Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar

Hege Jonassen Lunde

Telefon: 53 40 96 39

Mobil: 975 52 024

Send e-post 

(Tysdag og onsdag)

Skulehelsetenesta er eit lågterskeltilbod, forankra i «Helse- og omsorgstenestelova».

Helsesjukepleiar har teieplikt, m.a. etter «Helsepersonellova».

Elev eller foreldra kan ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen om det er noko dei ynskjer å ta opp. Døme på tema kan vere kosthald, søvn, fysisk aktivitet, grensesetjing, mobbing, endring i familieforhold, venner og psykisk helse.

Faste oppgåver gjennom skuleåret:

1. klasse: Samtale med hørselstest, vekt og høgde (m/foreldre)
2. klasse: Vaksine mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste
3. klasse: Vekt og høgde
5. klasse : Undervisning om psykisk helse ; «Psykologisk førstehjelp»,  Pubertetsundervisning i grupper
6. klasse: MMR-vaksine
7. klasse: Vaksine mot HPV, 3 dosar.

Helsesjukepleiar arbeider tverrfaglig ved behov, m.a. med skule, fastlege, PPT og BUP. Samarbeid skjer etter samtykke frå foreldre.

Rett til trygt og godt skulemiljø

Rådgjevingsteneste

Sosiallærar 1. - 7. klasse

Magni Grov - magni.grov@stord.kommune.no - tlf 53409634

Mobbeombod

Bilete av tekst og bilete av mobbeomboda

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod).
Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet