Avvik på tenesteavtalar

Rådgjevar helse og omsorg, Trygve Dahl

Tlf. 53 49 69 10
E-post: trygve.dahl@stord.kommune.no.
Postadresse: Postboks 304, 5402 Stord.

Barn som pårørande

Betre tverrfagleg innsats (BTI)

Einingsleiar Førebyggjande tenester Birthe Blokhus

Tlf. 53 49 67 49 / 920 64 415
E-post: birthe.blokhus@stord.kommune.no

Beredskapsansvarleg

Frisklivssentral LMS tilbod

Førebyggjande tenester

Fysio- og ergoterapitjenesten

Til fysioterapiavdelinga og til ergoterapiavdelinga. Begge avdelingane ligg under Eining for aktivitet og re/habilitering.

Heimebaserte tenester

Informasjonsansvarleg i kommunen

Rådgjevar helse og omsorg, Trygve Dahl

Tlf. 53 49 69 10
E-post: trygve.dahl@stord.kommune.no
Postadresse: Postboks 304, 5402 Stord. 

(kontaktinformasjon for felles FOU eining for samhandling, FOUSAM)

Kontaktinformasjon for pasientar med behov for følgjeteneste ved opphald i sjukehus

Aktuell eining som som yter tenester til pasienten skal kontaktas direkte, alterntativt Tildelingskontoret

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator Torhild Hoff Aamodt

Tlf. 53 49 67 15 / 975 52 132
E-post: Torhild.Hoff.Aamodt@stord.kommune.no

Logoped for barn og unge

NAV Stord

Nedetid PLO meldingar

Psykisk helse og rus

Smittevern/tbc, kommuneoverlege/smittevernlege

Søknad om kommunale tenester

Søknadsskjema for helse og omsorgstenester finn du på skjemasida vår

Sendes til Stord kommune, postboks 304, 5402 Stord

Tildelingskontoret (koordinerande eining) (utskriving av pasientar)