Kommunedelplan for E39 – heiane – Tveita/Nordre Ådland - alternativ 2

Kommunedelplan for E39 – heiane – Tveita/Nordre Ådland - alternativ 4Bileta syner alternativ 2 opp mot vedtatt alternativ 4 (nedst).

Planprogrammet skal skissera korleis arbeidet skal gjennomførast. Det er her vist til kva utredningar som gjennomførast og kva rammer som skal leggast til grunn for arbeidet, i tillegg til medverknad og tidsramme for arbeidet.

Dokument