Meld frå

Meld frå om feil i vår publikumsportal (scfdv.no)

Meld om mørke veglys – Hkraft.no

Sentralbordet vårt på tlf. 53 49 66 00 eller send e-post til: fellestenester@stord.kommune.no

I perioden 1. november til 1. april er det vintervakt. Saker som gjeld vintervedlikehald kan du melda frå om i publikumsportalen eller ringa arbeidsleiar veg, på dagtid mellom kl. 07.00 – 15.00. Etter kl. 15.00 og i helgar, kan du ringa vakttelefon 975 52 084.

Vegavdelinga sitt ansvar for kommunale vegar

Vegavdelinga har ansvar for dei kommunale vegane i kommunen.

Vegkart kommunal veg (vegvesen.no)

Kommunen kan stengje ein veg dersom vêr- og føretilhøva ikkje gjer det mogleg å halde han open. Vedlikehaldet omfattar køyrebane, bankettar, skråningar og dreneringssystem. Omfanget av desse oppgåvene blir vurdert ut frå behov og kommuneøkonomi. Dersom vegtilstanden er slik at det oppstår skadar eller ulukker, gjeld dei alminnelege erstatningsreglane.

Oppgåvene våre kan vere:

 • asfaltering og reperasjonar 
 • tette slukar
 • feiing og reinhald
 • fjerning av boss
 • klipping av vegetasjon
 • rydding i kraftsoner
 • vegoppmerking og skilting
 • brøyting og strøing om vinteren

Brøyting og snørydding

Stord kommune har ansvar for å brøyte, strø og salte det kommunale vegnettet. For private vegar har dei som nyttar vegen ansvaret for å brøyting og anna vedlikehald. 

Vegavdelinga i kommunen har følgjande prioriteringar og rutinar ved brøyting og strøing:

 1. Kollektivtrasear
 2. Skulevegar
 3. Andre kommunale vegar og plassar 

Brøyting av kommunale vegar startar når det er naudsynt. 

Oversikt over brøyteroder | vegvesen.no

Ryddeplikt

I følgje politivedtektene for Stord kommune § 16 , Snøfall og takras pliktar eigar av hus eller grunn mot offentleg stad å rydda fortauet utanfor eigedomen for snø og is etter takras. Innanfor Leirvik sentrum gjeld ryddingsplikta også etter snøfall. I følgje § 17 , Strøplikt har eigar av hus eller grunn mot offentleg stad plikt til å strø fortauet utanfor eigedomen når det er glatt.

Stord kommune har som målsetjing at fortau og gang / og sykkelvegar skal strøast så godt at fotgjengarar ikkje går i køyrebana. Strøing vert elles i hovudsak utført som punktstrøing dvs. det vert strødd i bakkar, svingar og inn mot vegkryss. Kommunen har plassert ut strøkassar på dei mest problematiske stadane. Under vanskelege køyretilhøve vert heile strekningar strødd samanhengande. Strøinga skal vera så god at vanleg vinterutrusta køyretøy kjem fram.

Snø inn på privat eigedom

Det at snø kjem inn på privat eigedom som følgje av brøyting/fresing av kommunal veg/vegareal er innanfor tålegrensa i grannelova, med mindre det går føre seg på ein uforsvarleg og lite omsynsfull måte. 

Det forhold at snø som kjem inn i hagar og innkjørsle kan innehalda strøsand eller salt er noko oppsitjarar må pårekna. Grunneigarar må sjølv rydda eigen avkjørsle.

Ansvarsdeling for ulike vegtypar i Stord kommune

Vegtype Vegmynde Vedlikehaldsansvarleg
Europaveg / riksveg Statens vegvesen Mesta 
Telefon: 478 05 200
Fylkesveg Hordaland Fylkeskommune Mesta 
Telefon: 478 05 200
Kommunal veg Stord kommune Meldingar som gjeld brøyting skal rettast til sentralbordet på tlf. 53 49 66 00.
 
Privat veg Grunneigar/vegeigar Grunneigar/vegeigar
 

Samarbeidspartnarar

I tillegg til eigne mannskap vert det leigt inn 7 private (maskin + mann). Stord kommune har i dag 11 brøyteroder. Brøytinga av dei fleste rodene tek ca. 8-12 timar avhengig av mengde og konsistens.

Planar

 • Trafikksikringsplan for Stord kommune
 • Hovudplan veg 2014-2019

Brøyting og snørydding
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Ladeplass for EL-bil
Parkering
Parkeringskort for rørslehemma
Privat avkjørsel frå offentleg veg
Reklameskilt langs veg
Strøsand til eldre og uføre
Trafikksikring
Vegvedlikehald