Om Teaterfestivalen

Teaterfestivalen 2021 var meint å gå føre seg 9. - 11. april, men er diverre blitt avlyst grunna koronasituasjonen. Me kjem tilbake for fullt i 2022 - hald av datoane 1. - 3. april!

Teaterfestivalen er ein viktig samlingsstad for barn og unge innan scenekunstfeltet, der amatørteatergrupper frå fjern og nær viser framsyningar for kvarandre og blir inspirert. Vestland fylke er økonomisk støttespelar for denne festivalen som blir arrangert av Stord teaterlag og Stord kommune.

Teaterfestivalen header 2021

Med lokal forankring og gode samarbeidspartar har ein gjennom mange år klart å byggja opp ein møteplass for teaterfolk der spelegleda alltid er i fokus! Ikkje minst er dette ein stad der alle som ynskjer det kan få stå på scena og vera ein del av det unike fellesskapet ein teaterproduksjon er.

Ei typisk festivalhelg ser slik ut (program 2019 i pdf)

Påmeldingsinformasjon

Påmeldingsskjema vil koma på denne sida. Om det er første gong gruppa deltek så les informasjonen under og spelereglar som du finn her. Detaljerte skjema (deltakarskjema og tekniske skjema) vil bli sendt ut per e-post etter at påmeldinga er motteken, desse kan og lastast ned under skjema/ dokument.

Bindande påmelding innan 1. februar 2022.
Om du ikkje har fått meldt på gruppa innan denne datoen og ønskjer å delta, så er det framleis mogleg om det er ledig plass - kontakt trond.onarheim@stord.kommune.no

Teateringress2.jpg

Kven kan delta

Alle opne teatergrupper med utøvande deltakarar i alderen 7 til 20 år.

MERK:

 • Stykket må vera premiereklart når det kjem til festivalen (kan evt. visa utdrag).

 • Scenografien skal vera festivalvenleg (raske sceneskift).

 • Speletid 20 - 75 minutt (maks 90 minutt).

 • Kort riggetid 10 -15 minutt (maks 20 minutt opprigg, 15 minutt nedrigg).

 • Teaterfestivalen tek atterhald om kven som får plass dersom stort tal påmelde.

Teateringress3

Hos oss får du oppleva

 • Massevis av teaterframsyningar og ulike sosiale aktivitetar

 • Konsert og teaterverkstadar (workshop)

 • Gode og trygge scenetilhøve

 • Erfarne, dyktige og kjekke dugnads- og teaterfolk

 • Hyggjelege og flinke teknikarar

 • Måltid heile helga

 • Overnatting på sentral skule med vakthald (Festivalpakke 1)

Og sjølvsagt, minner for livet!
x1024_2.jpg

Prisar

 • Festivalpakke 1: kr 930,-

  • Alle måltid, aktivitetar, framsyningar (og overnatting i klasserom)

 • Festivalpakke 2: kr 680,- 

  • Alle måltid, aktivitetar, framsyningar (utan overnatting)

Les om alternativ overnatting på hotell her


FRIKVOTE: Vaksne leiarar får gratis festivalpass (2 fri inntil 10 unge deltakarar. Frå 10-20: 3 fri, 20-30: 4 fri, 30-40: 5 fri osv.) - vaksne utover denne avgrensinga betalar full deltakarpris.

Klikk her for påmelding!
xmon_1024_2.jpg

Påmeldte grupper 2019

Dei påmeldte gruppene som var med på festivalen i 2019 med 15 ulike teaterstykke. Teaterfestivalen 2020 og 2021 blei avlyst grunna koronasituasjonen.

-Askøy ungdomslag
-Global teater (Bergen kulturskole)
-Haugatun 2 & 3 (Bergen kulturskole)
-Haugesundscenen
-Ny Krohnborg (Bergen kulturskole)
-Skranevatnet ungdomsgruppe (Bergen kulturskole)
-Soria Moria
-Spinae Company
-Stord kulturskule
-Stord teaterlag
-Suldal kulturskule
-Åsatun 2 & 3 (Bergen kulturskole)
xmon4.jpg