Oppgåvene til avdelinga er av overordna karakter og gjeld heile eller deler av den kommunale verksemda, til dømes:

  • Emne som gjeld utvikling av samfunnet (t.d. kommuneplan og kommunedelplanar)
  • Helse- og omsorgsfagleg planlegging og kvalitetssikring
  • Organisasjons- og kompetanseutvikling.

Fagavdelinga arbeider for politikarar, strategisk leiing og einingsleiarar med sakshandsaming, utvikling, kvalitetssikring, rettleiing og rådgjeving.

Medarbeidarane har ansvar for samarbeid med eksterne partar, som t.d. fylkeskommunale og statlege organ o.a., innan det fagområdet dei representerer. 

Tilsette

Namn Tittel

Knut J. Gram

Tlf: 53 49 66 68 / 975 52 011

E-post: kjg@stord.kommune.no

Kommunalsjef

Trygve Dahl

Tlf: 53 49 69 10

E-post: tda@stord.kommune.no

Rådgjevar helse og omsorg

Lars Helge Sørheim

Tlf: 53 49 66 30 / 990 95 893

E-post: lhs@stord.kommune.no

Kommunelege

Hilde Susann Aadland

Tlf: 53 49 66 93 / 952 73 768

E-post: haa@stord.kommune.no

Systemkonsulent helse og omsorg