Barneverntenesta skal sikra at barn og unge som lever under tilhøve som kan skada deira helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Tenesta skal også medverka til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Arbeidet i barneverntenesta er regulert av "Lov om barneverntjenester" i tillegg til rundskriv og retningsliner knytt til lova.

Når barn på grunn av forholda i heimen eller av andre grunnar har særlege behov, skal det iverksetjast tiltak for barnet og familien. Tiltaka skal ha barnet sitt beste som målsetjing.

Alle tiltak skal evaluerast med jamne mellomrom. Målet er at barnet skal veksa opp hos dei biologiske foreldra sine utan tiltak frå barneverntjenesten. 

Barnevernet skal driva førebyggjande samarbeid med andre tenester og frivillige organisasjonar.

Barnevernet set i verk undersøking etter bekymringsmelding frå til dømes foreldre, barnet sjølv, annan familie, helsestasjon, barnehage, skule, sjukehus, politi og NAV.

Er du uroa for eit barn? I rettleiaren Betre tverrfagleg innsats for barn og unge i Stord kommune (BTI) finn du korleis ein skal gå fram ved ulike situasjonar.

Sakshandsaming

Lov om barneverntenester har følgjande fristar for sakshandsamingstid:

 • Avklaring av melding: 1 veke
 • Undersøking: 0 - 3 månader. I særlege tilfelle inntil 6 månader.

KRÅD sine 10 spørsmål og svar om å melda til barnevernet

Er du bekymra for eit barn?

Mange er i tvil om når det er riktig å melda frå til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utvikla 10 spørsmål og svar for å hjelpa deg som er bekymra for eit barn.

Last ned 10 spørsmål og svar som PDF-plakat her

 1. Når bør eg melda frå til barnevernet?

  Er du bekymra for eit barn, kanskje fordi du trur foreldra ikkje klarar å ta godt nok vare på barnet? Då bør du melda frå til barnevernet.
   
 2. Korleis kan eg veta om det er alvorlig nok?

  Er du bekymra, skal du melda frå uansett. Meldinga di kan vera svært viktig for barnet det gjeld. Det er barnevernet si oppgåve å vurdere alvoret og om hjelp er naudsynt.
   
 3. Kven skal eg snakka med i barnevernet?

  Du kan ringa eller skriva eit brev til barnevernstenesta i din kommune. På kveldstid kan du kontakta barnevernsvakta der den finnes – eller ringa gratis til den landsdekkande Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Då blir bekymringa di formidla vidare til barnevernet der barnet bur.
   
 4. Kva skjer når eg melder ein bekymring til barnevernet?

  Sakshandsamaren skriv ned det du fortel. Innan ei veke avgjer barnevernet om dei skal setja i gang ei undersøking eller om meldinga skal leggjast bort. Ei undersøking skal vanlegvis ikkje vara lenger enn tre månadar.
   
 5. Kva kan barnevernet gjera for å hjelpe barn, unge og familiar?

  Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjera situasjonen betre for barnet. Dei fleste barn (8 av 10) får hjelp heima hos foreldra. Hjelpa kan eksempelvis vera råd og rettleiing, barnehageplass, støttekontakt, besøksheim eller tilsyn i heimen. I enkelte saker får barnet plass i fosterheim eller på institusjon.
   
 6. Må eg alltid oppgje namnet mitt?

  Nei, du kan velja å vera anonym. Barnevernet må informera familien om innholdet i meldinga. Foreldra vil då ofte forstå kven som har meldt frå.
   
 7. Får eg beskjed dersom saka vert lagt bort?

  Nei. Barnevernet har teieplikt. Dette er annleis for tilsette i for eksempel skule eller barnehage. Dei har krav på tilbakemelding om det vert sett i gang tiltak eller ikkje.
   
 8. Tida går og eg er framleis bekymra: Bør eg ringa ein gang til?

  Ja. Du vil ikkje få veta kva barnevernet har gjort sidan sist du ringte. Om du framleis er bekymra, er det likevel viktig at du tek kontakt og fortel kvifor.
   
 9. Kan eg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemnda?

  Du kan bli innkalla som vitne. Du har i så fall plikt til å møta og fortelja kvifor du har vert bekymra.
   
 10. Kvar kan eg få veta meir om barnevernet?

  Du kan lesa meir om kva slags hjelp barnevernet tilbyr på desse nettstadane:
  www.barnevernet.no
  www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barnevern
  www.bufetat.no/barnevern

Denne sjekklista er utvikla av Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) er regjeringa sitt spesialorgan for førebyggjing av kriminalitet.

www.krad.no