Eldre personar er særskild utsette for fall på glatt føre, og uhell kan skje like utanfor døra til bustaden. Strøsand til eldre og uføre er eit førebyggande samarbeidsprosjekt mellom Stord kommune ved tekniske tenester, BondeKompaniet Stord og Kirkens bymisjon. Prosjektet vert gjennomført ein gong kvar haust.

Uføre kan etter særskild vurdering verta omfatta av tilbodet.