Mål

Kulturopplevingar skal vera ein del av kvardagen til eldre og personar med bistandsbehov i Stord kommune.
Eldre og personar med bistandsbehov skal oppleva kunst og kultur på eit høgt profesjonelt nivå fleire gonger i året. Dette kan vera innan musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, biletkunst/kunsthandverk og kulturhistorie. 

Målgruppe

Alle eldre i Stord kommune. Rørslehemma som bur på eldresentra får tilbod på institusjonane.

Organisering/koordinering

Realisering og utvikling av den kulturelle spaserstokken skjer i eit nært samarbeid mellom omsorgssektoren og Kulturtenester.

  • Ein representant frå eininga Kulturtenester og ein representant frå omsorgstenestene samarbeider om koordineringsansvaret.

Arrangementa er finansiert av statleg/ fylkeskommunal tilskotsordning og kommunal finansiering.

Program

Programmet er førebels uavklart grunna smittevernstiltak/korona og vil bli oppdatert så snart det er på plass.

Skjema for tilbod til den kulturelle spaserstokken

Her finn du skjema for tilbod til den kulturelle spaserstokken i Stord.

Dette skjemaet skal nyttast for dei som ynskjer å gje tilbod om kunstnarlege tilbod gjennom den kulturelle spaserstokken i Stord kommune.