Strømpepåtrekkar, gripetang, krykker m.m

Dersom ein treng mindre hjelpemidlar, som strømpepåtrekkar, gripetang, krykker og forhøgingsklossar til seng/stol, må det kjøpast på apotek. Eksempelvis Apotek1

Rullestol, toalettstol/dusjstol, rullator, støttestang, toalettforhøgar m.m

Stord kommune leiger ut tekniske hjelpemiddel til brukarar som har behov for det i akutte situasjonar, eller for kortare tidsrom.

Det er enkle hjelpemidlar som rullestol, toalettstol/dusjstol, rullator, støttestang, toalettforhøgar som vert leid ut. 

Ta kontakt med Tildelingskontoret på tlf 53 49 66 00. Dei formidlar vidare behov til kommunalt hjelpemiddellager. Søknadsskjema finn du lenger ned på sida (Helse- og omsorgstenester - søknad). 

Langvarige lån av hjelpemiddel

NAV hjelpemiddelsentral har eit overordna og koordinerande ansvar for hjelpemidlar. Les meir om NAV hjelpemiddelsentral her.

Alle som har langvarig behov (over 2 år) for hjelpemidlar kan søkja. Søk om hjelpemiddel for langvarig bruk på nav.no 

Dei heimebaserte tenestene, fysio- og ergoterapitenesta, kommunale institusjonar og bustadar kan bistå i søknadsprosessen. Det er NAV Hjelpemiddelsentral i Vestland som forvaltar hjelpemiddel som tilhøyrer folketrygda.

Hjelpemidlane blir levert til felles utleveringsstad, i Stord kommunale rehabiliteringssenter. Brukar vil få melding om at hjelpemiddel er kome. Etter avtale kan hjelpemiddel hentast eller leverast til brukar. Denne tenesta er lovheimla i Lov om folketrygd, §10. Lån av hjelpemiddel gjennom NAV er gratis.

Her finn du skjema for å tinga reservedelar og service mm.

Henta eller få tilkøyrd hjelpemiddel

Fysio- og ergoterapeutane har dagleg ansvar for formidling av leige/lån frå kommunalt hjelpemiddellager. Etter å ha rekvirert kan hjelpemiddel hentast måndag, onsdag eller fredag mellom klokka 12.00 og 15.00. Hjelpemiddelet vert sett klart på utleveringsrom i 1.etg. på rehabiliteringssenteret. Ta kontakt på vakttelefon måndag, onsdag, fredag mellom kl 8.00 -12.00 på telefon 481 22 195 om du ikkje finn hjelpemiddelet som er rekvirert. 

Dersom brukar eller pårørande ikkje har høve til å henta i dette tidsrommet så kan de bestilla serviceoppdrag.

Utlån av hjelpemiddel har varigheit på 3 mnd med moglegheit for forlenging ved behov. Samstundes som ein mottek hjelpemiddelet, får ein eit følgjeskriv som seier kven ein kan kontakta dersom ein treng hjelp vidare. 

Dersom ein treng mindre hjelpemidlar, som strømpepåtrekkar, gripetang, krykker og forhøgingsklossar til seng/stol, må det kjøpast på apotek. Eksempelvis Apotek1

Eigenbetaling

Leige av hjelpemiddel i Stord kommune

  • Ein leigeperiode er 3 månadar.
  • Kan leiga hjelpemiddel i eit tidsrom frå 3 mnd og inntil 2 år.
  • Eigenandel på kr 417 for ein leigeperiode uavhengig av antal hjelpemidlar.

Du har sjølv ansvar for å levera hjelpemidla attende eller melda i frå om  varig behov.

Hjelpemiddelet skal reingjerast og merkast før retur!

Fritak for eigenandel, sjå avsnittet "helse- og omsorgstenester" under avgifter og gebyr.

Tilbakelevering av hjelpemiddel

Når du ikkje har behov for hjelpemidla du lånar skal dette leverast tilbake. Hjelpemidla skal leverast i 1 etg. på rehabiliteringssenteret, der du henta dine hjelpemiddel. Hugs å merk innleverte hjelpemiddel med namn. Dersom du eller pårørande ikkje har mogleik til å lever tilbake hjelpemidla kan sericetenesta i kommunen henta hjelpemidla. Dette kan med bringa ein kostnads på 308 kr med unntak av nokre hjelpemiddel.


Ved spørsmål om tilbakelevering kan du ta kontakt på kommunalt hjelpemiddellager sin vakttelefon; 481 22 195 måndag, onsdag og fredag mellom kl 08.00-12.00 eller Tildelingskontoret; 53 49 66 00