Foreldre skal ikkje betala meir enn makspris for ein barnehageplass. Makspris gjeld alle typar barnehagar, uavhengig av om barnehagen er kommunal eller privat. For meir informasjon, sjå Utdanningsdirektoratet si heimeside

Makspris foreldrebetaling

Satsar for foreldrebetaling frå 01.01.2019:

100 % plass: kr 2 990,- pr. månad, frå 01.08.19: kr 3 040,-
60 % plass: kr 2 162,- pr. månad, frå 01.08.19: kr 2 198,-
 
Søskenmoderasjon: det blit gitt 30 % søskenmoderasjon frå og med søsken nummer to og 50 % frå og med søsken nummer tre. Dersom søsken går i ulike barnehagar i Stord kommune (t.d. privat og kommunal) gjeld same reglar for søskenmoderasjon.
 
Gratis kjernetid: for 3-, 4-, og 5-åringar og barn med utsett skulestart som bur i hushaldningar med lavare inntekt enn 548 167,- har rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehage pr. veke etter søknad.
 
Redusert foreldrebetaling: hushaldningar med lavare inntekt enn kr 548 167,- har rett til redusert foreldrebetaling etter søknad. Ordningen skal sikra at ingen husholdningar betaler meir enn 6 % av samla inntekt for ein barnehageplass.

De kan søkja om redusert foreldrebetaling gjennom heile året, med frist den 15. kvar månad. Søknaden vert handsama dersom gyldig dokumentasjon er vedlagt, og vedtaket vert gjeldande frå påfølgjande månad. Dersom de vil sikra at søknaden vert handsama og evt. gjeldande innan neste barnehageår bør de søkja innan 15. juni kvart år. Gyldig dokumentasjon, som siste års skattemelding, skal leggjast ved søknad. 

Søknadsskjema om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling 

Søknadsskjema skal sendast til

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord