Har de planar om å utarbeida privat framlegg til reguleringsplan for eit område i kommunen, må de først ha eit oppstartsmøte med kommunen, jf § 12-8 i plan- og bygningslova.

Føremålet med møtet er å informera kommunen om planlagt innhald og avgrensing av reguleringsplan. Kommunen kan avklara plansituasjonen for området, kva krav til ny planlegging som vil bli utløyst, og korleis kommunen kan hjelpa til med planarbeidet. Vidare skal det avklarast om planforslaget utløyser krav om konsekvensutgreiing og planprogram.

Det er krav til at private forslagsstillarar skal senda inn eit planinititativ seinast samtidig med førespurnad om oppstartsmøte, jf. § 1 forskrift om handsaming av private forslag til detaljregulering. 

Informasjon om kva planinitiativet skal innehelda finn du her.

Oppstartsmøte kan òg vere naudsynt før ein kan gå i gang med endring av reguleringsplan (Pbl § 12-14 andre ledd).  

Skjema

Rettleiing

Konsekvensutgreiing

  • Dersom verknaden av planar og tiltak kan ha vesentlege konsekvensar for miljø og samfunn skal det utarbeidast konsekvensutgreiing (KU) etter nærare bestemte kriterier i samanheng med det pågåande reguleringsplanarbeidet. Program for utredning skal fastsetjast av kommunen.

Regjeringen 

Hordaland fylkeskommune 

Miljøkommune.no

Gebyr

Det er gebyr på:

  • oppstartsmøte
  • handsaming av reguleringsplan
  • handsaming av konsekvensutgreiing
  • mindre bagatellmessige endringar i reguleringsplan
  • for mindre endringar i reguleringsplan som vert lagt fram for politisk handsaming
  • prinsippsøknad/privat planinitiativ

Her finn du oversikt over gebyr i Stord kommune