Det er eit tidsavgrensa gratis tilbod, med mål og tiltak som blir planlagd saman med deg. Eigeninnsats og motivasjon til trening er avgjerande, og aktivitetstrening og hjelp til sjølvhjelp står sentralt.

Heimerehabiliteringsteamet består av fysioterapeut, sjukepleiar og ergoterapeut. Teamet ynskjer å bidra til at du kan vere lengst mogleg aktiv i eige liv.

Korleis søkje

Korleis søkje kommunal fysioterapiteneste:

 

  • Kvar henvending vil verta vurdert opp i mot om ein fyller kriteria for å vera mottakar av tenesta. Alle henvendingar vert prioritert etter ein prioriteringsnøkkel.
  • Teieplikt: Dei tilsette har teieplikt om personopplysningar. 

Tilsette

Bente Bjelland
Tlf. 41 18 19 01
E-post: Bente.Bjelland@stord.kommune.no

Avdelingsleiar

Malene Bjelland Nordhus
Tlf. 911 92 682
E-post: Malene.Bjelland.Nordhus@stord.kommune.no

Ass.avdelingsleiar 
Fysioterapeut

Felles mailadresse til heimerehabiliteringsteam
heimerehabiliteringsteam@stord.kommune.no

 

Sara Brosvik

Ergoterapeut
Heimerehabilitering

Solbjørg Birkeland Olsen

Sjukepleier
Heimerehabilitering

Hilde Nielsen Nordtveit 

Fysioterapeut
Heimerehabilitering

 

Målgruppe

Målgruppa for heimerehabilitering er innbyggjarar i Stord kommune som er heime eller skal skrivast ut til heimen, og som blir vurdert til å ha behov for trening i heimen. Teamet kan samarbeide med heimebaserte tenester om opptreninga di ved behov.

Heimerehabilitering tar utgangspunkt i korleis du kan mestre kvardagen i eigen heim. Kva aktivitetar er viktig i livet ditt no? Kva gjeremål og aktivitetar klarte du før, som du treng å trene på for å klare deg sjølv no?

Heimerehabilitering kan hjelpe deg med

  • Tverrfagleg kartlegging med utgangspunkt i kva som er viktig for deg no?
    • Individuell rehabiliteringsplan
    • Tiltak med utgangspunkt i dine behov
    • Eigentreningsprogram
       
  • Koordinering av tenestene rundt deg
  • Kompetanseoverføring og undervisning
  • Informasjon og vegleiing til deg, pårørande og andre samarbeidspartar
  • Alle aktivitetar har mål om meir sjølvstende i kvardagen.

Besøkstid

Eining for aktivitet og re/habilitering har innført at besøkjande til Stord kommunale rehabiliteringssenter må ha avtale med tenesteytar.

  • Har du ein beskjed eller melding som påverkar behandling og besøk, ber me deg nytte Helsenorge.no.  

  • ​​Er du ny brukar Send elektronisk søknad til kommunen om Søknad om heimerehabilitering

  • ​Har du behov for kontakt med våre tenester på telefon, gjer du det via Fellestenester på telefon 53 49 66 00.

  • Me ynskjer å gi den beste kvaliteten på tenestene våre. Ved å innføra avtale for besøk får tilsette betre tid til å gje brukarane våre gode tenester ved at ein unngår stadige avbrot i arbeidsdagen. Me handterer personsensitive opplysningar i våre lokale og tiltaket førebyggjer også brot på personver