Stord brann og redning skal syta for feiing og tilsyn med fyringsanlegg så ofta det er behov for det. Tenesta gjeld hovudsakeleg private bustadar og fritidsbustadar med skorstein og eldstad.

Ved feiing fjernar feiaren sot og bek og reduserer dermed faren for brann i skorsteinen. Kor ofte det skal feiast, kjem an på sotmengde og kva oppvarmingssystem bustaden har. Dette gjeld óg fritidsbustadar.

Eit tilsyn omfattar informasjon om korleis du best mogleg kan ivareta brannsikkerheiten i bustaden din. Feiaren inspiserer eldstad, røykrøyr, skorstein, røykvarslarar, slukkemateriell, rømningsvegar og oppbevaring av brannfarleg vare.

Det er ditt ansvar som eigar å syta for at feiaren kjem til for å utføra jobben. Ved feiing må trekkventilar, spjeld og omnsdører vera lukka.

Feiaren går alltid uniformert og skal bera synleg ID-kort frå Stord brann og redning.

Varsling om feiing

Stord kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggjarane i eit geografisk område.

Me varslar på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Når blir systemet brukt?

Kommunen informerer innbyggjarane digitalt via SMS/talemelding/e-post ved hendingar der dette er føremålstenleg. 

Kan me nå deg?

Det finst to ulike register som vert nytta for å nå deg som innbyggjar:

 1. www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefalar me å legga inn både mobiltelefon og e-postadresse då mange henvendingar frå det offentlege vil føregå her i fremtida. Dette på lik line med sjølvmeldinga som de kanskje er kjend med frå tidlegare.
 2. www.varslemeg.no som er eit tilleggsregister nyttar du dersom du ønskjer å motta varsel for ei adresse du ikkje er registrert med bustadadresse på.

Verksemder

Verksemder må registrera nøkkelpersonar ved å gå inn på lenka www.varslemeg.no. Du kan registrera så mange nummer du vil per adresse.

Ofte stilte spørsmål

Korleis virkar varslinga?

Meldinga vert sendt som SMS til mobiltelefonar og ein automatisert talemelding til fasttelefon. Talemelding vert lest inn som "tekst til tale". På slutten av meldinga blir du bedd om å tasta: 1 - for å bekrefta at du har oppfatta meldinga  9 - dersom du ønskjer å høyra meldinga ein gong til.

Er mitt mobilnummer registrert?

Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvalting» på rett adresse er alt i orden. Denne oppføringen gjeld for den adressa du er registrert med i Folkeregisteret. Oppføringa di kan du sjekke ved å logga deg inn her: www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Eg har hemmeleg nummer. Blir eg varsla?

Varsling 24 varslar ikkje hemmelege nummer. Dersom du likevel ønskjer å få varsel frå din kommune, gjer ein tilleggsoppføring på www.varslemeg.no. Kryss av for "hemmeleg nummer".

Korleis får eg varsel for andre adresser enn bustadadressa mi?

www.varslemeg.no kan du legga inn tilleggsadresser som du ønskjer varsel for. Dette kan gjelda barn i studentbustad, foreldra dine sin bustad eller ein fritidseigedom. Slik gjer du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn mobilnummeret ditt og klikk "send".
 • Du mottar ein kode på SMS, som du bruker for logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil varslast for. Namn = den som bur på adressa du registrerer.

Eg bur i burettslag/blokk/sameige. Blir alle på adressa mi varsla?

Alle einingar i eit burettslag eller sameige vert varsla om du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Korleis finn eg ut om foreldra mine si adresse er i ein kommune som brukar Varsling 24?

Ta kontakt med den respektive kommune for å høyra om dei brukar Varsling 24.

Korleis kan eg sjå kva adresse eg får varsel for?

www.varslemeg.no kan du sjekka andre varslingsadresser som er oppført på mobilnummeret ditt, utanom den offiisielle bustadadressa du er registrert med i «kontaktregister for offentlig forvalting». Slik gjer du:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn mobilnummeret ditt og klikk "send".
 • Du mottar ein kode på SMS, som du brukar for logga deg inn.
 • Her ser du lista over adresser registrert på mobilnummeret ditt.
 • Her kan du òg sletta adresser eller legga til fleire. s