Ved oppretting av ny grunneigedom vert det etablert ein ny sjølvstendig eigedom med eige gards- og bruksnummer. Den nye eigendomen vert registrert i grunnboka og i matrikkelen (eigedomsregisteret).

For frådeling av eit areal som skal leggjast til ein anna eigedom, sjå arealoverføring.

 

Korleis søkja om deling?

Før du søkjer må du sjekka om delinga er i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Dersom området ikkje er regulert, er det kommunedelplan/kommuneplan som gjeld. Kva plan som gjeld finn du her i kommune si kartløysing. Du vil få òg opplysningar om gjeldande planstaus for den aktuelle eigedomen ved tinging av søknadspakke.
Dersom delinga ikkje er i samsvar med plan kan du søkje om dispensasjon frå plan samstundes med søknad om deling.

Gjeld delinga fortetting i eksisterande utbygd område («eplehagefortetting») er § 2.1 i kommuneplanen som er førande for kor mange tomter som kan frådelast.Les meir om dette i kommuneplanen under vedlegg 1 på denne sida.

Den nye eigedommen må tilfredsstille krav til vatn, avløp og tikomst for byggetomt, jf. plan og bygningsloav kapittel 27.  I søknaden må det gjerast greie for desse forholda. Vegrett kan som hovedregel sikrast ved at eigedommen har tilkomst frå veg som er open for allmen ferdsel, eller ved tinglyst rettigheit til privat tilkomst. Rettigheit til å føre avløpsleidning over annans grunn, alternativ til å knytte seg til felles leidningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen finner tilfredsstillende. VA-kart og førehandsuttale frå Stord kommunalteknikk kan tingast her.

Me tilrår at det vert gjennomført ein førehandskonferanse i forkant av søknaden i alle fortettingssaker. Ta gjerne kontakt på e-post. 

Søknadskjema

Kva skal søknaden innehalde

 • Skjema Søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søknaden må underskrivast av alle eigarar av eigedomen. I skjema skal du velje "Punkt 2 A. Frådeling av grunneigedom. Du må også krysse av 3. A, B eller C.
 • Situasjonskart. Situasjonskartet må vise ønsket grense med avkjørsel, tilkomstveg, parkeringsløysing og uteareal. Kartet skal vera i målestokk 1:500 eller 1:1000.
 • Gjenpart av nabovarsel med kvittering. (Naboane skal senda sine merknader til deg, slik at du kan kommenta dei før alt vert sendt til kommunen. Vent minst 2 veker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen. Meir informasjon om nabovarsling finner du her.)
 • Dokumentasjon på vegrett
 • Dokumentasjon på vatn og avløp, VA kart/førehandsuttale frå Stord kommunalteknikk.
 • Evt. nabosamtykke med omsyn til avstand til grense
 • Evt. dispensasjonssøknad. Grunngjeving for dispensasjon skal gjevast på eige ark.
 • Evt. dokumentasjon på heftelsar (t.d. vegrett, brønnrett)


Her kan du tinga komplett søknadspakke som inneheld alle naudsynte dokument. 

Saksgong

Oppretting av ny grunneigedom skjer i to trinn: 

 • Sakshandsaming (vedtak om frådeling i samsvar med plan- og bygningsloven) 
 • Oppmålingsforretning (grensepunkta vert oppmålt og merka, og vidare registrert i matrikkelen. Det nye bruksnummer vert tinglyst)

Sakshandsaming

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar me ein enkel gjennomgang av saka. Er det manglar i saka, orienterer me om dette. Treng søknaden handsaming/uttalingar frå andre offentlege instansar enn kommunen, sørger me for innhenting av desse. 

Sakshandsamingsfristen er avhengig av om det vert søkt om dispensasjon. For søknad utan dispensasjon er sakshandsamingsfristen 3 veker, medan for søknad med dispensasjon er fristen 12 veker.

Søknaden vert vurdert i forhold til:

 • Tomt skal vera eigna til å byggjast på både i høve til storleik og form
 • Avstand til grense og bygningar
 • Gjeldande arealplanar (kommuneplanens arealdel m/ føresegner,  reguleringsplan m/føresegner, utbyggingsplan).
 • Parsellar skal vera sikra lovleg tilkomst til veg som er open for alminnelig ferdse. Avkjørsel frå offentleg veg må vera godkjent
 • Bustadtomt skal ha tilstrekkeleg tilgang til hygienisk trygt drikkevatn
 • Avløpsvatn frå bustadtomter skal vera sikra i samsvar med forureiningslova
 • Naturgitte tilhøve som stabilitet i byggegrunn, risiko for flaum, fare for skred m.m.

Når det er fatta vedtak om frådeling, vert saka overført til oppmålingsavdelinga som er ansvarleg for oppmålingsforretningen.

Oppmålingsforretning

Rekvirentan(e), naboar og eventuelle rettigheitshavarar til arealet som skal frådelast vert kalla inn til oppmålingsforretningen minst to vekjer i forkant, dersom ikkje anna er avtalt. Dersom nokon skal møta i staden for dei som er innkalt, må desse ha skriftleg fullmakt.

Det vert holdt oppmålingsforretning over eigedomen der partane bidrar til å påvisa eksisterande grenser i samsvar med målebrev/skuldelingsforretningar. Ny grense etter delingstillatelse vert påvist og stikka ut av landmålar. Grensemerker vert sett ned i marka og grensepunkta vert målt. Det skal førast protokoll over kva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

Sakshandsamingsfristen for oppmålingsforretning er inntil 16 veker.

Dersom det er tinglyst urådigheit (t.d. forkjøpsrett) på eigedomen arealet skal delast frå, eller det er andre forhold som hindrar tinglysing må dette ryddast opp i før det nye bruksnummeret kan tinglysast.

Når kommunen får tilbakemelding på at den nye matrikkeleininga er tinglyst, vedt det laga matrikkelbrev som vert sendt til rekvirentan(e).

Overføring av eigedomsrett – Skøyte

Overskøyting av den nye parsellen til ny eiger må ordnast av partane sjølv. Dersom de treng hjelp til å fylla ut dokumenta som skal tinglysast, vert det anbefalt at de søkjer hjelp hos ein eigedomsmeglar eller advokat.

Meir informasjon om heimesovergong ved skøyte: Kartverket sin informasjon om skøyte.

 

 

Klage

Dersom resultatet av handsaminga vert avslag,  eller det i løyve er sett vilkår du er ueinig i, kan du klage på vedtaket. Her finner du meir informasjon om klageretten.

 

Deling av landbrukseigedom

Ved søknad om frådeling av en landbrukseigedom, må søknaden først handsamast av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12