med planen

I arealdelen til kommuneplanen er eigedomen vist som område for bustader. Området er hovudsakleg ikkje tidlegare regulert, men vil erstatte ein mindre del av reguleringsplanane R-034-000 Lauvdalen og R-225-000 Fv. 59 og del av Langelandsvegen

Føremålet med planen er å leggje til rette for utvikling av 12-15 bustader, fordelt på frittliggjande og konsentrert småhus.
Etter første varsel om oppstart av planarbeid er plangrensa vorte utvida då planprosessen har avdekka behov for å inkludere ein større del av Fv 5046 Verftsvegen og eigedomar langs vegen. Planavgrensinga skal gje høve for å ivareta eventuelle naudsynte tiltak i Verftsvegen, mellom anna fastsetja tilkomst til området.
Planen er i tråd med kommuneplanen.

Viktige utgreiingar

Det er vurdert konsekvensutgreiing (KU) og kommunen har vurdert at planen ikkje fell under vilkår for slik utgreiing.

Planarbeidet vil spesielt kaste lys over følgjande problemstillingar:

  • Kvalitet på uteområde
  • Variasjon i bustadtypar og tilpasning til eksisterande bustader
  • Utbetring av eksisterande tilkomst til Verftsvegen og evt. støytiltak

Gjeldande planar vert heilt/delvis oppheva

Ny plan vil erstatta del av reguleringsplan R-034-000 Lauvdalen, og  R-225-000 Fv. 59 og del av Langelandsvegen.

Dokument

Merknader

Spørsmål eller merknader til oppstart av planarbeidet skal sendast til:

Kim Boisen
Postboks 1043
8001 Bodø
eller via e-post kim.boisen@mgarkitekter.no

Kontaktperson: Kim Boisen, Mestergruppen Arkitekter AS, tlf 932 24 545

Merknadsfrist: 29. mars 2023