Forvaltning

På regionalt nivå er det fylkeskommunen som forvaltar kulturminnevernet. På lokalt har kommunen avsvaret med heimel i plan- og bygningslova.

Eit kulturminne er kjelde til kunnskap om fortida. Det gjeld å finna eit utval av kulturminne som kan representera eit tverrsnitt av fortida. 

Kommunedelplanen til høgre tek for seg følgjande typar kulturminne:

 • Kulturminne knytt til jordbruk og sjøbruk
 • Teknisk utnytting av vassdrag
 • Bergverk
 • Handverk og industri
 • Handel og service
 • Offentlege bygg og anlegg
 • Fornminne
 • Kulturlandskap
 • Materielle krigsminne
 • Naturformasjonar det knyter seg særlege tradisjonar til
 • Ferdselsårer og kommunikasjon

Tilskot til vern

Ønskjer du å søkja om tilskot til vern av kulturminne?

Klikk her for å gå til søknadsskjema for tilskot

Kulturminneplan

Eining for kultur arbeidar for tida med ein ny kulturminneplan saman med ei ressursgruppe.

Klikk her for å lesa om planprogrammet og framdrift.