Her finn du timelista for støttekontaktar 

Timelistene skal leverast kvar månad og innanfor rett kalenderår. Lista skal leverast så snart som råd etter den 20 i månaden. Lønsperioden går frå og med 21 den eine månaden til og med den 20 i påfølgande månad.

Timelistene skal alltid attesterast av tenestemottakar eller av føresette kor tenestemottakaren er under 18 år.

Timelista skal anten:

  • Sendast som brev til: Kulturtenester – Tilrettelagt fritid - Postboks 414, 5403 Stord.
  • Leggjast i konvolutt merka med Tilrettelagt fritid i blå postkasse utanfor rådhuset eller i resepsjonen i Stord Kulturhus.
  • Skannast og sendast som vedlegg i e-post til Tilrettelagt fritid.
  • Du kan sjølvsagt også kome innom kontoret vårt med den om du heller ynskjer det.
  • Hugs underskrift frå både deg som støttekontakt og anten brukar, føresett eller annan ansvarsperson.