Hjelpemiddel frå kommunalt lager

Stord kommune låner ut tekniske hjelpemiddel til brukarar som har behov for det i akutte situasjonar, eller for kortare tidsrom.

Det er enkle hjelpemidlar som rullestol, toalettstol/dusjstol, rullator, støttestang, toalettforhøgar som vert lånt ut.

Dersom du har behov for hjelpemiddel kontaktar du Tildelingskontoret på tlf 53 49 68 61

Dei formidlar vidare behov til kommunalt hjelpemiddellager. Søknadsskjema finn du lenger ned på sida (Helse- og omsorgstenester - søknad).

Eit rekvirert hjelpemiddel kan hentast påfølgjande verkedag på Stord kommunale rehabiliteringssenter i eit rom merka «utleveringsrom for hjelpemidlar» i 1. etasje ved sida av treningssal. Opningstid kl 08.00 - 15.00 måndag til fredag. Utlån av hjelpemiddel har varigheit på 3 mnd med moglegheit for forlenging ved behov.

Samstundes som ein mottek hjelpemiddelet, får ein eit følgjeskriv som seier kven ein kan kontakta dersom ein treng hjelp vidare. Dersom ein treng mindre hjelpemidlar, som strømpepåtrekkar, gripetang, krykker og forhøgingsklossar til seng/stol, må det kjøpast på helsebutikk.

Eigenbetaling

Leige av hjelpemiddel i Stord kommune

Ein leigeperiode er 3 månadar.

Kan leiga hjelpemiddel i eit tidsrom frå 3 mnd og inntil 2 år.

Eigenandel på kr 400 for ein leigeperiode uavhengig av antal hjelpemidlar

Fakturerer for kvar påbyrja nye leigeperiode.

Du har sjølv ansvar for å levera hjelpemidla attende eller melda i frå om  varig behov FØR leigeperioden er ute.

Hjelpemiddelet skal reingjerast og merkast før retur

Fritak for eigenandel, sjå avsnittet "helse- og omsorgstenester" under avgifter og gebyr.

NAV hjelpemiddelsentral

Hjelpemiddelsentralen har eit overordna og koordinerande ansvar for hjelpemidlar til funksjonshemma. Les meir om NAV hjelpemiddelsentral her.

Dei heimebaserte tenestene, fysio- og ergoterapitenesta, kommunale institusjonar og bustadar kan bistå i søknadsprosessen. Det er NAV Hjelpemiddelsentral i Vestland som forvaltar hjelpemiddel som tilhøyrer folketrygda.

Hjelpemidlane blir levert til felles utleveringsstad, i Stord kommunale rehabiliteringssenter. Brukar vil få melding om at hjelpemiddel er kome. Etter avtale kan hjelpemiddel hentast eller leverast til brukar. Denne tenesta er lovheimla i Lov om folketrygd, §10. Lån av hjelpemiddel gjennom NAV er gratis.

Her finn du skjema for å tinga reservedelar og service mm.