Møteinnkallingar og protokollar til rådet

Send post til rådet: Post@stord.kommune.no

Leiar: Laila Stensletten
Nestleiar:  Tore Roth Blokhus (SV)

 

Medlemmar

NamnVara
Laila Stensletten

Inger Lill Aasheim

Jarle Jæger

Tove Iren Garli

Tove Dypå Lunde 

Claire Benichou

Else-Berit Helle
Else Berit Ingvaldsen
Lars Olav Traa
Astrid Dale
Tore Roth Blokhus (SV)

Inga Lothe (H)

Christian Andre Balchen (H)

Eva Herskedal Irgens (Frp)

Om rådet

I Reglementet for Råd for menneske med nedsett funksjonsevne står det at rådet skal ha i alt 7 medlemer; 2 representantar frå kommunestyret og 5 representantar frå dei funksjonshemma sine organisasjonar.

Etter forskrift om medverknad er det kommunestyret som vedtek samansettinga av rådet og kor mange medlemer og varamedlemer rådet skal ha. Rådet skal ha minst 40% representasjon av kvart kjønn. Det er kommunestyret sjølv som vel Råd for personar med nedsett funksjonsnedsetting, jf. kommunelova § 5-12.

Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar.

Representantane blir oppnemnd etter forslag frå dei funksjonshemma sine organisasjonar og skal veljast blant følgjande hovudgrupperingar:

  • Rørslehemming
  • Hørselshemming/synshemming
  • Utviklingshemming
  • Skjult funksjonshemming

Politisk reglement for råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Råda for personar med funksjonsnedsetting - rettleiar | Bufdir