Visjon

Barn og unge i Stord er trygge på eigen og andre menneske sin kulturelle identitet. Gjennom skapande aktivitetar skal dei få utvika evnene sine og dei skal få oppleva kunst og kultur av god kvalitet i skulen (byggjer på hovudmålsetjinga i kulturplanen for Stord 1996 – 2008).

Mål for DKS Stord

Alle barn i Stord kommune skal kvart år få oppleva kunst- og kulturuttrykk på eit høgt profesjonelt nivå innan musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst og kulturhistorie.

Barna skal:

  • Utvikla og bruka dei skapande og kreative kreftene dei har.
  • Bli kjende med prosessen fram til ferdig produkt.
  • Kjenne at dei høyrer med i ein større kulturell samanheng/historie.

Målgruppe

Elevar i dei 10 grunnskulane i Stord kommune. Det finst sju barneskular og tre ungdomsskular på Stord.

Les meir om skuleorganiseringa på denne sida.

 

Tilbod til den kulturelle skulesekken

Om du er utøvar, produsent eller liknande kan du levera inn tilbod til Den kulturelle skulesekken på eige skjema for dette:

Her finn du søknadsskjema for tilbod til den kulturelle skulesekken.

Ønskjer du å levera tilbod som blir vurderte regionalt og nasjonalt finn du dette på Kulturtanken sine sider.

https://www.denkulturelleskolesekken.no/forside/om-dks/utover/