Føremål

Planen legg til rette for utviding av uteareal for skulen, oppføring av fleirbrukshall og parkering i område mellom skule, E39 og fotballbane.
Planen legg også til rette for 2 nye bustadatomter ved innkjøring til fotballbanen.

Dokument

Digitalt plankart kan du sjå i Stordkart

Du har rett til å klage

Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren i Vestland etter §§ 1-9 og 12-12 i Plan- og bygningslova og § 28 i Forvaltningslova.

Klage må grunngjevast og sendast skriftleg til:

Stord kommune, Regulering, byggesak og oppmåling
Postboks 304
5402 STORD
evt. via eDialog eller på e-post til rbo@stord.kommune.no 

Klagefrist:  06. august 2021

Eventuelle krav om erstatning eller straksinnløysing etter §§ 15-2 og 15-3 i Plan- og bygningslova må for ubygd eigedom vera framsett innan 3 år. For utbygd eigedom gjeld same fristen etter at bygga er fjerna.