Møtekalender, møteinnkallingar og møteprotokollar (elementscloud.no)

Send post til rådet: Post@stord.kommune.no

Leiar: Laila Stensletten
Nestleiar:  Tore Roth Blokhus (SV)

 

Medlemmar

NamnVara

Laila Stensletten

Else-Berit Helle

Else Berit Ingvaldsen

Lars Olav Traa

Astrid Dale

Inger Lill Aasheim

Jarle Jæger

Tove Irene Garli

Tove Dypå Lunde 

Claire Benichou

Tore Roth Blokhus (SV)

Eva Herskedal Irgens (Frp)

Inga Lothe (H)

Christian Andre Balchen (H)

Om rådet

I Reglementet for Råd for menneske med nedsett funksjonsevne står det at rådet skal ha i alt 7 medlemer; 2 representantar frå kommunestyret og 5 representantar frå dei funksjonshemma sine organisasjonar.

Etter forskrift om medverknad er det kommunestyret som vedtek samansettinga av rådet og kor mange medlemer og varamedlemer rådet skal ha. Rådet skal ha minst 40% representasjon av kvart kjønn. Det er kommunestyret sjølv som vel Råd for personar med nedsett funksjonsnedsetting, jf. kommunelova § 5-12.

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar.

Representantane blir oppnemnd etter forslag frå dei funksjonshemma sine organisasjonar og skal veljast blant følgjande hovudgrupperingar:

  • Rørslehemming
  • Hørselshemming/synshemming
  • Utviklingshemming
  • Skjult funksjonshemming

Politisk reglement for råd for menneske med nedsett funksjonsevne