På Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) sine nettsider kan ein finna ulike kompetanseutviklingspakkar som barnehagane og skulane kan nytta i arbeid med inkluderande læringsmiljø. Stord kommune var med i prosjektet/ nettverket "språkkommune" fram til sommaren 2019. 

Det viktige arbeidet med språk fortset fordi om språkkommune-deltakinga er avslutta. I ny overordna del til læreplanverket kan me lesa under identitet og kulturelt mangfald at "Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet, og at de kan bruke språk for å tenke, skape mening, kommunisere og knytte bånd til andre. Språk gir oss tilhørighet og kulturell bevissthet." I språkkommunearbeidet vart det utarbeidd ein språkplan for heile kommunen; for barnehage og grunnskule. Den vert tilgjengeleg her så snart den er ferdig redigert. 

Skulebibliotekplan

Språkløyper

Språkløyper om overgang frå barnehage til skule

Språkløyper om fleirspråklege elevar

Strategidokument for språkløyper

Strategidokument for språkkommunen Stord

Tiltaksplan arbeid med språk i barnehage og skule