Avvik på tenesteavtalar

Rådgjevar helse og omsorg, Janett Sofie Svendsen

Tlf. 906 37 805
E-post: janett.sofie.svendsen@stord.kommune.no 
Postadresse: Postboks 304, 5402 Stord.

Barn som pårørande

Betre tverrfagleg innsats (BTI)

Einingsleiar Førebyggjande tenester Birthe Blokhus

Tlf. 53 49 67 49 / 920 64 415
E-post: birthe.blokhus@stord.kommune.no

Fysio- og ergoterapitjenesten

Til fysioterapiavdelinga og til ergoterapiavdelinga. Begge avdelingane ligg under Eining for aktivitet og re/habilitering.

Informasjonsansvarleg i kommunen

Rådgjevar helse og omsorg, Janett Sofie Svendsen

Tlf. 906 37 805
E-post: janett.sofie.svendsen@stord.kommune.no 
Postadresse: Postboks 304, 5402 Stord.

(kontaktinformasjon for felles FOU eining for samhandling, FOUSAM)

Kontaktinformasjon for pasientar med behov for følgjeteneste ved opphald i sjukehus

Aktuell eining som som yter tenester til pasienten skal kontaktas direkte, alterntativt Tildelingskontoret

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator Torhild Hoff Aamodt

Tlf. 53 49 67 15 / 975 52 132
E-post: Torhild.Hoff.Aamodt@stord.kommune.no