Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Følgjekort

For at personar med nedsett funksjonsevne lettare kan delta på kulturarrangement eller friluftsarrangement, kan dei få med seg eit følgje. Dette blir kalla følgjeordninga og den blir administrert av kommunen. 

Tenesteomtale

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søkje om å få skrive ut eit følgjebevis. Følgjebeviset skal gje den personen som følgjer deg, fri eller rabattert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmiddel. Beviset blir skrive ut til deg.

Ordninga med følgjekort skal vera eit verkemiddel for å førebyggja isolasjon og med det bidra til auka livskvalitet for den funksjonshemma som på grunn av nedsatt funksjonsevne treng hjelp og støtte for å delta i samfunnet. Ordninga omfattar normalt personar med funksjonshemming som varer i minst 2-3 år. 

Kommunen vurderer kor lang tid kortet skal gjelda for, det kan vera tidsavgrensa eller varig.

Ein kan berre få eitt følgjekort pr. søkjar. Dette gjeld også barn med delt bustad, personar som regelmessig oppheld seg i avlastningsbustad og liknande. Det er den som har søkt og fått kort, som er eigar av kortet, ikkje følgjepersonane.

Målgruppe

Personar med sjukdom eller nedsett funksjonsevne, for eksempel:
  • Rørsleshemming
  • Høyrslehemming
  • Synshemming
  • Demens
  • Utviklingshemming
  • Allergiar
  • Psykiske lidingar, hjartesjukdomar, lungesjukdomar.

Kriterium/vilkår

Det blir ikkje gjort nokon økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottar trygd. Det er inga øvre eller nedre aldersgrense for å få følgjekort, dersom behovet er dokumentert.

Pris for tenesta

Følgjebeviset er gratis.

Samarbeidspartnarar

Offentlege og private arrangørar av arrangement og nokre hotell og transportselskap.

Lover

Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

Forvaltningsloven

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du søkjer kommunen om å få følgjebevis. Kommunen vil gi deg eit skriftleg vedtak uansett om du får innvilga følgjebevis eller ikkje.

Søknadsskjema for følgjekort (ledsagerbevis) er elektronisk.

Vedlegg

Førstegongsøkarar må legge ved sakkunnig vurdering om den funksjonshemma sitt behov for ledsager frå enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunen si helse- og sosialteneste.

Høve til å klage

Dersom du får avslag på søknad om følgjebevis kan du klage på dette. Kommunen vil gi deg rettleiing om korleis du klagar.
 
Klaga skal sendast til kommunen, som vil vurdere søknaden din på nytt.

Kontakt

Fellestenester

Tlf: 53 49 66 00

Send e-post

Tenesta oppdatert: 02.01.2024 08:39