Føremål

Føremålet med ordninga er å stimulera og vidareutvikla det lokale kulturlivet. Midlane skal i hovudsak nyttast til opne arrangement.

Kva kan du søkja om tilskot til?

Du kan søkja om underskotsgaranti til alle kulturelle arrangement eller prosjekt som er opne for publikum. Følgjande blir lagt vekt på:
 
  • Utvikla barn og unge sine kulturopplevingar.
  • Gje innbyggjarane eit variert kunst- og kulturtilbod.
  • Fremja festivalar og mønstringar som involverer mange deltakarar. 

Kven kan søkja?

Ulike arrangørar kan søkja tilskot gjennom ordninga, slik som lag, organisasjonar og enkeltmannsføretak. For å søkja om arrangementstilskot må søkjar ha organisasjonsnummer i Einingsregisteret.  

Krav til søknaden

Søknaden skal innehalda:

  • Oversikt over innhaldet i arrangementet.
  • Arrangementet må bli gjennomført i Stord kommune.
  • Budsjettskjema i søknadsskjema må nyttast.
  • For å få utbetalt tilskot så må rekneskap sendast inn 1 månad etter prosjektet er gjennomført.

Søknadskjema

Søknadsskjema for underskotsgaranti.

Søknadsfrist: Seinast 1 månad før arrangementsstart.