Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar

Liv Tysdal

Telefon: 53 40 96 39

Mobil: 97 55 20 24

Send e-post 

(Måndag, tysdag, torsdag og annakvar fredag)

Skulehelsetenesta er eit lågterskeltilbod, forankra i «Helse- og omsorgstenestelova».

Helsesjukepleiar har teieplikt, m.a. etter «Helsepersonellova».

Elev eller foreldra kan ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen om det er noko dei ynskjer å ta opp. Døme på tema kan vere kosthald, søvn, fysisk aktivitet, grensesetjing, mobbing, endring i familieforhold, venner og psykisk helse.

Faste oppgåver gjennom skuleåret:

1. klasse: Samtale med hørselstest, vekt og høgde (m/foreldre)
2. klasse: Undervisning om raude og grøne tankar, «psykologisk førstehjelp». Vaksine mot polio, difteri, stivkrampe, kikhoste.
3. klasse: Vekt og høgde, undervisning om aktivitet og kosthold.
5. klasse : Undervisning om psykisk helse ; «Psykologisk førstehjelp»,  Pubertetsundervisning i grupper
6. klasse: MMR-vaksine
7. klasse: Vaksine mot HPV, 2 dosar .

Helsesjukepleiar arbeider tverrfaglig ved behov, m.a. med skule, fastlege, PPT og BUP. Samarbeid skjer etter samtykke frå foreldre.

Sosiallærar 1. - 7. klasse

1.-4. trinn: Grethe Rakel Løklingholm Engevik - grete.rakel.engevik@stord.kommune.no - Mob: 480 97 676

5.-7. trinn: Wibekke hovda Blchen - wibekke.hovda.balchen@stord.kommune.no - Mob: 994 55 760

Mobbeombod

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleier i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt. 

 

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no 
Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod) eller på Instagram (https://www.instagram.com/ombodvestland/).

 

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet