Føremål

Føremålet med tilskotet er å gje støtte til lag og organisasjonar si ordinære drift. 

Kva kan du søkja om tilskot til?

Du kan søkja om støtte til ordinær drift av laget/ organisasjonen. Følgjande blir lagt vekt på:

 • Medlemstal, særskilt talet på medlemmar under 19 år.
 • Aktivitet og eigeninnsats.

Kven kan søkja?

Lag og organisasjonar som er registrerte i Einingsregisteret og som høyrer til ein av desse kategoriane:

 • Allmenne kulturorganisasjonar, barne- og ungdomsorganisasjonar
 • Song- og musikklag
 • Idrettsorganisasjonar

Krav til søkjar

 • Organisasjonen skal ha minst 10 medlemer/deltakarar. Det kan dispenserast for kravet om 10 medlemer der særlege tilhøve tilseier det.
 • Organisasjonen og tiltaka er opne for alle.
 • Lag og foreiningar som tek imot tilskot, må godta ordninga med følgjeprov som gjeld i kommunen.
 • Sakshandsamar i kommunen har rett til å undersøkja om grunnlaget for tilskot er til stades, og korleis tildelte midlar vert brukte. 

  Kva kan du ikkje søkja om tilskot til:
 •  Turar eller studiereiser

Krav til søknad

Søknaden skal innehalda følgjande:

 • Rekneskap for fjoråret
 • Årsmelding for fjoråret

Søknadsskjema

Søknadsskjema er ope i perioden 1. mars fram til søknadsfrist 15. april.

Vel skjema som passar din organisasjon:

Søknadsskjema for almenn, barn og ungdom

Søknadsskjema for idrett

Søknadsskjema for song og musikk