Feil på veglys

Det er Haugaland Kraft som har ansvaret for drift og vedlikehald av veglysa på kommunal veg. Meld fra om mørke gatelys på feilmeldingsskjema for gatelys eller ring tlf. 05270. 

Dersom det manglar lys på fylkesveg og europaveg er det statens vegvesen sitt ansvar. Meld til vegtrafikksentralen på telefon 175.

FiksGataMi

www.fiksgatami.no kan du melda frå om lokale problem som til dømes søppel, hol i vegen, problem på vassleidningsnettet m.m. 

Akutte problem som gjeld vatn- og avløp skal framleis meldast til Fellestenester på tlf. 53 49 66 00 (08.00-15.30). 

Vakttelefon

Vakttelefonen skal nyttast til å melda feil og manglar i det offentlege vass- og avløpssystemet når det ikkje kan venta til neste arbeidsdag. Det kan vera til dømes vassleidningsbrot eller tette avlaupsleidningar.

Dersom feilen ligg på det private leidningsnettet, må den enkelte abonnenten sjølv ta ansvar for å få utbetra dette.

Vakttelefon i arbeidstida (08.00 – 15.30): Stord kommune, 53 49 66 00

Vakttelefon etter arbeidstid: 97 55 22 22