Alkohol og servering

Salsløyve

Minstegebyret og gebyrsatsen per liter alkohol vert justert årleg og samsvarer til ei kvar tid med gjeldande satsar i alkoholforskrifta § 6-2.

Fast skjenkeløyve

Minstegebyret og gebyrsatsen per liter alkohol vert justert årleg og samsvarer til ei kvar tid med gjeldande satsar i alkoholforskrifta § 6-2.

Skjenkeløyve for eitt enkelthøve (ope arrangement)

Kommunestyret har vedteke følgjande gebyrsatsar for skjenkeløyve for eitt enkelthøve (ope arrangement):

 • For inntil 100 personar: kr 600,-
 • For 100-200 personar: kr 1500,-
 • Over 200 personar: kr 3000,-

Ambulerande skjenkeløyve (lukka arrangement)

Satsen vert justert årleg og samsvarer til ei kvar tid med gjeldande sats i alkoholforskrifta § 6-2.

Kunnskapsprøven i alkohollova 

Satsen er jf. Alkoholforskrifta § 5-6 og skal betalast på førehand.

Etablererprøven for dagleg leiar av serveringsstad

Satsen er jf. Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted § 7 og skal betalast på førehand.

Serveringsløyve

Det er ingen gebyr for søknad om serveringsløyve.

Barnehagar

3 dagar pr. veke:  kr 2 105

5 dagar pr. veke: kr 3 000 per månad

Stord kommune tilbyr berre plassar 3 og 5 dagar i veka.

Søskenmoderasjon

Stortinget har vedteke nasjonal minimumssats for søskenmoderasjon. Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon frå og med søsken nummer to og 50% søskenmoderasjon frå og med søsken nummer tre. Dersom søsken går i ulike barnehagar i Stord kommune (t.d. privat og kommunal) gjeld same reglar for søskenmoderasjon.

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp som vert gjeven etter § 19 E i Barnehagelova skal det ikkje betalast for. 

Økonomisk støtte

Foreldre med låg betalingsevne kan søkja om økonomisk støtte til barnehageplass. Det er særskilde retningsliner for dette.Les meir om å søkja økonomisk støtte til barnehageplass her.

Andre opplysningar

 • Rekning på barnehageplass vert sendt ut frå Stord kommune. Det skal betalast for 11 månader. Juli er betalingsfri. Private barnehagar fakturerer sjølv.
 • Fråtrekk for langvarig og alvorleg sjukdom hos barn kan søkjast om til leiar i barnehagen der barnet går. Leiar/styrar gjer vedtak i saka etter ei samla vurdering av situasjonen. Vedtaket kan klagast på, jfr. Forvaltningslova.

Brann, feiing og tilsyn

Bustader

Feieavgift og tilsyn per hus per år (maks 2 piper): Kr 673

Fritidsbustad

Feieavgift og tilsyn per fritidsbustad, per år: 673

Industri/forretningsbygg

Feieavgift: Kr 1 171,50
Anna arbeid/feiing etter medgått tid: Kr 912,50 per time.

Fyrverkeri

Sakshandsaming og tilsyn fyrverkeri kr 2 500

Fornying av løyve til sal av fyrverkeri kr 1 250

Sakshandsaming, administrasjon, forfall, kontroll og gravearbeid

Handsamingsgebyr kr 2 449
Kontroll for gravearbeid inntil 10 m2 kr 646
Tillegg arbeid kontroll for gravearbeid større enn 10 m2 kr 66 pr m2
Forfall av vegen kr 66 pr m2

*Gebyr som skal dekke forfall av vegen vert ikkje kravd der det vert lagd nytt vegdekke i full bredde, til dømes på fortau og veg store gravearbeid.

Kommunen kan krevje å få dekt dei utgiftene ein har i samband med handsaming og oppfølging av gravearbeidet, dette inkluderer også garantisynfaringar. Størrelsen på gebyr vert fastlagt av kommunestyret.

Meirverdiavgift kjem i tillegg.

Eigedomsgebyr

Eigedomsgebyr frå 1. juli 2022 finn du her

Årsgebyr for vassforsyning og avløpshandtering er todelt:

Abonnementsgebyr: Eit fast årleg gebyr for kommunens vass- og avløpstenester. Inntektene frå gebyret skal fortrinnsvis dekkje tenestenes kapitalkostnader. I 2023 forventast dette å utgjera ca. 50 % for vatn og 50 % for avløp.

Forbruksgebyr: Blir fastsett anten etter faktisk vassforbruk eller stipulert etter størrelsen på bustaden. Stipulert forbruk reknast ut ifrå bruksareal multiplisert med ein faktor på 0,9 m3/m2. For fritidsbustad skal faktoren være 0,45 m3/m2. For naust skal faktoren vera 0,45 m³/m², dersom dette må stipulerast. For tappepunkt/vasspost skal det leggjast til grunn 15 m³, dersom dette må stipulerast Vatn- og avløpsgebyra reknast etter prinsippet vassmengd inn er lik vassmengd ut.

Gebyrsatsar inkl. mva.

Årleg abonnementsgebyr (kr/år)Eining / talVatnAvlaup
Bustadeigedom og fritidsbustadper bueining4 3755 004
Nærings-, kombinasjons- og landbrukseigedom:   
Kategori 1 (0-300 m3)14 3755 004
Kategori 2 (301 - 1000m3)313 12515 012 
Kategori 3 (1001-3000 m3)626 25030 024
Kategori 4 (3001-6000 m3)1252 50060 048
Kategori 5 (6001-20 000 m3)24105 000120 096
Kategori 6 (20 001-50 000 m3)50218 750250 200
Kategori 7 (50 001-150 000 m3)100437 500500 400
Kategori 8 (150 001-500 000 m3)150656 250750 600
Kategori 9 (500 001-1 000 000 m3)3001 312 5001 501 200
Bygning der fleire eigedomar deler vassmålarper brukseining4 3755 004

 

Tilknytingsgebyr

Tilknytingsgebyr er et eingongsgebyr som skal betalast for tilknyting til kommunalt vass- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betalast ved tilknyting av:

 1. Tilknyting av eigedom.
 2. Tilknyting av eigedom som kommunen krev tilknytt.
 3. Eigedom med tilknyting som ikkje er godkjent.

For bustadar skal eingongsgebyret for tilknyting utgjere eit fast beløp per bueining.

For næringseigedom skal eingongsgebyret for tilknyting utgjere eit fast beløp per brukseining. Kombinasjonseigedom skal betale gebyr for kvar del etter reglane over.

Tilknytingsgebyret skal være betalt før tilknyting.

Tilknytingsgebyr (kr)Eining/talVatnAvlaup
Bustadeigedom og fritidsbustaderper bueining25 00025 000
Næringseigedomper brukseining25 00025 000

 

 

 

 

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhald av forbrukarkjøpslova sine reglar om prisavslag: årsgebyret reduserast med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesing av vassmålar: dersom abonnenten unnlét å foreta ei avlesing i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesinga: kr 1.250 per gong per vassmålar.

Gebyr for avstenging og påsetting av vassforsyninga: dersom kommunen føretek avstenging eller påsetting: kr 2.500 per gong per eigedom.

 

Tømming slamavskiljar

Type bustad / tankTankstorleikÅrsgebyr 2023 (eks mva)Årsgebyr 2023 (inkl mva)
Heilårsbustad (tøming annakvart år)0 - 4,0 m3661826
4,1 - 9,5 m3792990
9,6 - 16,5 m31 8452 306
Fellestank uavhengig av volum, gebyr per husstand 462578
Slam, årleg tøming0 - 4,0 m31 3591 699
4,1 - 9,5 m32 6423 303
Felles tank, årleg tøming, pr husstand 9251 156
Hytte/fritidshus (tøming kvart 4. år) 340425
Felles tank fritid uavh. av volum pr. eining 231289

 

Minireinseanlegg skal ha tøming kvart år.

Ekstra tømming/tilleggsarbeid vert fakturert direkte frå SIM.

Betalingssatsar for slamtømming av fellestank og tankar med større volum finn du her (Sim) 

 

Renovasjon

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) er skipa for å ivareta innhentinga og avfallsdeponeringa i distriktet. Alle husstandar skal sortera avfallet i bioavfall, papiravfall og restavfall. Føremålet med kjeldesortering er å ta vare på ressursane i avfallet, og unngå miljøulemper på fyllplassen. Alle bustader skal sortera avfallet i fem grupper:

• Bio-avfall (brunt lok)
• Papiravfall (blått lok)
• Restavfall (svart lok)
• Glas og metallavfall (Ny dunk; oransje lok)
• Plastemballasje (eigen sekk)

Standardløysing for bustad:

 • Abonnementsgebyr kr 1 283
 • Dunk for bioavfall kr 569
 • Glas- og metalavfall  kr 230
 • Dunk for papir kr 278
 • Dunk for restavfall kr 1 283 

Totalt for husstand som vel standardløysing er kr 3 641 inkl. mva.

Kontrakt om heimekompostering gjev reduksjon i avgifta på kr 569 (inkl. mva)

Sekkerenovasjon/fritaksdunk etter søknad: Kr. 1 586 (inkl. mva. Abonnementsgebyr kjem i tillegg.)

Betalingssatsar for andre renovasjonsløysingar finn du på SIM sine nettsider

Ekstrasekk for restavfall kan kjøpast i rådhuset for kr. 60 per stk (inkl. tømingsavgift og mva)

Eigedomsskatt

Gjeldande takstar for eigedomsskatt:

Kommunestyret har vedteke at eigedomsskattetaksten skal reduserast med kr 540 000 pr. godkjent bueining.

Kommunestyret har vidare vedteke ein eigedomsskatt for bustad, fritid og landbruk på 3,6 ‰, og for ubygde tomter og næring på 6,5 ‰ av eigedomsskattegrunnlaget.

Graving i kommunal veg/eigedom

Gebyr for sakshandsaming, administrasjon og kontroll i samband med gravearbeid i kommunal veg eller eigedom j.m. side 19 i Retningslinjer for framføring av kablar, leidningar og graving i kommunal veg i Stord kommune.

Gebyra er som følgjer:

 • Handsamingsgebyr kroner 2 200 per graveløyve. Ved større grave/anleggsarbeid vil gebyret for handsaming av søknaden bli fastsett ut frå medgått tid.
 • Kontroll kroner 586 for gravearbeid inntil 10 kvadratmeter. For større arbeid kjem det eit tillegg på kroner 60 per kvadratmeter.
 • Forfall av vegen kroner 60 per kvadratmeter*. Gebyr som skal dekka forfall av vegen vert ikkje kravd der det vert lagt nytt vegdekke i full breidd, til dømes på fortau og ved store gravearbeid.

* Gebyr som skal dekke forfall av vegen vert ikkje kravd der det er lagd nytt vegdekke i full bredd, til dømes på fortau og veg store gravearbeid.

Hamneavgift

Avgiftsregulativet byggjer på Lov om hamner og farvatn. Prisane er eksklusiv meirverdigavgift. Norskregistrerte farty skal betala meirverdigavgift. Hamneavgifter er i samsvar med lov om hamner og farvatn m.m. av 17. april 2009 nr. 19.

Her finn du gjeldande hamneavgifter

Båtplass i småbåthamna

Storleik på båtenMånadKvartalÅr
Ungdom under 18 år. 
Leigekontrakt må signerast av føresette.
kr 200  
Under 20 fot kr 1 445kr 5 780
F.o.m. 21 til 25 fot kr 1 925kr 7 700
F.o.m. 26 til 30 fot kr 2 500kr 10 000
Over 30 fot (pr. fot) kr 130kr 520
Leirvik småbåthamn

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 • Straum kr 2,60 pr. kWt + mva.
 • Leige minimum 1 månad.
 • Korttidsleige er frå 1. oktober til påsken startar påfølgjande år.
 • Bruk av båten som bustad skal avtalast skriftleg med hamnesjefen. 
   

Kaiavgift ved gjestebryggene

Båt opptil 40 fotkr. 290 per overnatting
Båtar over 40 fotkr. 440 per overnatting
 

 

 

 

 

Bruk av serviceanlegget og tilkopling til straum er inkludert i kaiavgifta. Betaling på app. Utanom sesongen kan serviceanlegget opnast etter avtale.

 

Månadsleige (vinterlagring) fritidsbåtar

Hamnestellet opnar for vinterlagring av fritidsbåtar i gjestehamna i Leirvik etter sumarsesongen og fram til påske påfølgande år. 

Båtar opp til 20 fotkr 650 pr. mnd.
Båtar frå 20 til 25 fotkr 800 pr. mnd.
Båtar frå 25 til 30 fotkr 975 pr. mnd.
Båtar frå 30 til 40 fotkr 1 300 pr. mnd.
Båtar frå 40 til 50 fotkr 1 650 pr. mnd.
Båtar frå 50 til 70 fotkr 1 950 pr. mnd.
Båtar over 70 fotetter avtale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Straum

Straumprisar og vederlag for bruk av hamn sine anlegg og landstraumcontainerar

 • Pris pr. kW/timevert rekna ut i ettertid som gjennomsnitts pris for gjeldande månad med påslag 1 krone per kwh.
 • Fast tillegg for til- og frå kopling kr 300.
 • Minstesats for forbruk kr 300.

Prisane er eksklusiv mva. Det er høve å inngå nærare spesifisert avtale om levering av straum med hamnestellet.

Helse og omsorg og rehabilitering

Heimebaserte tenester

Stord kommune sine betalingssatsar skal til ei kvar tid vera i samsvar med:

Det er ingen eigenbetaling for følgjande tenester:

 • Personretta tenester (heimesjukepleie)
 • Avlasting
 • Støttekontakt

Praktisk bistand og opplæring 

Husstanden si nettoinntekt

Abonnement

Timepris

Inntil 2G*2200
2G - 3G2 063516
3G - 4G3 095516
4G - 5G4 126516
Over 5G5 158516
Eigenbetaling per mnd/time

*satsen vil verte  justert i januar 2023, etter nytt rundskriv frå Helse- og omsorgsdepartementet. Justeringane finn de på Stord kommune si nettside under «Kommunale avgifter og gebyr – Helse og omsorg og rehabilitering».

Sjå oversikt over grunnbeløpet i folketrygda (G) her.

Minstepensjonistar betalar i samsvar med forskriftene, f.t. kr. 220 per mnd., uansett timetal.  

Ein legg opp til auke i timeprisen  med 4,2 % i 2023 til kr 516. Abonnementsprisen er bygd opp på 4 x timepris  for 2G-3G, 6 x timepris for 3G-4G, 8 x timepris for 4G -5G, og 10 x timepris for inntekt over 5G. Tidsforbruket vert runda opp til næraste halve time. Ingen tenester skal koste over 516 kr pr time.

 

Tryggleiksalarm, nøkkelboks og velferdsteknologi

Tryggleiksalarm er eit lågterskeltilbod, som vert innvilga som ei kommunal teneste til alle som har søkt, utan behovsprøving.  Alle betaler eigenandel for tryggleiksalarm.

Velferdsteknologi omfattar ulike sensorar eller hjelpemiddel som kan tryggje brukar og pårørande, samt effektivisere tenestene. Når slik teknologi er behovsprøvd og vert tildelt i staden for helsetenester  er det ikkje tilleggsbetaling for slik teknologi.

Dersom teknologien ikkje er behovsprøvd, vert brukar fakturert for faktisk kostnad for kommunen.

Tryggleiksalarm per mnd. kr 279
Etableringsgebyr tryggleiksalarmkr 546
Etableringsgebyr nøkkelbokskr 818

 

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering kr 153,- per dag. Prisen er inklusive måltider.

Dagrehabilitering er eit tverrfaglig rehabiliteringstilbod som vert gjeve ved Stord kommunale rehabiliteringssenter sidan mars 2020.

 

Dagtilbod for personar med demens

Eigenbetaling kr. 192 per dag. Prisen er inklusive måltider og transport.

Betalinga skal skje ut frå vedtak. Det kan gjerast frådrag for fråvær utover ei veke. 

 

Ambulerande dagaktivitetstilbod for personar med demens

Eigenbetaling kr. 88 per dag eks. måltid.    

 

Knutsaåsen omsorgssenter og Bergtun bufellesskap

Tilbod

Pris

Husleigeprisjustert med auken i KPI-indeksen (konsumprisindeksen). Melding vert sendt bebuarane.
Personretta tenester (heimesjukepleie)ingen eigenbetaling
Praktisk bistand (sjå over)
Mat per månad4 454
Vask av tøy per månad1 075

Bebuarane på Knutsaåsen omsorgssenter og Bergtun bufellesskap har inngått avtale med dagleg vask og leige av sengetøy, frotté samt vask av bebuartøy. Dette er gjort ut frå smitterisiko. Satsane vert heva med 3,7 % i 2023 og kompenserer for kostnadane Stord kommune har.

 

Institusjon

Teneste

Pris

Korttidsopphald / rehabiliteringsopphald*185 per døgn. Etter 60 døgn betaling som for langtidsopphald
Langtidsopphald75% av grunnpensjon og 85% av andre inntekter
AvlastingsopphaldIngen eigenbetaling for opphald


*Betalingssatsane for opphald i Stord kommune sine institusjonar er i samsvar med gjeldande Forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v.

 

Eigenbetaling for førebyggjande tenester og lågterskeltilbod

Utlån av kommunale hjelpemiddelkr 429. Eigenandel  for ein leigeperiode uavhengig av antal hjelpemidlar. Utlånsperiode er 3 mnd.
Friskliv og meistringkr 327 per frisklivsresept
Serviceoppdragkr 331 per time 
Transport av hjelpemiddelkr 327. Me vil ikkje ta eigenandel for utkjøring av dei største og mest kompliserte hjelpemiddel der me ikkje kan forvente at ein kan flytte sjølv. Det er også gratis å få montert utstyr ein søkjer om til Nav, som til dømes støttestenger, tekniske anlegg som hørselshjelpemidlar osv.
Handtakkr 215
Handtak m/monteringkr 545
Manglande oppmøte til avtalekr 250
For gruppetreninga som einingane drivkr 327 per semester 
Varmtvassbasseng terapi kr 104 per time
Varmtvassbasseng leige i vekedagarkr 574 per time
Varmtvassbasseng leige i helgkr 680 per time

Offentleg bading vaksne

barn

Familiar (2 vaksne + 2 born / 1 vaksen + 3 born)

kr 104

kr 52

kr 207

Transport til og frå dagtilbodet Sæbø gardkr 35 per dag
Varm lunsj Arbeid og aktivitet, per måltidkr 53
Kaffi/te/bursdagskasse Arbeid og aktivitet, per mnd.kr 53

Fysioterapi

Eigenenandel for fysioterapi, vert endra kvart år per 1. juli. Det er same frikort som for lege. 

Egenandeler hos fysioterapeut - Helsenorge

Kulturskulen

Elevavgift:kr
Instrumental-vokalundervisning, individuelt og i mindre grupper4 200
Undervisning i større grupper(dans, visuelle kunstfag, teater, parkour m.m)3 650
Instrumentleige700
Dirigenttimar til skulekorps23 000
Søskenmoderasjon (reduksjon i elevavgifta) for barn/aktivitet 220%
Søskenmoderasjon (reduksjon i elevavgifta) for barn/aktivitet 3 eller fleire40%

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn: 

Ved inngangen til skuleåret 2022/2023 er det 616 elevplassar. Musikk-, visuelle kunstfag- og drama/teaterundervisninga er lagt til kulturskulen sine lokale i Stord Kulturhus. Danse- og parkourundervisinga er lagt til dei kulturskulen sine lokale i Osen 6 (Liverødbygget). Kulturskulen sel dirigenttenester til Rommetveit skulekorps, Langeland skulekorps og Stord skulekorps. Elles sel kulturskulen musikkterapitenester og andre lærartenester til andre kommunale einingar og fylkeskommunen.

Landbruk, havbruk og utsleppssaker

Landbrukssaker konsesjons- og delingssaker samt havbrukssaker

For handsaming av konsesjon (ervervsløyve) etter lov av 28.nov. 2003 om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonslova) mv. §1 og §2. kr 2 500

For handsaming av konsesjonssaker etter § 1a er det eit maksgebyr på kroner 5 000.(jf. gjeldande forskrift).
For handsaming av søknader om delingssamtykke etter §1 b er det eit maksgebyr på kroner 2 000 (jf. gjeldande forskrift)

Havbrukssaker

Uttale til konsesjonssaker etter Akvakulturlova: Gebyr vert rekna per påbyrja time for sakshandsamar. For tida er taksten kroner 1 300 per time, og eit minstegebyr på kroner 4 900.

Konsesjonslova

Parkeringsavgift

Gjeldande betalingssatsar på avgiftsbelagde parkeringsplassar i underetasjen på Bachertunet

Måndag - fredag

kl. 07.00 - 19.00: Kr 15 per time, inkl. mva. (Anna tidsrom: gratis)
 

Laurdag

kl. 07.00 - 17.00 Kr 15 per time, inkl. mva. (anna tidsrom: gratis)
 

Søndag

Gratis parkering

 

Gratis parkering ved bruk av parkeringsskive

2 timar gratis i sentrum med bruk av parkeringsskive (Torget, SKE-bygget, Osen, Vidsteenstunet/Sorenskrivareigedomen, Borggata/Borggarden, Øvre Borggata, Jens Hystadveg, Stord kommunale rehab. senter, Snøggbåtterminalen, Torgbakken, P-dekke v/ NAV).
 

10 timar gratis i Sæ og Vabakkjen. 

 

Parkeringsskive er for sal i rådhuset til kr 25,-

 

Tidsavgrensinga er 07.00 - 19.00 på kvardagar og til 17.00 på laurdagar.

Maksimum parkeringstid gjeld også for el- bilar og personar med HC- kort

 

Lading av kjøretøy på Vabakkjen parkeringsplass:

Kr 1,75 per kWh

Minimumpris per lading er kr 10.

Maksimum ladetid pr plass er 3 timar, og ved bruk av parkeringsskive.

 

Les meir om parkering her.

Skulefritidsordning (SFO)

Betalingssatsar for plass i skulefritidsordninga for 3. og 4. trinn:

100 % plass eks. leksehjelp: Kr 3 343 pr. mnd
80 % plass eks. leksehjelp: Kr 2 762 pr. mnd
60 % plass eks. leksehjelp: Kr. 2 101 pr. mnd
50 % plass eks. leksehjelp: Kr. 1 811 pr. mnd

Full plass skulefrie dagar*** kr. 3 796
Full plass sommarope juni*** kr. 1 562
Full plass sommarope august*** kr. 2 346

 

Betalingssatsar* for plass i skulefritidsordninga for 1. og 2. trinn:
 
Gratis kjernetid
Gratis kjernetid utvida med morgon: kr 1 181
Gratis kjernetid utvida med ettermiddags-SFO: kr 540
Gratis kjernetid utvida med morgon- og ettermiddags-SFO: kr 1 721
Full plass skulefrie dagar***: kr 3 289
Full plass sumarope juni 2023***: kr  1 167
Full plass sumarope august 2023***: kr 1 753
 

* I satsane er det gjort fråtrekk for 12 timar gratis SFO.
**Gratis kjernetid vert gitt rett etter skuleslutt med 2,5 timar måndag til torsdag og 2 timar på fredag. 

*** Tilbodet er samlokalisert på ein av skulane i kommunen. Frå skulestart skuleåret 2023-2024 vil tilbodet bli gitt på Hystad skule.
 

Les meir om redusert foreldrebetaling her

Torgplass - leige av handelsplass på Leirvik Torg

For lag/organisasjonar og næringsdrivande utan fast utsalsstad er det høve til å leiga plass på Leirvik torg for sal av varer.

Du kan tinga plass hos kundetorget i rådhuset, tlf. 53 49 66 00.

 • Pris per rute på 15 m2 (minstepris) per dag: kr 175
 • Faste torghandlarar for 60 m2 per år: kr 31 868
 • Dersom dei faste torghandlarane einskilde dagar har trong for meir enn 60 m2, skal det betalast full leige for dette etter punkt 1, i tillegg til fast leige.
 • Straum til vekt, lys og varme skal, av dei faste torghandlarane, betalast over eigen målar. Tilfeldige torghandlarar skal betala kr 18,75 per dag.
 • For nattoppstilling er det ei avgift på kr. 1 654 per månad for faste torghandlarar, og kr. 59 per natt for tilfeldige.


Avgifta skal betalast forskotsvis per dag eller månad til Fellestenester. Forskotsbetalt avgift kan ikkje krevjast refundert. Avgiftene for torghandel er fritekne for meirverdiavgift.

Utleige av skulebygg i helgar/overnatting

Leigesats for utleige av skulebygg i helgar/overnatting. Satsane vert utrekna med utgangspunkt i kvar skule.

Leigesatsar for utleige av skulebygg i helgar/overnatting2023 Ideell 2023 Privat/kommers 
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 10075*75
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 300 57*75
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 500 44*74
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall over 500 27*62*

*Prisen vert redusert med 20 prosent ved meir enn to samanhengande overnattingar.

Prisen er justert opp med kommunal deflator, 3,7 prosent.

Av den totale utgiftsdekninga skal:

 • 20 prosent disponerast av einingsleiar til administrasjonskostnadar
 • 60 prosent gå til eininga for dekking av ymse utgifter som gjeld straum, slitasje på utstyr m.m.
 • 20 prosent disponerast av Stord kommunale eigedom og gå til dekking av vedlikehald av bygg

Ved brot på ordensreglane for det aktuelle bygget eller ved uforsvarleg bruk av bygget, kan avtale om leigetid avsluttast utan oppseiingstid og leigetakar kan bli fakturert for eventuelle ekstrakostnader.

Vaksinasjon

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret på telefon 53 49 66 86.