Institusjonstenesta tilbyr

 • Langtidsplassar
 • Korttidsplassar
 • Utredning og behandling av personar med demens
 • Medisinsk behandling

Søknadsskjema finn du lenger nede på sida.

Betalingssatsar

Praktisk informasjon til nye pasientar som får tildelt plass på Stord sjukeheim

Sjukeheimen har fem avdelingar:

Gullberg/Korttid

Avdelinga har ei korttidsgruppa med 5 plassar og ei langtidsgruppa med 9 plassar. Begge gruppene har eige avdelingskjøken og stove. 

Avdelingssjukepleiar er: Ida Elin Hatlevik Tvedt 
Tlf: 53 40 44 73
send e-post
Vakttelefon til avdelinga: 53 45 45 32

 

Måltid

Måltida finn stad i gruppekjøkena. 

Avdelinga har ulike målgrupper

Avdelinga gir tilbod til bebuarar med nedsett funksjonsnivå pga ulike kroppslege sjukdomar. Mange bebuarar har fleire diagnosar. Avdelinga gir og tilbod til bebuarar med alvorleg demenssjukdom. Bebuarane vert overflytta frå demensavdelinga når demenssjukdomen er blitt så alvorleg at bebuarane (etter ei fagleg vurdering) ikkje har glede/nytte av miljøtiltak og sosialt samvær, slik det vert tilbydd i demensavdelinga.

Heimekoselege rom

Standard møblering er seng, nattbord og gardiner. Me ønskjer at dei som bur her fast, har med seg både godstolen og ting dei set pris på frå heimen. Ei god leselampe kan og vera viktig. Det er fint om de nyttar rommet til bebuaren når pårørande er på besøk. Når bebuaren har besøk, vil me vanlegvis servera bebuaren sitt måltid på rommet.

Aktivitetar

På kvardagane (både på dag og kveldstid) er det tilbod om aktivitetar som t.d. bingo, songstund med pensjonistkoret, trim, andakt, høgtlesing, kaffikos eller liknande. Røde Kors pasientvener vitjar sjukeheimen ein gong i veka.

Intern flytting i sjukeheimen

Sjukeheimen gir tenester til ulike brukarar med mange forskjellige diagnosar. Det vil alltid liggja ei fagleg vurdering til grunn for flytting. Pårørande vil verta informert.

Bergtun bufellesskap

Bergtun bufellesskap er ei avdeling med 8 omsorgsleiligheter som ligg i 3 etg på Stord sjukheim.

Søknad og tildeling av plass/tenester

Søknad og tildeling av tenesta vert handsama av Tildelingskontoret. Romma er umøblerte, og dei som får plass møblerer romma sine sjølve eller saman med pårørande.

Bebuarane dekkjer utgifter på same måte som om dei bur i eigen heim. I eigenbetalinga ligg betaling for husleige m/straum, mat, leige og vask av handklede/sengetøy og privattøy. Kommunen vaskar fellesrom etter faste satsar.

Visjon

Kultur, trivsel og omsorg i kvardagen

Mål

 • Bergtun bufellesskap skal vera open og ein del av Stordsamfunnet.
 • Alle som har heimen sin her, deira pårørande og alle andre som vitjar oss skal kjenna seg velkomne.
 • Skapa tryggleik og trivsel i eit positivt miljø.
 • Ta vare på den enkelte bebuar sine fysiske og psykiske ressursar, ynskje og behov, ut frå grunnleggjande prinsipp i sjukepleie.
 • Leggja til rette for at tilværet for bebuarane vert så nært opp til tidlegare livsførsel som mogeleg.
 • Samarbeida med pårørande for å oppretthalda det sosiale nettverket til bebuarane.
 • Utøva oppgåver av fagleg høg kvalitet overfor bebuarar og pårørande.
 • Gje personar under utdanning gode læresituasjonar.
 • Personalet har høg fagkompetanse

(Visjon og mål er henta frå det som ligg under informasjon om knutsaåasen omsorgssenter. Bergtun blir drifta heilt på same måte)

Vikjo (for personar med psykiske lidingar)

Avdelinga ligg i nedste etasje i nybygget (4.etg), og har plass til 18 bebuarar.

Avdelinga er delt inn i to grupper og er for personar med psykiske lidingar. Avdelinga har tre stover og eitt kjøken der dei kan opphalda seg og få servert måltid. 

Avdelingssjukepleiar er Marit Hellebø Hetlesæter
Tlf: 53 40 44 75
Vakttelefon i avdelinga: 53 45 43 62

Send e-post

Bebuarrom

Alle romma har eigen terassedør og det er fint om de nyttar rommet til bebuaren, hagen, foajeen eller Hauglandsstova når pårørande er på besøk.

Backertunet (for personar med demens)

Avdeling Backertunet er bygd spesielt for personar med demenssjukdom, og har plass til 27 bebuarar, fordelt på 4 grupper. Kvar gruppe har stove, kjøkken med spiseplass og servicerom (vaskerom, skyllerom, lager, vaktrom/kontor) i tillegg til bebuarrom med eigne bad. Kvar gruppe har direkte utgang til hage.

Bebuarar i denne avdelinga bør kunne gjere seg nytte av miljøtilbod og samvær med andre bebuarar. Når demenssjukdommen er blitt så alvorleg at bebuaren (etter ei fagleg vurdering) ikkje har glede/nytte av tilbodet, får han/ho flytte til ei eigen gruppe i somatisk avdeling. Pårørande vil verte informert.

Avdelingssjukepleiar er Solfrid Aasheim 
Tlf: 53 45 45 05
Vakttelefon i avdelinga: 53 45 45 11

send e-post

Sansehagen:

Sansehagen i Stord sjukeheim

Uteområdet ved Backertunet er forma som ein stor, fin hage. Han blir mykje brukt av både bebuarar, pleiepersonalet og pårørande. Hagen fungerer som ein sansehage, der bebuarane skal oppleva at:

 • Dei er trygge
 • Dei får bevega seg og vera ute i frisk luft
 • Ulike sanseinntrykk kan mellom anna stimulera til gjennkjenning, deltaking på ulike aktivitetar, og at ein har ein meiningsfull kvardag.

Hagen er ramma inn slik at dei som nyttar hagen er inne i eit avgrensa, trygt område.

Heimekoselege rom

Standard møblering er seng, nattbord og gardiner. Me ønskjer at dei som bur her fast, har med seg både godstolen og ting dei set pris på frå heimen. Ei god leselampe kan og vere viktig. Det er fint om de nyttar rommet til bebuaren når pårørande er på besøk.

Grupper

Skjerma gruppe

Tlf: 53 45 45 04 evt 53 45 45 14
Stord kommune har oppretta eit spesialtilbod til demente personar med særleg behov for oppfølgjing. Gruppa her har plass til 6 bebuarar. Her er det meir bemanning og betre avgrensa miljø. Eit tilbod i denne gruppa vil alltid vere avgrensa i tid. Når bebuaren etter ei fagleg vurdering ikkje lenger treng slik oppfølging, skal han/ho flytte til ein vanleg institusjonsplass.

Det er utarbeidd kriterier for bruk av plassane i gruppa:

 • Pasienten skal vere diagnostisert før innlegging
 • Pasienten skal vere forholdsvis fysisk og mobil
 • Pasienten har slik åtferd at det av omsyn til tryggleik og verdigheit er behov for skjerming og tett oppfølging

Bufellesskapet

Tlf: 53 45 45 01 evt 53 45 45 12
Gruppa har plass til 7 bebuarar, og målgruppa er oppegåande personar (med diagnostisert demenssjukdom) som kan delta i daglegdagse aktivitetar. Demensdiagnose skal vere stilt før innkomst.

Midtgruppa

Tlf: 53 45 45 02 evt 53 45 45 17
Gruppa har plass til 7 bebuarar, og målgruppa er oppegåande personar som treng noko større grad av hjelp og tilrettelegging. Unntaksvis kan rullestolbrukarar få plass, dersom dei elles kan gjere seg nytte av miljøtiltak. Demensdiagnose skal vere stilt før innkomst.

Indre gruppe

Tlf: 53 45 45 03 evt 53 45 45 19
Gruppa har plass til 7 bebuarar, og målgruppa er oppegåande personar med noko større behov for skjerming pga uro, angst etc. 1-2 av plassane skal vere sett av til korttidsbruk. Desse plassane kan nyttast til korttid/avlastning, utgreiing og diagnostisering.

Ved tildeling av faste plassar skal demensdiagnose skal vere stilt før innkomst. Korttidsplassane her kan nyttast for demensutredning

Knausen/Kringsjå

Avdelinga er for personar med ulike sjukdomar. Avdelinga har to grupper, fordelt på 13 bebuarar i 6. etg. og 8 bebuarar i 7. etg.

I 6. etg. er det eit smitterom som til dagleg vert brukt som korttidsrom. 7. etg. har ein stor takterasse med utsikt over heile Vikjo.

Avdelingssjukepleiar er Britt Nelly Hystad Barane
Tlf: 53 45 45 06
Vakttelefon i avdelinga: 53 45 43 75

Send e-post

 

Overordna mål for sjukeheimen

 • Skapa tryggleik og trivsel i eit positivt miljø
 • Ta vare på den enkelte bebuar sine fysiske og psykiske ressursar, ynskje og behov, ut frå grunnleggjande prinsipp i sjukepleie
 • Leggja til rette for at tilværet for bebuarane vert så nært opp til tidlegare livsførsel som mogeleg
 • Samarbeide med pårørande for å oppretthalda sosialt nettverk
 • Utøva optimal kvalitet i tenestene innanfor tildelte ressursar
 • Personalet har høg fagkompetanse
 • Gje personar under utdanning gode læresituasjonar og fagleg rettleiing av høg standard