Alkohol og servering

Kunnskapsprøve om alkohollova: Kr 400,-
Skjenkeløyve, tidsavgrensa: Kr 340,-
Skjenkeløyve for alkoholgruppe1, 2 og 3: Min. kr 4 800,-
Salsløyve alkoholgruppe 1: Min. kr 1 540,-
Servering, etablerarprøve: Kr 400,-
Serveringsløyve, søknad om: Ikkje gebyr

Barnehagar

Maksimalprisen er sett til kr. 2 910,- per månad.

Barnehagane har høve til å ta ekstra betaling for matservering. Deltidstilbod, og prisen for desse, er fastsett av kommunen.

Betalingssatsar for plass i Stord kommune sine barnehagar:

Tre dagar pr. veke: Kr. 2 104,- pr. månad

Fem dagar pr. veke: Kr. 2 910,- pr. månad

Stord kommune tilbyr berre plassar 3 og 5 dagar i veka.

Søskenmoderasjon

Stortinget har vedteke nasjonal minimumssats for søskenmoderasjon. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon frå og med søsken nummer to og 50% søskenmoderasjon frå og med søsken nummer tre. Dersom søsken går i ulike barnehagar i Stord kommune (t.d. privat og kommunal) gjeld same reglar for søskenmoderasjon.

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp som vert gjeven etter § 19 A i Barnehagelova skal det ikkje betalast for. 

Økonomisk støtte

Foreldre med låg betalingsevne kan søkja om økonomisk støtte til barnehageplass. Det er særskilde retningsliner for dette.Les meir om å søkja økonomisk støtte til barnehageplass her.

Andre opplysningar

 • Rekning på barnehageplass vert sendt ut frå Stord kommune. Det skal betalast for 11 månader. Juli er betalingsfri. Private barnehagar fakturerer sjølv.
 • Fråtrekk for langvarig og alvorleg sjukdom hos barn kan søkjast om til leiar i barnehagen der barnet går. Leiar/styrar gjer vedtak i saka etter ei samla vurdering av situasjonen. Vedtaket kan klagast på, jfr. Forvaltningslova.

Eigedomsgebyr

Kommunale eigedomsgebyr for vanleg bustad (61-200 m2)

Kommunale eigdomsgebyr for vanleg bustad (61-200m2)
Vassavgift Årsavgift vanleg bustad kr 4 069,-
Vassavgift Tilknytingsavgift kr 25 000,-
Avløpsavgift Årsavgift vanleg bustad kr 4 282,-
Avløpsavgift Tilknytingsavgift kr 25 000,-
Slamtøming Årsavgift bustad (4 m3) kr 576,-
Slamtøming Årsavgift fritidsbustad (4 m3) kr 300,-
Renovasjon Standard løysing SIM kr 1 818,-
Renovasjon Kommunal eigendel kr 50,-


Eigedomsgebyr for andre bygningsgrupper

Vass- og avlaupsavgift

Avgiftene er gruppert etter bygningsgrupper i nasjonalt register for bygningar (GAB) og Norsk standard (NS) 3457. Avgifta vert berekna ut frå bruksareal, per bustadeining. Avgifta er todelt med ei abonnementsavgift og ein variabel del for kvar bustadeining. For dei som har vassmålar vert den variable delen rekna etter målar/stipulert forbruk. Alle prisar er eksklusive MVA.

Vatn og avløp etter målt mengde (m3)

 • Vatn kr 14,88
 • Avlaup kr 15,65

Tillegg per m2 over 200 m2 (for bueiningar utan vassmålar)

 • Vatn kr 16,00
 • Avlaup kr 16,17

Bygningsgrupper

 • 11. Einebustad
 • 12-14 Tomannsbustad, rekkehus, større bustadbygg
 • 15 Bygning for bufellesskap, bu- og servicesenter, studentheim o.l.
 • 16-17 Hytte/fritidshus og tappepunkt
 • 18, 21-44 Industri/næringsdrivande o.l. (forretning, verksemd, kontor, driftsbygning, naust o.l.)
 • 21-84 Industri o.l. over 200 m2 målt etter forbruk (krav om vassmålar)

 

Gruppe BRA Vatn abonnement Vatn variabel Vatn sum Avlaup abonnement Avlaup variabel Avlaup sum
Årsavgift for vatn og avlaup
11 Opptil 60 m2 2 135,- 898,- 3 033,-  2 160,- 901,- 3 061,-
61 - 200 m2 *1 Vanleg bustad 2 135,- 1 934,- 4 069,- 2 160,-- 1 953,- 4 113,-
12-14 Opptil 60 m2 2 135,- 898,- 3 033,- 2 160,- 901,- 3 061,-
61 - 200 m2 *1 2 135,- 1 934,- 4 069,- 2 160,- 1 953,- 4 113,-
15 Inntil (per)
4 hyblar
u. vassmålar
2 135,- 1 934,- 4 069,- 2 160,- 1 953,- 4 113,-
16-17 Hytte 2 135,- 898,- 3 033,- 2 160,- 901,- 3 061,-
18
21-44
Opptil 60 m2 2 135,- 898,- 3 033,- 2 160,- 901,- 3 061,-
61-200 m2 *1 2 135,-  1 934,- 4 069,- 2 160,- 1 953,- 4 113,-
21-84 *2 Krav om
vassmålar
8 541,-   8 541,- 8 642,-   8 642,-

* Fotnotar til tabell for vatn og avlaup:

1. For eining over 200 m2 bruksareal utan vassmålar, tillegg per m2:

 • Vatn kr 16,00
 • Avlaup kr 16,17

2. Halv abonnementsavgift for industri o.l. over 200 m2:
Ved lite vassforbruk kan det etter søknad gjevast halv abonnementsavgift. Vilkår er eit gjennomsnittleg forbruk siste 3 år på mindre enn 100 m3/år. Vatn og avløp etter målt mengde (m3).

Tilknytingsavgifter

For tilknyting til kommunal vassforsyning eller avlaup, må det søkjast på særskilt skjema. Søknad må vera godkjent og avgifta betalt før tilknyting skjer. Eingongsgebyr for tilknyting vert likt for alle abonnentar med inntil 2” tilknytingsleidning til vatn. Ved tilkopling med større dimensjonar, vert det rekna tillegg i avgifta.

Tilknytingsavgift skal reknast for kvart bygg etter reglar som for årsavgifter. Meirverdiavgift kjem i tillegg.

3.1 Bustader/Fritidsbygg

 • Vatn: Kr 25 000,-
 • Avløp: Kr 25 000,-

3.2 Industribygg

 • Vatn: Kr 25 000,-
 • Avlaup: Kr 25 000,-

3.3 Større leidningsdimensjon, tillegg i avgifta

 • 3 – 4” leidning: Kr 30 000,-
 • 5 – 6” leidning: Kr 60.000,-

3.4 Naust/tappepunkt

 • Vatn: Kr 25 000,-
 • Avlaup: Kr 25 000,-

3.5 Mellombelse tilkoplingar

Ingen tilknytingsgebyr. Alle kostnader med tilkopling/fråkopling skal dekkjast av eigar/festar av eigedomen. Mellombels tilknyting gjeld for opp til eitt år. I særskilde tilhøve er det høve til å søkja om vidareføring.

Tøming slamavskiljar

Årsavgift

 • Heilårsbustad 0-4 m3 (tøming annakvart år.) kr 576,-
 • Hytte/fritidshus 0-4 m3 (tøming kvart 4. år) kr 300,-

MVA kjem i tillegg.

Minirenseanlegg skal ha tøming kvart år. Ekstra tøming/tilleggsarbeid vert fakturert direkte frå SIM.

Betalingssatsar for slamtøming av fellestank og tankar med større volum finn du her (Sim) - NB! SIM sine prisar er inkl- MVA

Renovasjon

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) er skipa for å ivareta innhentinga og avfallsdeponeringa i distriktet. Alle husstandar skal sortera avfallet i bioavfall, papiravfall og restavfall. Føremålet med kjeldesortering er å ta vare på ressursane i avfallet, og unngå miljøulemper på fyllplassen.

Standardløysing for bustad

 • Abonnementsgebyr kr 625,-
 • Dunk for bioavfall kr 350,-
 • Dunk for papir kr 175,-
 • Dunk for restavfall kr 668,- Alle restavfallskundar vil få same pris som gjeld for same dunktype med tøming kvar 4. veke heile året. Frå 9. april 2018 vil alle få utvida tilbodet til tøming kvar 2. veke, med same pris.

Totalt for husstand som vel standardløysing er kr 1 818,- + MVA

Betalingssatsar for andre renovasjonsløysingar finn du på SIM sine nettsider

Ekstrasekk for restavfall kan kjøpast i rådhuset for kr. 45,- per stk (inkl. tømingsavgift og mva)

Eigedomsskatt

Gjeldande takstar for eigedomsskatt:

Kommunestyret har vedteke at eigedomsskattetaksten skal reduserast med kr 400 000 pr. godkjent bueining.

Kommunestyret har vidare vedteke ein eigedomsskatt for bustad, fritid og landbruk på 2 ‰, og for ubygde tomter, næring og verk og bruk på 4 ‰ av eigedomsskattegrunnlaget.

 

Feiing og tilsyn

Bustader

Feieavgift og tilsyn per hus per år (maks 2 piper): Kr 666,-

Industri/forretningsbygg

Feieavgift: Kr 833,-
Anna arbeid/feiing etter medgått tid: Kr 649,- per time.

Meirverdiavgift kjem i tillegg.

Graving i kommunal veg/eigedom

Gebyr for sakshandsaming, administrasjon og kontroll i samband med gravearbeid i kommunal veg eller eigedom j.m. side 19 i Retningslinjer for framføring av kablar, leidningar og graving i kommunal veg i Stord kommune.

Gebyra er som følgjer:

 • Handsamingsgebyr kroner 1 740,- per graveløyve. Ved større grave/anleggsarbeid vil gebyret for handsaming av søknaden bli fastsett utfrå medgått tid.
 • Kontroll kroner 463,- for gravearbeid inntil 10 kvadratmeter. For større arbeid kjem det eit tillegg på kroner 47,- per kvadratmeter.
 • Forfall av vegen kroner 47,- per kvadratmeter*. Gebyr som skal dekka forfall av vegen vert ikkje kravd der det vert lagt nytt vegdekke i full breidde, til dømes på fortau og ved store gravearbeid.

* Gebyr som skal dekke forfall av vegen vert ikkje kravd der det er lagd nytt vegdekke i full bredde, til dømes på fortau og veg store gravearbeid.

Hamneavgift

Avgiftsregulativet byggjer på Hamnelova sine §§ 21 -24 samt dei forskrifter som fiskeridepartementet har knytta til Hamnelova sin avgiftsdel. Prisane er eksklusiv meirverdigavgift. Norskregistrerte farty skal betala meirverdigavgift. Hamneavgifter er i samsvar med lov om hamner og farvatn m.m. av 17. april 2009 nr. 19.

Her finn du gjeldande hamneavgifter

Båtplass i småbåthamna

Leirvik småbåthamn

Storleik på båten Kvartal Halvår År
Under 20 fot kr 1 188,- kr 2 376,- kr 4 753,-
F.o.m. 21 til 25 fot kr 1 600,- kr 3 200,- kr 6 400,-
F.o.m. 26 til 30 fot kr 2 047,- kr 4 148,- kr 8 296,-
Over 30 fot (pr. fot) kr 104,- kr 208,- kr 416,-

 

Korttidsleige for båtar

Storleik på båten  Plassavgift
Under 14 fot kr 266,- pr. mnd
Frå 14 til 20 fot kr 523,- pr. mnd.
Frå 20 til 25 fot kr 650,- pr. mnd.
Frå 25 til 30 fot kr 783,- pr. mnd.
Frå 30 til 40 fot kr 1 047,- pr. mnd.
Frå 40 til 50 fot kr 1 308,- pr. mnd.
Frå 50 til 70 fot kr 1 568,- pr. mnd.
Over 70 fot Etter avtale

 

 • Straum kr 2,50 pr. kw.t + moms.
 • Leige minimum 1 månad.
 • Korttidsleige er frå 1. oktober til påsken startar påfølgjande år.
 • Frå sesongstart ved påske til 1. oktober skal det ved gjestebryggene betalast kr 250,- opp til 40 fot og kr 350,- for båtar over 40 fot.
 • Bruk av båten som bustad skal avtalast skriftleg med hamnesjefen. 

Kaiavgift ved gjestebryggene

Frå 1. mai til 1. oktober:

Båt opptil 40 fot kr. 250,- per overnatting
Båtar over 40 fot kr. 350,- per overnatting

Bruk av serviceanlegget og tilkopling til straum er inkludert i kaiavgifta. Betaling på automat. Utanom sesongen kan serviceanlegget opnast etter avtale.

Helse- omsorg og rehabilitering

Heimebaserte tenester

Stord kommune sine betalingssatsar skal til ei kvar tid vera i samsvar med:

 • Forskrift til lov om kommunale helse- og omsorgstenester
 • Rundskriv – presisering av regelverk for eigenbetaling for helse- og omsorgstenester

 • Gjeldand rundskriv om fribeløp og eigendelar for kommunale pleie- og omsorgstenester 

Det er ingen eigenbetaling for følgjande tenester:

 • Personretta tenester (heimesjukepleie)
 • Avlasting
 • Støttekontakt

Praktisk bistand og opplæring 

Eigenbetaling per mnd/time
Husstanden si nettoinntekt Abonnement Timepris
Inntil 2G 205,- 0
2G - 3G 1720,- 440,-
3G - 4G 2580,- 440,-
4G - 5G 3440,- 440,-
5G - 6G 4300,- 440,-
Over 6G   440,-

*Sjå oversikt over grunnbeløpet i folketrygda (G) her.

Minstepensjonistar betalar i samsvar med forskriftene, f.t. kr. 205,- per mnd., uansett timetal.

Brukar med nettoinntekt under 6G betalar abonnement. Brukarar med nettoinntekt over 6G, betalar timepris. Ingen tenester skal kosta over kr. 440,- per time. Tidsforbruket vert runda opp til næraste halve time.

Satsane vert rekna ut på grunnlag av husstandens samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag. Dette betyr at sjølv om det berre er ein person i husstanden som mottek hjelp, vil innntekta til ei evt. ektefelle eller sambuar verta lagt til brukaren si inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også reknast med, dersom det er barnet som mottek hjelpa.

Tryggleiksalarm

Eigenbetaling for leige: kr. 240,- per mnd.

Etableringskostnad for:

 • tryggleiksalarm kr 500,-
 • nøkkelboks kr 750,-
Utstyr Pris Abonnement
Tryggleikspakkar og velferdsteknologi, levert som kommunal teneste
Røykvarsler kr 1055,-  Kopla til tryggleiksalarm
Dørsensor kr 1699,-  Kopla til tryggleiksalarm
Fallsensor kr 2080,-  Kopla til tryggleiksalarm
Handikapadapter kr 423,-  Kopla til tryggleiksalarm
Safecall (GPS) kr 4050,- kr 235,- pr. mnd.
CareAssist kr 4125,-  
MyAmie smykkesender kr 790,-  

 Anna utstyr kan koma til i løpet av året.

Dagtilbod for personar med demens

Eigenbetaling kr. 168,- per dag.

Betalinga skal skje ut frå vedtak. Det kan gjerast frådrag for fråvær utover ei veke.

Knutsaåsen omsorgssenter og Backertunet heildøgnsomsorg

Personretta tenester (heimesjukepleie): ingen eigenbetaling
Praktisk bistand (sjå over)
Mat: kr. 3 890,- per mnd.
Vask av tøy: kr. 940,- per mnd.
Husleigesatsen ved Knutsaåsen omsorgssenter og Backertunet heildøgnsomsorg vil verta prisjustert med auken i KPI-indeksen (konsumprisindeksen). Melding vert sendt bebuarane.

Institusjon

Følgjande betalingssatsar gjeld for opphald på institusjon:

Korttidsopphald/rehabiliteringsopphald

Kr. 160,- per døgn. Etter 60 døgn betaling som for langtidsopphald.

Langtidsopphald

75% av grunnpensjon og 85% av andre inntekter.

Avlastingsopphald

Ingen eigenbetaling for opphold.

Betalingssatsane for opphald i Stord kommune sine institusjonar er i samsvar med gjeldande Forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v.

Eigenbetaling for førebyggjande tenester og lågterskeltilbod

Utlån av kommunale hjelpemiddel kr 100,- pr. hjelpemiddel, men med eit tak på kr 500,- ved lån av fleire hjelpemiddel i same utlånsperiode
Frisklivtenester kr 300,- pr. frisklivsresept
Fallførebyggande kurs kr 300
Servicemedarbeidertenester kr 300,- pr. time 
Transport av hjelpemiddel kr 300,- Me vil ikkje ta eigenandel for utkjøring av dei største og mest kompliserte hjelpemiddel der me ikkje kan forvente at ein kan flytte sjølv. Det er også gratis å få montert utstyr ein søkjer om til Nav, som til dømes støttestenger, tekniske anlegg som hørselshjelpemidlar osv.
Ved manglande oppmøte til avtalt time til fysio- og ergoterapi kr 250,- 
For gruppetreninga som einingane driv kr 300,- per semester 


 

Landbruk, havbruk og utsleppssaker

Landbrukssaker konsesjons- og delingssaker samt havbrukssaker

§ 1

Det skal betalast gebyr for behandling av følgjande saker:

a. Søknad om konsesjon (ervervsløyve) etter lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eigedom(konsesjonslova) mv. § 2 og §3. 
b. Søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12.

§ 2

For handsaming av konsesjonssaker etter § 1a er det eit maksgebyr på kroner 5 000,-.(jf. gjeldande forskrift).
For handsaming av søknader om delingssamtykke etter §1 b er det eit maksgebyr på kroner 2 000,- (jf. gjeldande forskrift)

§3 Havbrukssaker

Uttale til konsesjonssaker etter Akvakulturlova: Gebyr vert rekna per påløpt time for sakshandsamar. For tida er taksten kroner 1 150,- per time, og eit minstegebyr på kroner
4 600,-

Konsesjonslova

Parkeringsavgift

Gjeldande betalingssatsar på avgiftsbelagde parkeringsplassar på Bytunet og underetasjen på Bachertunet.

Måndag - fredag

kl. 07.00 - 19.00: Kr. 12,00 per time, inkl. mva. (Anna tidsrom: gratis)
 

Laurdag

kl. 07.00 - 17.00 Kr. 12,00 per time, inkl. mva. (anna tidsrom: gratis)
 

Søndag

Gratis parkering

Regulerings-, byggesaks- og oppmålingssaker

Skulefritidsordning (SFO)

Prisar for opphald:

100 % plass: Kr. 2 952,- pr. mnd
80 % plass: Kr. 2 440,- pr. mnd
60 % plass: Kr. 1 855,- pr. mnd
50 % plass: Kr. 1 599,- pr. mnd

Full plass skulefrie dagar kr. 3 352,-
Full plass sommarope juni kr. 1 379,-
Full plass sommarope august kr. 2 071,-

Det er ingen søskenmoderasjon for SFO.

Symjehallane

Her finn du prisar på bading Stord kommune.

 

Torgplass - leige av handelsplass på Leirvik Torg

For lag/organisasjonar og næringsdrivande utan fast utsalsstad er det høve til å leiga plass på Leirvik torg for sal av varer.

Du kan tinga plass hos Fellestenester i rådhuset, tlf. 53 49 66 00.

 • Pris per rute på 15 m2 (minstepris) per dag: kr 140,-
 • Faste torghandlarar for 60 m2 per år: kr 25 195,-
 • Dersom dei faste torghandlarane einskilde dagar har trong for meir enn 60 m2, skal det betalast full leige for dette etter punkt 1, i tillegg til fast leige.
 • Straum til vekt, lys og varme skal, av dei faste torghandlarane, betalast over eigen målar. Tilfeldige torghandlarar skal betala kr 15,- per dag.
 • For nattoppstilling er det ei avgift på kr. 1 272,- per månad for faste torghandlarar, og kr. 46,- per natt for tilfeldige.


Avgifta skal betalast forskotsvis per dag eller månad til Fellestenester. Forskotsbetalt avgift kan ikkje krevjast refundert. Avgiftene for torghandel er fritekne for meirverdiavgift.

Utleige av skulebygg i helgar/overnatting

Leigesats for utleige av skulebygg i helgar/overnatting. Satsane vert utrekna med utgangspunkt i kvar skule.

Leigesatsar for utleige av skulebygg i helgar/overnatting 2017 Ideell 

2017 Privat/kommers 

2018 Ideell 

2018

Privat/kommers 

Auke

Ideell 

Auke

Privat/kommers 

Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 100 62* 62 64* 64 2 2
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 300  49* 62 50* 64 1 2
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 500  37* 62 38* 63 1 2
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall over 500  21* 51* 22* 52* 1 1

*Prisen vert redusert med 20 prosent ved meir enn to samanhengande overnattingar.

Prisen er justert opp med kommunal deflator, 2,6 prosent.

Av den totale utgiftsdekninga skal:

 • 20 prosent disponerast av einingsleiar til administrasjonskostnadar
 • 60 prosent gå til eininga for dekking av ymse utgifter som gjeld straum, slitasje på utstyr m.m.
 • 20 prosent disponerast av Stord kommunale eigedom og gå til dekking av vedlikehald av bygg

Ved brot på ordensreglane for det aktuelle bygget eller ved uforsvarleg bruk av bygget, kan avtale om leigetid avsluttast utan oppseiingstid og leigetakar kan bli fakturert for eventuelle ekstrakostnader.

Vaksinasjon

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret på telefon 53 49 66 86.