Lån av hjelpemiddel frå Kommunalt hjelpemiddellager

Ved kortvarig behov for hjelpemiddel som td rullestol, toalettstol/dusjstol, rullator, støttestang, toalettforhøgar m.m tek du kontakt med Fellestenester på tlf 53 49 66 00.

Du kan og formidle behov for hjelpemiddel via tenester du allereie mottar, td Heimebaserte tenester.

Du kan og søke via 

Hjelpemiddel klargjort til utlån kan hentast alle vekedagar mellom kl  08.00 og 15.00 i utleveringsrom i 1.etg. på Rehabiliteringssenteret, følg skilt til eige rom for utleveringsklare hjelpemiddel. Dersom du ikkje finn hjelpemiddelet du skal hente: ta kontakt med Kommunalt hjelpemiddellager på tlf 481 22 195 måndag, onsdag og fredag mellom kl 08.00-12.00 eller Fellestenester på tlf 53 49 66 00.

Me oppmodar alle som låner hjelpemiddel til å hente sjølv (evt pårørande eller andre i nettverket). Dersom du ikkje kan hente eller levere hjelpemiddelet, kan det avtalast transport.

Lån av hjelpemiddel frå NAV hjelpemiddelsentral

Alle som har varig behov (over 2 år) for hjelpemiddel kan søkje om å låne frå  NAV Hjelpemiddelsentral .

Dei heimebaserte tenestene, fysio- og ergoterapitenesta, kommunale institusjonar og bustadar kan bistå i vurdering av behov og i søknadsprosessen. 

Hjelpemiddel frå NAV blir levert til felles utleveringsstad i Stord Kommunale Rehabiliteringssenter. Du vil få melding om at hjelpemiddel er kome. Me oppmodar til å hente hjelpemiddel sjølv.

Ved behov for utkøyring vil den som har bistått med søknaden avtale utkøyring med deg.

Innlevering av hjelpemiddel

Når du ikkje har behov for hjelpemiddelet skal det leverast attende så snart som mogleg. Hjelpemiddel skal leverast i 1 etg. på rehabiliteringssenteret, følg skilt til merka sone for innlevering. 

Hjelpemiddelet skal reingjerast før innlevering.

Nokre hjelpmiddel består av fleire delar. Hugs å få med alle delar. 

Følg instruks på oppslag ved innleveringssona for rett merking av hjelpemiddelet.

Dersom du eller pårørande ikkje har anledning til å levere tilbake hjelpemiddel kan det avtalast transport ved å ta kontakt med Kommunalt hjelpemiddellager på telefon 48 12 21 95 måndag, onsdag og fredag mellom kl 08.00-12.00 eller Fellestenester på telefon 53 49 66 00.

Eigenbetaling ved lån og transport av hjelpemiddel

Lån og transport av hjelpemiddel frå Kommunalt hjelpemiddellager vert fakturert etter gjeldande satsar i Kommunale avgifter og gebyr.

Denne oversikta gir ei kortfatta oversikt over kva som vert fakturert og kva fritak som gjeld:

 

EIGENBETALING

FRITAK

Leige av hjelpemiddel ved kortvarig behov (inntil 6 månader)

  • Hjelpemiddel som vert lånt av hensyn til tilsette.
  • Varig behov for hjelpemiddel der det er behov for å låne frå KHL i påvente av hjelpemiddel frå NAV.
  • Born og unge under 18 år

Serviceoppdrag

montering/demontering vert fakturert per påbyrja time

 

Serviceoppdrag ved flytting mellom heim og kommunal bustad eller institusjon vert fakturert for 2 timar

 

  • Transport/utlevering/innlevering/montering/

              demontering/flytting av:

 

Sjukehusseng, elektrisk hjartebrett, støttestang, komfortrullestol, preikestol, personløftar og gripostang

 

Transport av kommunale hjelpemiddel

  • Transport av hjelpemiddel frå NAV er gratis

Kjøp av handtak (stykkpris)

 

Montering av handtak vert fakturert per time

 

 

 

Det vert ikkje fakturert for lån eller transport av hjelpemiddel fra NAV.

Småhjelpemiddel som strømpepåtrekkar, gripetang, krykker m.m

Mindre hjelpemiddel som strømpepåtrekkar, gripetang, krykker og forhøgningsklossar til seng/stol må du kjøpe sjølv.  Apotek, helsebutikkar, nettbutikkar og butikkar med større utval td Sparkjøp sel ulike småhjelpemiddel.