Fellestenester har ansvar følgjande oppgåver:

 • Sentralbord, informasjon og sal.
 • Førebuing og gjennomføring av alle dei politiske møta i kommunen. Les meir om politisk sekretariat nedanfor.
 • Overordna ansvar for gjennomføring av kommunestyre-, fylkes- og stortingsval i Stord kommune. Les meir om val her.
 • Registrering av all inngåande og utgåande post i Stord kommune, samt ansvar for arkiveringa. Les meir om innsyn her og arkiv nedanfor.
 • Hjelpe publikum og pressa med innsyn i offentlege dokument frå kommunen. Innsyn kan bestillast via postlistene til kommunen
 • Sakshandsaming vigsel, parkeringsløyve for rørslehemma, følgjekort, parkeringsklager, serverings- og skjenkeløyve.
 • Alkohol- og tobakksforvaltning.
 • Kunnskapsprøven for alkohol (skjenking og sal) og etablererprøve.

Arkiv

Arkivet til Stord kommune befinn seg i 1. etasje i Stord rådhus. Kommunen har plikt til å hjelpe deg å finne dokument gjennom arkivsystemet.

Arkivleiar er Knut Bartnes. 

Arkivplan

Til Stord kommune sin arkivplan.

Historisk arkiv

Politisk sekretariat

Fellestenester har sekretæransvar for alle dei politiske møta i Stord kommune. Det politiske sekretariatet har følgjande oppgåver:

 • Utsending og publisering av møteinnkallingar i forkant av alle politiske møte. Det skal skje i hovudsak 10 dagar før møta
 • Innkalling av varamedlemar ved forfall
 • Sekretær i møta med ansvar for møteprotokoll
 • Møtegodtgjersle
 • Teknisk møtesekretær for ungdomsrådet og Kontaktutval for innvandrarar og flyktningar.

Dersom du er folkevald og må melde forfall til eit møte, må du melde frå til post@stord.kommune.no eller på telefon 53 49 66 00 så snart som mogleg.

Sakshandsamar har ansvar for oppfølgjing av vedtak. Publikum skal difor ta kontakt med sakshandsamar og ikkje møtesekretær.

Alle dei politiske møta er opne for publikum, med mindre det vert handsama saker som er unnateke offentleg innsyn.

 

Møtesekretærar

Wenche Margrethe Kristoffersen Johannessen
Tlf. 53 49 66 53

 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Den særskilde klagenemnd
 • Valstyret
 • Valnemnda
 • Råd for menneske med nedsett funksjonsevne
 • Kontaktutval for innvandrarar og flyktningar

Haldis Lauksund
Tlf 53 49 66 90

 • Utval for rehabilitering, helse og omsorg
 • Utval for plan og utvikling
 • Eldrerådet
 • Ungdomsrådet

Helena Schwatz
Tlf 53 49 66 51

 • Utval for oppvekst og kultur

Sal av pin og bøker mm

Kontakt oss

Telefon sentralbord 53 49 66 00

Besøksadresse: Rådhuset, Borggata 2, 5417 Stord

Postadresse: Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord

NamnTittel/ansvarsområde

Helena Schwartz

Tlf: 53 49 66 51

E-post: Helena.Schwartz@stord.kommune.no 

Avdelingsleiar

Alkoholforvaltning

Politisk møtesekretær

Knut Bartnes

Telefon: 53 49 66 47 / 966 23 880

E-post:  Knut.Bartnes@stord.kommune.no

Arkivleiar

Gunn Tove Johansen

Tlf: 53 49 66 48

E-post: post@stord.kommune.no

Post

Arkiv

Torill Elen Rønnekleiv

Tlf: 53 49 66 00

E-post: fellestenester@stord.kommune.no

Post

Arkiv

Kunde- og sakshandsamar

Brit Seldal Myklebust

Tlf: 53 49 66 00

E-post: fellestenester@stord.kommune.no

Post

Arkiv

Kunde- og sakshandsamar

Merethe Eldøy Eikenes

Tlf: 53 49 66 00

E-post: fellestenester@stord.kommune.no

Kunde- og sakshandsamar

Haldis Lauksund

Tlf: 53 49 66 90 / 909 51 545

E-post: hla@stord.kommune.no

Nettredaktør

Politisk møtesekretær

Personvernombod

Wenche Margrethe Kristoffersen Johannessen

Tlf: 53 49 66 53

E-post: Wenche.Margrethe.Kristoffersen@stord.kommune.no

Politisk møtesekretær

Valansvarleg

Sakshandsamar

Borghild Gullberg Bakka

Tlf: 53 49 66 45

E-post: borghild.gullberg.bakka@stord.kommune.no 

Minoritetsspråkleg rådgjevar
Tilsette