Småhjelpemiddel som strømpepåtrekkar, gripetang, krykker m.m

Dersom ein treng hjelpemidlar, som strømpepåtrekkar, gripetang, krykker og forhøgingsklossar til seng/stol, må det kjøpast på apotek eller anna butikk. Her finnast fleire moglegheiter mellom anna i nettbutikkar. Eksempelvis Apotek1, Enklere liv: https://enklereliv.no/?gclid=EAIaIQobChMIm7yfu8Oe-wIVGJzVCh3f8wVDEAAYASAAEgIutPD_BwE eller ulike helsebutikkar.

 

Rullestol, toalettstol/dusjstol, rullator, støttestang, toalettforhøgar m.m

Stord kommune leiger ut ulike hjelpemiddel frå Kommunalt hjelpemiddellager til mellombels lån (inntil 2 år).

Dette er hjelpemidlar som rullestol, toalettstol/dusjstol, rullator, støttestang, toalettforhøgar. 

Ta kontakt med Tildelingskontoret på tlf 53 49 66 00. Du kan og formidle behov for hjelpemiddel via tenester du allereie mottar, td Heimebaserte tenester. Dei formidlar vidare behov til kommunalt hjelpemiddellager ved å opprette rekvisisjon. Du kan og søke. Søknadsskjema finn du lenger ned på sida (Helse- og omsorgstenester - søknad). 

Varige lån av hjelpemiddel

NAV hjelpemiddelsentral har eit overordna og koordinerande ansvar for hjelpemidlar. Les meir om NAV hjelpemiddelsentral her.

Alle som har varig behov (over 2 år) for hjelpemidlar kan søkja. Søk om hjelpemiddel for langvarig bruk på nav.no 

Dei heimebaserte tenestene, fysio- og ergoterapitenesta, kommunale institusjonar og bustadar kan bistå i søknadsprosessen. Det er NAV Hjelpemiddelsentral i Vestland som forvaltar hjelpemiddel frå NAV.

Hjelpemidlane blir levert til felles utleveringsstad, i Stord Kommunale Rehabiliteringssenter. Brukar vil få melding om at hjelpemiddel er kome. Etter avtale kan hjelpemiddel hentast eller leverast til brukar. Denne tenesta er lovheimla i Lov om folketrygd, §10. Lån av hjelpemiddel gjennom NAV er gratis.

Her finn du skjema for å tinga reservedelar og service mm.

Henta eller få tilkøyrd hjelpemiddel

Rekvirerte hjelpemiddel kan hentast måndag, onsdag eller fredag mellom klokka 12.00 og 15.00. Hjelpemiddelet vert sett klart på utleveringsrom i 1.etg. på Rehabiliteringssenteret, føl skilt til eige rom for utleveringsklare hjelpemiddel. Dersom du ikkje finn hjelpemiddelet du skal henta: ta kontakt med Kommunalt hjelpemiddellager sin vakttelefon; 481 22 195 måndag, onsdag og fredag mellom kl 08.00-12.00 eller Tildelingskontoret; 53 49 66 00.

Dersom brukar eller pårørande ikkje har høve til å henta kan det avtalast køyring ved å henvende seg til Tildelingskontoret.

Det vert fakturert eigenandel for lån av kommunale hjelpemiddel og for transport og flytting av hjelpemiddel (nokre unntak).

Eigenbetaling

Leige av hjelpemiddel i Stord kommune

  • Ein leigeperiode er 3 månadar, du betalar same pris uavhengig av antal hjelpemidlar.
  • Ein kan leiga hjelpemiddel i eit tidsrom frå 3 mnd og inntil 2 år. Du blir berre fakturert for 3 mnd - ein leigeperiode.
  • Eigenandel føl dei til ei kvar tid gjeldande satsar. Sjå under Helse og omsorg og rehabilitering og vidare under  Eigenbetaling for førebyggjande tenester og lågterskeltilbod i følgjande lenke:

https://www.stord.kommune.no/avgifter-og-gebyr.427759.nn.html

Fritak for eigenandel, sjå avsnittet "helse- og omsorgstenester" under avgifter og gebyr.

Tilbakelevering av hjelpemiddel

Når du ikkje har behov for hjelpemidla du lånar skal dette leverast tilbake så snart som mogleg. Hjelpemidla skal leverast i 1 etg. på rehabiliteringssenteret, følg skilt til merka sone for innlevering. Hugs å merk innleverte hjelpemiddel med namn. Dersom du eller pårørande ikkje har anledning til å levere tilbake hjelpemidla kan det avtalast henting mot eigenbetaling. Dette gjer ein ved å vende seg til Tildelingskontoret. 

Hjelpemiddelet skal reingjerast og merkast før retur. Føl instruks på oppslag ved innleveringssona for rett merking av hjelpemiddelet 


Ved spørsmål om tilbakelevering kan du ta kontakt på Kommunalt hjelpemiddellager sin vakttelefon; 481 22 195 måndag, onsdag og fredag mellom kl 08.00-12.00 eller Tildelingskontoret; 53 49 66 00.

Bestilla hjelpemiddel

Bruk søknad om helse- og omsorgstenester for å søkja om hjelpemiddel. Skjema om helse- og omsorgstenester finn du lenger nede på sida.

Det er Tildelingskontoret som handsamar søknaden. Sentralbord 53 49 66 00.