Gratis parkering med parkeringsskive

Parkeringsskjeve får du kjøpt på i rådhuset og kulturhuset til kr 25,- per stk., eller andre stadar dei sel slike. 

Gjeld følgjande stader:

 • Leirvik sentrum: inntil 2 timar
  • Torget, SKE-bygget, Osen, Vidsteenstunet/Sorenskrivareigedomen, Borggata/Borggarden, Øvre Borggata, Jens Hystadveg, Stord kommunale rehab. senter, Snøggbåtterminalen, Torgbakken, P-dekke v/ NAV.
 • parkeringsplass: inntil 10 timar 
 • Vabakkjen pakeringsplass: inntil 10 timar

Sjå kart over parkeringsplassar her

Tidsavgrensinga og krav til parkeringsskive gjeld også for el-bilar.

På parkeringsplassar skilta med parkering (skilt nr. 552) kan rørslehemma stå så lenge dei vil, utan parkeringsskive, så lenge dei har HC-kort liggande godt synleg for kontroll. Dette følger av parkeringsforskriften § 24 fjerde ledd.

Skilta tidsavgrensing på særskilte avsette plassar for rørslehemma med makstid, gjeld makstida etter sin ordlyd.

Les meir om ladestasjon og parkering for EL-bil lenger ned på sida.

Betalingsautomat

Det er betalingsautomat på følgjande plassar: 

 • Backertunet parkeringsanlegg i sentrum ligg i underetasjen i Bandadalsplassen 5 (ta av frå fv544 i rundkøyringa)I underetasjen på Bachertunet i sentrum (ta til venstre i rundkøyringa)
 • Bytunet kjøpesenter i sentrum (privat parkeringsselskap)
 • Amfi kjøpesenter i sentrum (privat parkeringsselskap) har gratis parkering dei to første timane og avgiftsbelagt etter det.

Tidsrom for avgiftsparkeringa på Bachertunet er som følgjer:

 • Måndag til fredag klokka 07.00 - 19.00
 • Laurdag klokka 07.00 - 17.00
 • Sundag gratis

Betalingssatsar knytt til parkering

Ladeplass for EL-bilar

Det finst ladepunkt for el-bil både på Leirvik, Vabakkjen og Heiane som alle kan nytta seg av.

Leirvik

På Leirvik finn du ladepunkt på Amfi kjøpesenter.

Vabakkjen

På Vabakkjen finn du fleire ladepunkt på parkeringsplassen nedanfor Stord ungdomsskule. Dei som skal bruka ladestasjonane må oppretta seg ein brukar i Charge365 Portal og registrera sitt betalingskort. Dersom nokon har trong for hjelp kan dei nå Charge365 på telefon 930 95 365 heile døgnet.

Her er det avgrensa ladetid til 3 timar ved bruk av parkeringsskive.  

På Vabakkjen er det også lading ved Rema 1000 og Circle K.

Heiane

På Heiane vest er det hurtigladestasjon ved Shell stasjonen.

Kart

Sjå kart over ladeplassar.

Ved feil på parkeringsautomat

Meld frå til sentralbordet på tlf: 53 49 66 00 eller send e-post.

Gebyr og kontrollsanksjon

Jf. Parkeringsforskriften:

 • Dersom du feilparkerer i strid med stanse- og parkeringsforbod etter skiltforskrifta eller trafikkreglane kan du få parkeringsgebyr på kr 990.-
 • Dersom du bryt vilkår som krav til dokumentasjon på stader med gratis parkering (for eksempel gløymer å trekka billett) kan du få kontrollsanksjon på kr 330.-
 • Dersom du bryt andre vilkår, som manglande betaling, parkerer lenger enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utanfor oppmerking kan du få ein kontrollsanksjon på kr 660.-
 • Parkerer du på reservert plass for forflyttingshemma kan du få kontrollsanksjon på kr 990.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt blir inntaua.

Gebyret vert auka med 50% ved for sein betaling. Informasjon om betaling og klageordninga finn du på gebyret.

Parkeringsgebyr og klage

Stord kommune sin trafikkbetjent patruljerer både i sentrum og i resten av kommunen. Ved parkering i strid med vegtrafikklova, trafikkreglane, parkeringsforskrifta eller skiltforskrifta, er det deira oppgåve å gje parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon.

Du har høve til å klaga på gebyr eller tilleggsavgift. Klage skal framsetjast skriftleg, på eige klageskjema eller i vanleg brev.

Klage på parkeringsgebyr eller tilleggsavgift

Hovudmål for parkeringsordninga i Leirvik sentrum

Stord kommunestyre har vedteke å leggja til grunn følgjande hovudmål for parkeringspolitikken i Leirvik sentrum:

 • Parkeringspolitikken skal ha som mål å gjera sentrum lett tilgjengeleg for handlande, reisande, besøkande og andre som har ærend i sentrum.
 • Det skal takast omsyn til funksjonshemma sine særskilde behov for parkering.
 • Parkeringspolitikken skal vurderast i høve til grøntareal, energipolitiske og etiske omsyn.
 • Skilting skal vera slik at det er minst mogeleg parkeringsrestriksjonar på kveldstid og i helgar.
 • Det skal vera tilstrekkeleg med korttids parkeringsplasser i sentrumskjernen og langtids parkeringsplasser i ytre deler av sentrumsområdet.

Stord kommune har, i tillegg til politiet, myndighet til å handheva all stans og parkering av motorvogn på veg som er open for alminneleg ferdsel i Stord kommune. Stord kommune har òg løyve til å innføra avgiftsparkering, dvs. parkering mot betaling.