Kort summert opp har kommunen ulike ordningar for redusert foreldrebetaling. Du må søkja om dette kvart barnehageår.  Dette kan du gjere elektronisk. Søk her: Søknadsskjema om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling  Sjå punkt 6.

Merk! Søknaden vert ikkje handsama utan at du samtidig legg fram gyldig dokumentasjon. Sjå punkt 5. Søskenmoderasjon treng du ikkje søkja om. Den vert berekna automatisk.

Maksimalpris

Foreldre skal ikkje betala meir enn maksimalprisen for ein barnehageplass.

Maksimalpris for heiltidsplass i barnehage er frå og med 1. august kr. 3 040,- per månad.

Barnehagane kan sjølv bestemme at pris per månad skal vera lågare enn maksimalprisen. Pris for deltidsplass skal vera lågare enn heiltidsplass. Ta kontakt med din barnehage for informasjon om normal pris.

Barnehagane kan krevja betaling for matpengar i tillegg til maksimalprisen. Det vert ikkje gjeve redusert pris i matpengane.

Har du fleire barn i barnehagen?

Har du fleire barn i barnehage i same kommune, vil du ha rett til søskenmoderasjon. Du har rett til søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i privat eller kommunal barnehage.

Søsken må bu i same hushald. Søskenmoderasjon vert rekna ut etter kva plasstype det enkelte barn har. Han vert berekna slik:

For første barn må du betala vanleg pris

For barn nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon

For barn nummer tre og oppover får du 50 prosent søskenmoderasjon

Merk at du ikkje treng søkja om søskenmoderasjon. Han vert berekna automatisk.

Har du låg inntekt?

Det er to moderasjonsordningar for familiar og hushald med låg inntekt. Du må søkja om reduksjon i pris. Sjå punkt 5 for informasjon om søknaden og søknadsprosessen og punkt 6 for krav til dokumentasjon.

Redusert foreldrebetaling

Hushald med lågare inntekt enn kr 557 333,- har rett til redusert foreldrebetaling etter søknad. Ordninga skal sikra at ingen hushald betalar meir enn 6 % av samla inntekt for ein barnehageplass. Ordninga gjeld både for private og kommunale barnehagar.

Gratis kjernetid

Hushald med lågare inntekt enn kr 548 500,- har rett til 20 timar per veke med gratis opphaldstid (kjernetid). Frå og med august gjeld ordninga for 2-, 3-, 4-, og 5-åringar og barn med utsett skulestart. Ordninga gjeld både for private og kommunale barnehagar. Ordninga gjeld uavhengig av om du har deltids- eller heiltidsplass. Om nokon har eit tilbod som er 20 timar eller mindre, er tilbodet gratis.

Forklaring på sentrale omgrep

Kva meiner me med hushald?

Med hushald meiner me ektefellar, sambuarar og registrerte partnarar. Bur barnet fast hos begge foreldra (delt bustad), skal betalinga frå foreldra vere berekna ut frå inntekta til den av foreldra der barnet er folkeregistrert.

Kva er ei skattemelding og kor finn eg denne?

Skattemelding erstatta det me tidlegare kalla for sjølvmelding. I april får alle som tek imot løn, pensjon eller uføretrygd ei skattemelding. Det er ei oversikt over dine inntekter, frådrag, formue og gjeld.

Her er lenkje til Skatteetaten sine sider kor du kan finna informasjon om og henta ned ei fil med skattemeldinga eller skriva henne ut:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattemelding/hjelp-til-skattemelding/skriv-ut-skattemeldingen-pa-papir/
 

Kva dokumentasjon må du leggja fram?

NB! Om dokumentasjon ikkje ligg vedlagt søknaden, vil søknaden verta sendt i retur med informasjon om at du må senda ny søknad med gyldig dokumentasjon.

Du må leggja fram tilstrekkeleg dokumentasjon for dine person- og kapitalinntekter. Dokumentasjonskravet er siste års skattemelding for alle i hushaldet.

Om du ikkje kan leggja fram skattemelding eller ved vesentleg og varig endring i hushaldet si inntekt i høve til siste års skattemelding, kan du leggja frem annan dokumentasjon for inntekt. Inntektsdokumentasjonen skal vere maksimalt 1 månad gammal.

For arbeidstakar:

 • Kopi av heile siste tilgjengelege skattemelding
 • Kopi av lønsslipp frå siste månad, eller
 • Ved nytt arbeidsforhold: kopi av arbeidskontrakt der løn kjem fram
 • Ved permisjon utan lønn skal dette dokumenterast

For sjølvstendig næringsdrivande:

 • Kopi av heile siste tilgjengelege skattemelding
 • Stadfesting frå rekneskapsførar/revisor på forventa inntekt
 • Husk: Både personinntekt og næringsinntekt skal takast med i berekninga

For arbeidsledige:

 • Kopi av heile siste tilgjengelege skattemelding
 • Kopi av siste utbetaling frå NAV

For heimeverande:

 • Kopi av heile siste tilgjengelege skattemelding

For studentar:

 • Kopi av heile siste tilgjengelege skattemelding
 • Kopi av studentbevis eller stadfesting frå skulen om skuleplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklientar/ flyktningar:

 • Kopi av heile siste tilgjengelege skattemelding om denne eksisterer
 • Kopi av siste utbetaling av introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad
 • Om sosialhjelp/flyktninghjelp er einaste ”inntektskjelde”, skal det liggja føre stadfesting på dette frå sosialkontoret/flyktningkontoret.

Søknad og søknadsprosess

Kven kan søkja og til kva kommune?

Du kan søkja om redusert foreldrebetaling når barnet ditt har fått barnehageplass. Føresett som søkjer, må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet. Søknad skal sendast til den kommunen kor barnet er folkeregistrert.

Korleis søkjer du?

Du søkjer om reduksjon i barnehageprisen via elektronisk søknadsskjema. Hugs å lasta opp skattemelding og annan dokumentasjon for alle i husstanden.

Søknadsskjema om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling 

Du kan alternativt senda søknaden til:

Stord kommune v/fagavdeling OUT
Postboks 304
5402 Stord

Kva er søknadsfristen og sakshandsamingstida?

Du kan søkja om redusert foreldrebetaling gjennom heile året, med frist den 15. kvar månad. Søknaden vert handsama dersom gyldig dokumentasjon er vedlagt, og vedtaket vert gjeldande frå påfølgjande månad. Dersom du vil sikra at søknaden vert handsama innan nytt barnehageår, må søknad med gyldig dokumentasjon sendast kommunen innan 1. juni. Dette på grunn av ferieavvikling og opphoping av søknader på denne tida.

Vedtak om redusert betaling vert gitt frå månaden etter søknadsmånaden og ut barnehageåret. Føresette som har behov for reduksjon, må derfor senda inn søknad for kvart barnehageår med ny dokumentasjon for inntekt. Straks skattemelding er klar, kan du søkja om redusert foreldrebetaling for kommande barnehageår.

Du kan søkja undervegs i barnehageåret dersom det er vesentleg og varig endring i inntekta. Vesentleg og varig endring inneber stort inntektstap som følgje av langtidsarbeidsløyse, endring i hushaldets samansetning eller liknande årsaker.

Eg klarar ikkje finna ut av dette på eiga hand – kan eg få hjelp?

Stord kommune ved fagavdeling OUT kan hjelpa deg med søknaden. Du kan ringja oss eller møta oss på rådhuset. Sjå kontaktinformasjon oppe til høgre.

Om du ønskjer eit møte, må dette avtalast på førehand.

 Lenkje til regelverk

UDIR: moderasjonsordningar og foreldrebetaling