Kunst i offentlege rom

I Stord kommune vert det til utsmykking sett av 1% av byggekostnadar til nybygg, 1% av salsinntektene av sal av areal og næringseigedomar og 0,5% ved opparbeiding/opprusting av gater, plassar, uterom og uteanlegg. Midlane vert overført til Utsmykkingsfondet som skal finansiera kunsten dei offentlege uterom våre.

Styret for Utsmykkingsfondet har fem medlemer. Berre dei politisk valde har stemmerett.

 • Marit Tislevoll Odland, leiar - politisk vald
 • Geir Angeltveit - politisk vald
 • Geir Kanneløning - politisk vald
 • Knut Johannes Gram - peikt ut av Rådmannen
 • Kunstnarleg konsulent - peikast ut av styret for fondet.

Politisk valde varamedlemer:

 • Esther Aasen Bjelland
 • Astrid Fylkesnes
 • Tore Hatlevik

Fondsstyret skal utnemna utsmykkingskomitear til einskilde utsmykkingsoppgåver, gje komiteane mandat og godkjenna utsmykkingsplanane frå komiteane. Utsmykkingskomiteane skal ha med representantar for byggenemnd og brukarar. Dessutan skal arkitekten  for bygget og ein kunstnarleg konsulent vera med. Fondsstyret har ansvaret for gjennomføringa av utsmykkinga.

Kunstdatabase for Stord kommune

Opplev kommunen si kunstsamling

Visste du at du som innbyggar i Stord kommune er eigar av mykje flott kunst og utsmykking som er plassert rundt om i kommunen? På nettsida https://stord.nkdb.no/ kan du sjå bilete av kunstverka og finne plasseringa.

Stord kommune jobbar med å registrere alle kunstverka til kommunen og vil etter kvart utvide med kulturminne. Databasen vert stadig oppdatert. Ta kontakt med oss om du saknar noko.

Nyleg ferdigstilte kunstprosjekt

 • Det er fleire nyleg ferdigstilte kunstprosjekt og desse finn du under.

Sæbø gard, dagaktivitetssenter

Sæbø gard er et aktivitets- og arbeidstilbod for personar med utviklingshemming. Garden ligg i Kårevik, heilt sør på Stord, fem km frå Leirvik sentrum.

Det nye dagaktivitetssenteret har bruttoareal (BRA) på 806 m2.

Ein stor del av aktivitetane vil verta knytt til uteområdet. Utomhusarealet skal vera ein integrert del av gardstunet.

I detaljprosjektet vil universell utforming influera på fargebruk, orienteringsløysningar, sikkerheit, ergonomi for dei tilsette med meir.

Sæbø Gard er ein gard med fleire mindre eldre hus knytt til det planlagde nybygget på tomta. Liggjestaden er svært landleg og i bemerkelsesverdig vakre omgjevnadar. Tunet ligg rett ved sjøen med mykje vegetasjon rundt.

 • Arkitekt: Arkitektkontoret JK-arkitektur
 • Kunstkonsulent: Ole Martin Lund Bø

Stord sjukeheim

Sjukeheimen ligg høgt med utsikt over Leirvik sentrum, det vakre fjordlandskapet i aust og innlaupet til Hardangerfjorden. Leirvik er administrasjonssenter i Stord kommune, med ca. 19 000 innbyggjarar. 

Den ferdig utvida sjukeheimen vil få ca. 110 bebuarar og ca. 130 årsverk fordelt på godt og vel 200 tilsette.

 • Arkitektkontor: Brekke Helgeland Brekke.
 • Kunstkonsulent: Bernhard Østebø

Stord legevakt

Legevakta vart bygd i 2017, og ligg plassert like ved Stord sjukehus, cirka 3 km frå Leirvik sentrum. Legevaktbygget ligg i ein verna park. Ved val av utvendige materiale, var det viktig at dette skulle gli fint inn i parken. Samstundes skulle byggjet skiljast frå eksisterande murbygg som er Stord sjukehus. Tilkomsten til legevaktbygget er via vegen inn til Stord sjukehus. Næraste nabo er Stord sjukehus, som har blitt kopla saman med legevaktbygget.

 • Arkitektkontor: Link Arkitektur
 • Kunstkonsulent: Nora Adwan

 

Stord rådhus

Styret for utsmykkingsfondet har vedteke å setje av midlar til utsmykking av Rådhuset med kr 200 000. I vedtaket står det vidare  at «fondsstyret vil vurdere å auke summen når ein får oversikt over prosjektet».

Midlane skal dekka honorar til kunstkonsulent og 5% til BHK avgift.

 • Kunstkonsulent: Are Blytt