Politisk reglement og retningsliner, herunder etiske retningsliner

Politiske reglement og retningsliner, herunder etiske retningsliner.

Reglement for kommunestyret, formannskapet og  kommunestyret sine komitèar, samt fullmakter gitt av kommunestyret og etiske retningsliner for Stord kommune sine politikarar og administrasjon. 

 

Delegasjonsreglement frå kommunestyret til andre folkevalde organ og rådmann

Delegasjonsreglement frå kommunestyret til andre folkevalde organ og rådmann

Omhandlar kommunestyret, formannskapet, komiteane og andre representative kommunale styreorgan si delegering av mynde og avgjerdsrett til rådmannen. Dokumentet gir også informasjon om avgjerdsrett innanfor visse saksområde som rådmannen igjen kan delegera til einingsleiarane.  

 

Delegasjonsreglement frå rådmannen til einingsleiarane

Delegasjonsreglement frå rådmannen til einingsleiarane

Omhandlar rådmannen si delegering av avgjerdsrett til einingsleiarane, og - innanfor visse saksområde - delegering av avgjerdsrett som einingsleiarar igjen kan delegera til fagansvarleg innanfor einingane. 

 

Forskrift om godtgjersle til folkevalde i Stord kommune

Forskrift om godtgjersle til folkevalde i Stord kommune

 

Økonomiregelement for Stord kommune

Økonomiregelement for Stord kommune
Økonomireglementet for Stord kommune omhandlar dei overordna reglane for den økonomiske styringa av kommunen. Reglementet vart vedteke av kommunestyret 31.03.2016 og sist revidert 18.05.2017.

 

Reglementet gjeld for folkevalde organ og administrasjonen og skal dokumentera ansvar og mynde og sentrale rutinar.