Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Viktig informasjon

Korona   Koronavirus illustrasjon                Ukraina og Stord   Ukrainsk flagg

A A A

Spesialundervisning

Spesialundervisning er ei tilpassa form for opplæring som kan gjevast til elevar som treng det.

Generelt

Har du eit barn med behov for spesialundervisning? Då tek du først kontakt med skulen eleven går på, eller skal gå på.

Slik søkjer du:

 1. Ta kontakt med aktuell skule.
 2. Skulen gjer undersøkjingar og prøver ut tiltak.
 3. Skulen tilviser til PPT.
  PPT lagar sakkunnig vurdering av eleven sitt behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbod som bør gjevas. 
 4. Elev/føresett må samtykka i at skulen tilviser til PPT.
 5. Rektor fattar vedtak om spesialundervisning.
  Dersom sakkunnig vurdering konkluderer med at eleven ikkje har tilfredsstillande utbyte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skule fatta vedtak om spesialundervisning. 
 6. Elev/føresett må samtykka.
  Elev/foreldre skal samtykka før enkeltvedtak om spesialundervisning vert fatta
 7. Skulen lagar individuell opplæringsplan (IOP).
  Elev/føresette skal involverast i utarbeidinga av denne – men har ikkje klagerett..

Klage

Ønskjer du å klaga på vedtak om spesialundervisning må du senda ein klage til skulen som har fatta vedtaket.

Tenesteomtale

Viss du som forelder er bekymra for at barnet ditt ikkje får godt nok utbytte av opplæringa, kan du krevje at skulen undersøkjer om barnet treng spesialundervisning.
 
Spesialundervisning er eit tilbod skulen har for elevar som treng noko anna enn den vanlege undervisinga. Spesialundervisning er ein rett, men det må gjerast ei fagleg vurdering før retten inntrer. Det er den pedagogiske-psykologiske tenesta som gjer den faglege vurderinga.
 
Spesialundervisning kan til dømes vere at eleven jobbar etter andre læringsmål enn andre elevar, at ein lærer eller assistent følgjer opp eleven i klassa eller at eleven får særskilt tilpassa utstyr.

Målgruppe

Elevar i grunnskule og vidaregåande skule

Kriterium/vilkår

Skulen har plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak for å sikre deg eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa før pedagogisk-psykologisk teneste (PP-tenesta) gjer ei sakkunnig vurdering.

Lover

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt opplæringslova kap. 5 Spesialundervisning

Opplæringslova

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Du eller foreldra dine kan krevje at skulen gjer dei nødvendige undersøkingane for å finne ut om du treng spesialundervisning og kva for opplæring du eventuelt treng.

Søknadsskjema om spesialundervisning finn du til høgre (under for mobil).

Saksbehandling

Før det blir gjort ei sakkunnig og før spesialundervisning blir sett i verk, skal det innhentast samtykke frå deg eller foreldra dine. Du eller foreldra dine har rett til å sjå den sakkunnige vurderinga og til å uttale dykk før det blir gjort vedtak. Et positivt vedtak skal spesifisere omfanget, innhaldet og organiseringa av spesialundervisninga.

Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen innan klagefristen for vedtaket går ut.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Høve til å klage

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Blir avgjerda ståande, blir saka send vidare til statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontakt

Ta kontakt med skulen din eller søk om spesialundervisning her

Tenesta oppdatert: 11.04.2021 18:23

Skjema

Dokumenter