Kva er Den kulturelle spaserstokken?

Stord kommune ønskjer at kulturopplevingar skal vera ein del av kvardagen til eldre og personar med bistandsbehov. Gjennom arrangement i Den kulturelle spaserstokken kan denne gruppa få oppleva kunst og kultur på eit høgt profesjonelt nivå fleire gonger i året. 

Kven er målgruppa til Spaserstokken?

Tiltaka i Stord kommune rettar seg særskilt mot dei som har vanskar med å sjølve oppsøka kulturelle tilbod, som bebuarar på dei offentlege omsorgsinstitusjonane.

Korleis er Spaserstokken organisert?

Realisering og utvikling av den kulturelle spaserstokken skjer i eit nært samarbeid mellom omsorgssektoren og Eining for kultur. Ein representant frå Eining for kultur er ansvarleg for å koordinera og samarbeider med omsorgstenestene om programinnhaldet. Arrangementa er finansiert av fylkeskommunal tilskotsordning og kommunal finansiering.

Ønskjer du å vera utøvar i Spaserstokken?

Profesjonelle utøvarar kan levera kunstnarlege tilbod til Den kulturelle spaserstokken i Stord kommune. Tilboda vil bli vurderte ein gong i året då det følgjer Vestland fylkeskommune sin frist, Stord kommune leverer inn felles søknad til fylket si søknadsordning med frist 1. juni. Tilbod leverte til Stord kommune innan 15. mai vil bli vurderte for påfølgjande år. Tilbod som kjem inn etter dette vil bli vurderte for året etter. Døme: Tilbod levert innan 15. mai 2023 blir vurdert for 2024, tilbod levert etter 15. mai 2023 blir vurdert for 2025.

På denne lenka finn du skjema for tilbod til Den kulturelle spaserstokken i Stord kommune.