Organisasjonskart oppdatert august 2022

 

Arbeidsdelinga i Rådmannen si leiargruppe er for tida slik det går fram her:

Administrasjonen består av rådmannen si leiargruppe med rådmann, kommunalsjefar, økonomisjef, personal-og organisasjonssjef og plansjef. Sjå ruter i med raud bakgrunn i organisasjonskartet over.

  • Rådmann er overodna kommunalsjefane, personal- og organisasjonssjef, økonomisjef, controller og tekniske tenester.
  • Økonomisjef er overordna økonomi og rekneskap, og innkjøp.
  • Personal- og organisasjonssjef er overordna fellestenester, IKT og løn- og personal.
  • Kommunalsjef for oppvekst og kultur er overordna fagavdelinga, 10 skular, 5 barnehagar, førebyggjande tenester, barnevernet, vaksenopplæringa og kultur.
  • Kommunalsjef innan helse er overordna fagkontor, aktivitet og rehabilitering, habilitering, heimebaserte tenester, Knusaåsen omsorgssenter, legetenesta, NAV kommune, psykisk helse og rus, sjukeheimen og tildelingskontoret.
  • Plansjef er overordna fagkontor, regulering, byggesak og oppmåling, brann og feiing, hamnestellet og landbrukskontoret.