Tildelingskontoret og Eining for habilitering har samarbeida om å utarbeida informasjon til føresette til barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune.

Vel aldersgruppe:

0-6 år

Fastlegen

Alle barn har rett på fastlege og det er fastlegen som skal koordinera medisinsk utgreiing og oppfølging. Samarbeid med spesialisthelsetenesta. Gratis for barn under 16 år. Finn din fastlege.

Helsestasjonen

Helsestasjonen føl opp alle barn frå fødsel. Samarbeid om habilitering av born som har særlege behov. 
Fysioterapi for barn og unge 

PPT

PPT greier ut om barnet treng spesialpedagogisk hjelp i førskulealder eller til skulestart. PPT for Stord og Fitjar har telefon 53496940. 

NAV

www.NAV.no. Informasjon og søknadsskjema finnes på nett. Ein kan møta opp og få råd og rettleiing på NAV-kontoret (Grunn- og hjelpestønad, høgna hjelpestønad, pleiepengar, opplæringspengar og hjelpemiddel )

Barnehageplass

Søk om barnehageplass. Du kan og søkja om nedsett foreldrebetaling og gratis kjernetid ved låg inntekt.

Fellestenester

Fellestenester yt teneste / sakshandsaming:

Søknad om ledsagerbevis

Eining for habilitering

Eining for habilitering har ansvar for å driva dagtilbod for utviklingshemma, bufellesskap, avlastingstilbod og omsorgsløn. Dei yt tenester etter vedtak. Søknadsskjema om helse- og omsorgstenester finn du lenger nede på sida.

Eining for aktivitet og re/habilitering

Ergoterapi for barn og unge. Barn og unge som av ulike grunnar har nedsett funksjonsevne, kan få hjelp av ein ergoterapeut for å leggja til rette for ein kvardag med mest mogleg aktivitet og deltaking. Eininga har også ansvar for kommunalt hjelpemiddellager og varmvassbasseng/terapibading

Heimebaserte tenester

Heimebaserte tenester yt tenester til funksjonshemma barn og deira familiar etter vedtak . Søknadsskjema om helse- og omsorgstenester finn du lenger nede på sida.

Tilrettelegging av bustad

www.husbanken.no. Råd frå ergoterapeut i kommunen og frå arkitekt. Bustadtilskot frå husbanken. Bustadkonsulenten på Tildelingskontoret kan gi råd.

Sjukemelding og eigenmelding

OBS! særlege reglar for sjukemelding og eigenmelding for foreldre til kronisk sjuke barn og funksjonshemma barn; Omsorgspengar til barnet er 18 år. www.nav.no

Utsett skulestart

Sjå retningsliner for utsett skulestart Stord kommune nedanfor.

Tannlege

Den offentlege tannhelsetenesta har ansvar for barn og unge t.o.m. året dei fyller 20 år. I tillegg behandlar dei psykisk utviklingshemma og pasientar i institusjon og heimesjukepleie. www.hfk.no 

Tolk

På NAV.no kan du bestilla tolk

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret yt fylgjande tenester / sakshandsaming:

 • Søknad om startån www.husbanken.no
 • Søknad om bustønad www.husbanken.no
 • Bustadtilskot frå husbanken. Bustadkonsulenten på Tildelingskontoret kan gi råd.
 • Råd og rettleiing og sakshandsaming i høve til tenester etter Helse- og omsorgstenestelova: T.d. praktisk hjelp, BPA, støttekontakt, avlasting, omsorgsløn m.m. Søknadsskjema om helse- og omsorgstenester finn du lenger nede på sida.
 • Avklaring om behovet for individuell plan og utpeikar koordinator der det trengs. Søknadsskjema om helse- og omsorgstenester finn du lenger nede på sida.   

Tilbod for pårørande

Ungepårørende.no

Pårørendesenteret.no

For fagfolk: Pårørendeprogrammet.no
 

6-16 år

 • Skulehelsetenesta er på alle skulane i kommunen.Sjå oversikt over skular.
 • PPT kan lage sakkunnig vurdering jf. §5-1 i Opplæringslova. Samarbeid med skule og føresette.
 • Individuell opplæringsplan (IOP).
 • Ergoterapi for barn og unge. Barn og unge som av ulike grunnar har nedsett funksjonsevne, kan få hjelp av ein ergoterapeut for å leggja til rette for ein kvardag med mest mogleg aktivitet og deltaking. 
 • Spesialundervising i grunnskulen. Søknad vert handsama i Fagavdeling for oppvekst og kultur.
 • SFO ( Skulefritidsordning) Ein søkjer til den skulen ein soknar til. Barn med særskilte behov kan delta til og med 7.trinn.
 • Skuleskyss: www.skyss.no/skoleskyss. Fagavdeling for oppvekst og kultur og skulen kan gi meir informasjon.
 • Søknad til vidaregåande. PPT og skulen samarbeider med heimen om å søkje om spesialundervising og / eller søknad til spesielle tilbod på skulen.
 • Søknad om følgjekort / ledsagerbevis vert handsama i Fellestenester. Her er søknadsskjema og skjema for sakkunnig vurdering som skal følgja søknaden.
 • På Tildelingskontoret får du råd og rettleiing og sakshandsaming i høve til tenester etter Helse- og omsorgstenestelova: T.d. praktisk hjelp, BPA, støttekontakt, avlasting, omsorgsløn m.m. Søknadsskjema om helse- og omsorgstenester og fullmaktsskjema finn du lenger nede på sida.
 • Tannlege
  Den offentlege tannhelsetenesta har ansvar for barn og unge t.o.m. året dei fyller 20 år. I tillegg behandlar dei psykisk utviklingshemma og pasientar i institusjon og heimesjukepleie. www.hfk.no 
 • På NAV.no kan du bestilla tolk

Tilbod for pårørande:

16-18 år

Forhøgja hjelpestønad opphøyrer ved fylte 18 år.

Fritid

Eining for kultur, telefon 53 49 69 50

Onsdagsklubben
Mandagsklubben
Harri fritidsklubb
Litlabø fritidsklubb
Lag og organisasjonar i Stord 
Fritidskontakt / Støttekontakt.

Nyttige nettsider

www.familienettet.no
www.helfo.no
www.nav.no
www.frambu.no

Tilbod for pårørande