Hjelpemiddel frå kommunalt lager

Stord kommune kan låna ut tekniske hjelpemiddel til brukarar som har behov for det i akutte situasjonar eller for kortare tidsrom. Det er enkle hjelpemidlar som rullestol, toalettstol/dusjstol, rollator, støttestand, toalettforhøgar som kan lånast ut. Dersom du har behov for hjelpemiddel kontaktar du Tildelingskontoret i kommunen, dei formidlar vidare behov til kommunalt hjelpemiddellager. Eit rekvirert hjelpemiddel kan hentast påfølgjande verkedag på Stord kommunale rehabiliteringssenter i eit rom merka «utleveringsrom for hjelpemidlar» i 1. etasje ved sida av treningssal. Utlån av hjelpemiddel har varigheit på 3 mnd med moglegheit for forlenging ved behov.

Samstundes som ein mottek hjelpemiddelet, får ein eit følgjeskriv som seier kven ein kan kontakta dersom ein treng hjelp vidare. Dersom ein treng mindre hjelpemidlar, som strømpepåtrekkar, gripetang, krykker og forhøgingsklossar til seng/stol, må det kjøpast på helsebutikk.

Ved behov for kommunale hjelpemiddel, ta kontakt med Tildelingskontoret i Stord kommune telefon 534 96600.

Eigenbetaling

 

Det er vedteke at det skal startast opp eigenbetaling for utlån av kommunale hjelpemidlar. Dette vert satt i verk frå 1 september 2017. Utlån av kommunale hjelpemiddel pr hjelpemiddel

Kr 100,-

Tak ved lån av fleire hjelpemiddel i same utlånsperiode. Utlånsperiode på 3 mnd.

Kr 500,-

NAV hjelpemiddelsentral

Dei heimebaserte tenestene, fysio- og ergoterapitenesta, kommunaleinstitusjonar og bustadar kan bistå i søknadsprosessen. Det er NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland som forvaltar hjelpemiddel som tilhøyrer folketrygda.

Hjelpemidlane blir levert til felles utleveringsstad, i Stord kommunale rehabiliteringssenter. Brukar vil få melding om at hjelpemiddel er kome. Etter avtale kan hjelpemiddel hentast eller leverast til brukar. Denne tenesta er lovheimla i Lov om folketrygd, §10. Lån av hjelpemiddel gjennom NAV er gratis.