Hovudkontoret er definert som rådhuset, og einingane elles er anten definert saman med andre i same lokasjon, eller som einskild eining.

Stord kommune skal aktivt arbeida for å fremja miljøvenlege tiltak med mål om lågast mogleg påverknad på ytre miljø. Som sertifisert Miljøfyrtårn oppfyller alle einingar i kommunen kriterier fastsett av stiftinga Miljøfyrtårn og gjennomfører tiltak for ei meir miljøvenleg drift og godt arbeidsmiljø.

Områder det vert gjort miljøtiltak i:

  • Innkjøp
  • HMT
  • Transport
  • Avfall

Framdrift

2017: rådhuset, kulturhuset og dei kommunale barnehagane
2018: skulane og nokre enkelteiningar på felles lokasjon, som SKE-bygget på Leirvik
2019: Stord kommunale eigedom og institusjonane våre

Dei skal sertifiserast gjennom anten fysisk eller fjern sertifisering, fastsett av godkjend sertifisør frå Emisoft AS i Bergen.