Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Priser og gebyrer 2024

Betalingshefte

Alkohol og servering

Ambulerande skjenkeløyve til lukka lag for eitt enkelthøve

Kr 440,- per løyve.

Etablererprøven for dagleg leiar av serveringsstad

Kr 400,-

Kunnskapsprøven i alkohollova

Kr 400

Salsløyve

Minstegebyret og gebyrsatsen per liter alkohol vert justert årleg og samsvarer til ei kvar tid med gjeldande satsar i alkoholforskrifta § 6-2

Serveringsløyve

Det er ingen gebyr for søknad om serveringsløyve.

Skjenkeløyve for eitt enkelthøve (ope arrangement)

Kr 5800,- per løyve.

Barnehage

Barnehageplass

3 dagar pr. veke:  kr 2 105. Frå 1.8 kr 1403.

5 dagar pr. veke: kr 3 000. Frå 1.8 kr 2000.

Stord kommune tilbyr berre plassar 3 og 5 dagar i veka.

Søskenmoderasjon

Søsken må bu i same hushald. Søskenmoderasjon vert rekna ut etter kva plasstype det enkelte barn har. Han vert berekna slik:

 • For første barn må du betala vanleg pris
 • For søsken nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon
 • Gratis barnehageplass frå og med søsken nummer tre

Brann, feiing og tilsyn

Bustad

Feieavgift og tilsyn per hus per år (maks 2 piper): Kr 673

Fritidsbustad

Feieavgift og tilsyn per fritidsbustad, per år: kr 673

Fyrverkeri

Sakshandsaming og tilsyn fyrverkeri kr 2 500

Fornying av løyve til sal av fyrverkeri kr 1 250

Industri/forretningsbygg

Feieavgift: Kr 1 171,50

Anna arbeid/feiing etter medgått tid: Kr 912,50 per time.

Eigedomsgebyr

Årsgebyr for vassforsyning og avløpshandtering er todelt:

Eit fast årleg gebyr for kommunens vass- og avløpstenester. Inntektene frå gebyret skal fortrinnsvis dekkje tenestenes kapitalkostnader. I 2024 forventast dette å utgjera ca. 50 % for vatn og 50 % for avløp.

Forbruksgebyr blir fastsett anten etter faktisk vassforbruk eller stipulert etter størrelsen på bustaden. Stipulert forbruk reknast ut ifrå bruksareal multiplisert med ein faktor på 0,9 m3 /m2. For fritidsbustad skal faktoren være 0,45 m3 /m2. For naust skal faktoren vera 0,45 m³/m², dersom dette må stipulerast. For tappepunkt/vasspost skal det leggjast til grunn 15 m³, dersom dette må stipulerast Vatn- og avløpsgebyra reknast etter prinsippet vassmengd inn er lik vassmengd ut

Gebyrsatsar inkl. mva.

Årleg abonnementsgebyr (kr/år)Eining / talVatn
2023
Vatn
2024
Avlaup
2023
Avlaup
2024
Bustadeigedom og fritidsbustad:per bueining4 3754 7255 0045 309
Nærings-, kombinasjons- og landbrukseigedom:     
Kategori 1 (0-300 m3)14 3754 7255 0045 309
Kategori 2 (301 - 1000m3)313 12514 17515 01215 927 
Kategori 3 (1001-3000 m3)626 25028 35030 02431 854
Kategori 4 (3001-6000 m3)1252 50056 70060 04863 708
Kategori 5 (6001-20 000 m3)24105 000113 400120 096127 416
Kategori 6 (20 001-50 000 m3)50218 750236 250250 200265 450
Kategori 7 (50 001-150 000 m3)100437 500472 500500 400530 900
Kategori 8 (150 001-500 000 m3)150656 250708 750750 600796 350
Kategori 9 (500 001-1 000 000 m3)3001 312 5001 417 5001 501 2001 592 700
Bygning der fleire eigedomar deler vassmålarper brukseining4 3754 7255 0045 309

Målt forbruk i kr/m3 for alle abonnementar kr 34,25 for vatn og kr 35,25 for avløp. 

Renovasjon

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) er skipa for å ivareta innhentinga og avfallsdeponeringa i distriktet. Alle husstandar skal sortera avfallet i bioavfall, papiravfall og restavfall. Føremålet med kjeldesortering er å ta vare på ressursane i avfallet, og unngå miljøulemper på fyllplassen. Alle bustader skal sortera avfallet i fem grupper:

• Bio-avfall (brunt lok)
• Papiravfall (blått lok)
• Restavfall (svart lok)
• Glas og metallavfall (Ny dunk; oransje lok)
• Plastemballasje (eigen sekk)

Standardløysing for bustad:

 • Abonnementsgebyr kr 1 283
 • Dunk for bioavfall kr 569
 • Glas- og metalavfall  kr 230
 • Dunk for papir kr 278
 • Dunk for restavfall kr 1 283 

Totalt for husstand som vel standardløysing er kr 3 641 inkl. mva. 

Kontrakt om heimekompostering gjev reduksjon i avgifta på kr 569 (inkl. mva). Felles bruk av dunkar kan gje ytterlegare reduksjon.

Det kan søkjast om fritak for dunkavgift ved bruksendring av eigedomen. Eventuelt fritak vert gjort gjeldande frå første terminskifte. 

Fritak for grunngebyr kan berre innvilgast ved at eigedom ikkje vert nytta permanent / varig.

Sekkerenovasjon/fritaksdunk etter søknad: Kr. 1 586 (inkl. mva. Abonnementsgebyr kjem i tillegg.)

Fritak kjeldesortering: Det kan søkjast om fritak for kjeldesortering ved spesielle tilhøve, t.d. sjukdom/funksjonshemming. Det kan då gjevast løyve til å levera usortert avfall, med innlevering kvar 14. dag.

Betalingssatsar for andre renovasjonsløysingar finn du på SIM sine nettsider

Ekstrasekk for restavfall kan kjøpast i rådhuset for kr. 60 per stk (inkl. tømingsavgift og mva)

Tilknytingsgebyr

Tilknytingsgebyr er eit eingongsgebyr som skal betalast for tilknyting til kommunalt vass- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betalast ved tilknyting av:

 1. Tilknyting av eigedom.
 2. Tilknyting av eigedom som kommunen krev tilknytt.
 3. Eigedom med tilknyting som ikkje er godkjent.
 • For bustadar skal eingongsgebyret for tilknyting utgjere eit fast beløp per bueining.
 • For næringseigedom skal eingongsgebyret for tilknyting utgjere eit fast beløp per brukseining. 
 • Kombinasjonseigedom skal betala gebyr for kvar del etter reglane over.

Tilknytingsgebyret skal være betalt før tilknyting. Det er ingen auke frå 2023.

TilknytingsgebyrEining/talVatnAvlaup
Bustadeigedom og fritidsbustaderper bueiningKr 25 000Kr 25 000
Næringseigedomper brukseiningKr 25 000Kr 25 000

 

 

 

 

 

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhald av forbrukarkjøpslova sine reglar om prisavslag: årsgebyret reduserast med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesing av vassmålar: dersom abonnenten unnlét å foreta ei avlesing i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesinga: kr 1.250 per gong per vassmålar.

Gebyr for avstenging og påsetting av vassforsyninga: dersom kommunen føretek avstenging eller påsetting: kr 2.500 per gong per eigedom.

Tømming slamavskiljar

Type bustad / tankTankstorleikÅrsgebyr 
(eks. mva)
Årsgebyr 
(inkl. mva)
Heilårsbustad (tømming annakvart år)0 - 4,0 m3595744
4,1 - 9,5 m3713891
9,6 - 16,5 m316612076
Fellestank uavhengig av volum, gebyr per husstand 416520
Slam, årleg tømming0 - 4,0 m31 2231 529
4,1 - 9,5 m32 3782 973
Felles tank, årleg tømming, pr husstand 9251 156
Hytte/fritidshus (tømming kvart 4. år) 306383
Felles tank fritid uavh. av volum pr. eining 231289

Minireinseanlegg skal ha tøming kvart år.

Ekstra tømming/tilleggsarbeid vert fakturert direkte frå SIM.

Betalingssatsar for slamtømming av fellestank og tankar med større volum finn du her (Sim) 

Eigedomsskatt

Kommunestyret har vedteke at eigedomsskattetaksten skal reduserast med kr 540 000 pr. godkjent bueining.

Kommunestyret har vidare vedteke ein eigedomsskatt for bustad, fritid og landbruk på 3,6 ‰, og for ubygde tomter og næring på 6,5 ‰ av eigedomsskattegrunnlaget.

Graving i kommunal veg/eigedom

Handsamingsgebyr kr 2 559

Kontroll for gravearbeid inntil 10 m2 kr 675

Tillegg arbeid kontroll for gravearbeid større enn 10 m2 kr 69 pr m2

Forfall av vegen kr 69 pr m2

Gebyr som skal dekka forfall av vegen vert ikkje kravd der det vert lagd nytt vegdekke i full breidde, til dømes på fortau og veg store gravearbeid.

Kommunen kan krevje å få dekt dei utgiftene ein har i samband med handsaming og oppfølging av gravearbeidet, dette inkluderer også garantisynfaringar. Størrelsen på gebyr vert fastlagt av kommunestyret.

Gravplass

Hamneavgift

Avgiftsregulativet byggjer på Lov om hamner og farvatn. Prisane er eksklusiv meirverdigavgift.

Norskregistrerte farty skal betala meirverdigavgift. Hamneavgifter er i samsvar med lov om hamner og farvatn m.m. av 17. april 2009 nr. 19.

Her finn du gjeldande hamneavgifter

Båtplass i småbåthamna

Storleik på båtenMånadKvartalÅr
Ungdom under 18 år. 
Leigekontrakt må signerast av føresette.
kr 200  
Under 20 fot kr 1 445kr 5 780
21 til 25 fot kr 1 925kr 7 700
26 til 30 fot kr 2 500kr 10 000
Over 30 fot (pris per fot) kr 130kr 520
 • Straum kr 2,60 pr. kWt + mva.
 • Leige minimum 1 månad.
 • Korttidsleige er frå 1. oktober til påsken startar påfølgjande år.
 • Bruk av båten som bustad skal avtalast skriftleg med hamnesjefen. 

Kaiavgift ved gjestebryggene

Båt opptil 40 fot kr 290 per overnatting

Båt over 40 for kr 440 per overnatting

Bruk av serviceanlegget og tilkopling til straum er inkludert i kaiavgifta. Betaling på app. Utanom sesongen kan serviceanlegget opnast etter avtale.

Månadsleige (vinterlagring) av fritidsbåtar

Hamnestellet opnar for vinterlagring av fritidsbåtar i gjestehamna i Leirvik etter sommarsesongen og fram til påske påføljgande år. 

Storleik på båtPris
Båtar opp til 20 fotkr 655 pr. mnd.
Båtar frå 20 til 25 fotkr 840 pr. mnd.
Båtar frå 25 til 30 fotkr 1 025 pr. mnd.
Båtar frå 30 til 40 fotkr 1 365 pr. mnd.
Båtar frå 40 til 50 fotkr 1 730 pr. mnd.
Båtar frå 50 til 70 fotkr 2 045 pr. mnd.
Båtar over 70 fotetter avtale.

 

Straum

 • Pris per kWh kr 4 fram til og med 31. mars 2024
 • Pris per kWh kr 3 frå og med 1. april til og med 31. desember 2024.

Dersom straumpris per kWh/time rekna ut i ettertid er høgare enn fastsatt pris , skal prisdifferansen fakturerast vidare til kunde i ettertid.

 • Fast tillegg for til- og fråkopling kr 350
 • Minstesats for forbruk kr 350

Prisane er eksklusiv mva. Det er høve å inngå nærare spesifisert avtale om levering av straum med hamnestellet.

Helse, omsorg og rehabilitering

Dagrehabilitering

Dagrehabilitering kr 160,- per dag. Prisen er inklusive måltider.

Dagrehabilitering er eit tverrfaglig rehabiliteringstilbod som vert gjeve ved Stord kommunale rehabiliteringssenter sidan mars 2020.

Dagtilbod / amulerande dagaktivitetstilbod for personar med demens

Dagtilbod for personar med demens

Eigenbetaling kr 200 per dag. Prisen er inklusive måltider og transport.

Betalinga skal skje ut frå vedtak. Det kan gjerast frådrag for fråvær utover ei veke. 

Ambulerande dagaktivitetstilbod for personar med demens

Eigenbetaling kr 92 per dag eks. måltid.

Eigenbetaling for førebyggjande tenester og lågterskeltilbod

TilbodPris
Utlån av kommunale hjelpemiddel i 6 mnd.kr 454
Friskliv og meistringkr 327 per frisklivsresept
Serviceoppdragkr 381 per time 
Transport av hjelpemiddel (serviceteneste/heimebaserte tenester/innsatsteam)

kr 341.

Me vil ikkje ta eigenandel for utkjøring av dei største og mest kompliserte hjelpemiddel der me ikkje kan forvente at ein kan flytte sjølv. Det er også gratis å få montert utstyr ein søkjer om til Nav, som til dømes støttestenger, tekniske anlegg som hørselshjelpemidlar osv.

Handtakkr 222
Handtak m/monteringkr 620
Manglande oppmøte til avtalekr 300
For gruppetreninga som einingane drivkr 341 per semester 
Transport til og frå dagtilbodet Sæbø gardkr 37 per dag
Varm lunsj  i Arbeid og aktivitet, per måltidkr 55
Kaffi/te/bursdagskasse i Arbeid og aktivitet, per mnd.kr 55

Heimebaserte tenester

Stord kommune sine betalingssatsar skal til ei kvar tid vera i samsvar med:

Det er ingen eigenbetaling for følgjande tenester:

 • Personretta tenester (heimesjukepleie)
 • Avlasting
 • Støttekontakt

Praktisk bistand og opplæring 

Husstanden si nettoinntekt

Abonnement

Timepris

Inntil 2G2300
2G - 3G2 164541
3G - 4G3 246541
4G - 5G4 329541
Over 5G5 411541
Eigenbetaling per mnd/time

Sjå oversikt over grunnbeløpet i folketrygda (G) her.

Minstepensjonistar betalar i samsvar med forskriftene, f.t. kr. 230 per mnd., uansett timetal.  

Ein legg opp til auke i timeprisen  med 4,9 % i 2024 til kr 541. Abonnementsprisen er bygd opp på 4 x timepris  for 2G-3G, 6 x timepris for 3G-4G, 8 x timepris for 4G -5G, og 10 x timepris for inntekt over 5G. Tidsforbruket vert runda opp til næraste halve time. Ingen tenester skal koste over 541 kr pr time.

Knutsaåsen omsorgssenter og Bergtun bufellesskap

TilbodPris
Husleigeprisjustert med auken i KPI-indeksen (konsumprisindeksen). Melding vert sendt bebuarane.
Personretta tenester (heimesjukepleie)ingen eigenbetaling
Praktisk bistand (sjå over)
Mat per månad4 646
Vask av tøy per månad1 121

Bebuarane på Knutsaåsen omsorgssenter og Bergtun bufellesskap har inngått avtale med dagleg vask og leige av sengetøy, frotté samt vask av bebuartøy. Dette er gjort ut frå smitterisiko. Satsane vert heva med 4,3 % i 2024 og kompenserer for kostnadane Stord kommune har.

Tryggleiksalarm, nøkkelboks og velferdsteknologi

Tryggleiksalarm er eit lågterskeltilbod, som vert innvilga som ei kommunal teneste til alle som har søkt, utan behovsprøving.  Alle betaler eigenandel for tryggleiksalarm.

Velferdsteknologi omfattar ulike sensorar eller hjelpemiddel som kan tryggje brukar og pårørande, samt effektivisere tenestene. Når slik teknologi er behovsprøvd og vert tildelt i staden for helsetenester  er det ikkje tilleggsbetaling for slik teknologi.

Dersom teknologien ikkje er behovsprøvd, vert brukar fakturert for faktisk kostnad for kommunen.

Type tilbodPris
TryggleiksalarmKr 291 per mnd.
Etableringsgebyr tryggleiksalarmKr 584
Etableringsgebyr nøkkelboksKr 853

Varmtvassbasseng

Tilbodpris
Offentleg bading vaksnekr 108
Offentleg bading barnkr 54
Familie (2 vaksne og 2 born eller 1 vaksen og 3 born)kr 216
Terapi per timekr 112
Leige i vekedagar per timekr 599
Leige i helg per timekr 709

Kulturhuset

Bading

Prisar for badebillettarKr
Vaksne65
Barn40
Student50
Honnør50
Familie (2 vaksne og 2 barn. Kr 35 per ekstra barn)170 

Leige symjehall

TimeleigeBarnVaksne
Symjegrupper trening 200500
Symjegrupper stemne 550 

Andre leigetakarar kr 1 100 for ideelle/skular og kr 1 400 for privat/kommersielt.

Utleige av symjehallen må inkludera 2 badevakter med godkjent kompetanse. Nedre aldersgrense er 5. klasse.

Badevakter1-2 timar+Per time over 2 timar
Tillegg 2 badevaktar2 100770

Leige rom i kulturhuset

LeigesatsarIdeelle lag og organisasjonarPrivate verksemder
Kultursenteret/ speglsalen (same leigepris). Større lokale i kjellaretasje med plass for inntil 35 personar. (Inkluderer kjøken)500650
Tillegg per time utover 3 timar for leige av kultursenter/speglsalen100200
Møterom (Inntil 3 timar)300600
Tillegg per time utover 3 timar for leige av møterom100150
Kunsthallen - møte/ konsert e.l. (opp- og nedrigging av stolar må gjerast av leigetakar)7501 250
Kunsthallen - konsert/ liknande m. inntekt over 7.000+ Prosentsats av inntekt10 % av inntekt10 % av inntekt
Kunsthallen - utstilling (per dag)etter avtale250
Kunsthallen + Prosentsats av inntekt0+10% av inntekt over kr 7 000
Storsalen - konferanse/ liknande verksemd (inkl. videokanon og 1 mikrofon)

Inntil 3 timar på dagtid kr 1 500.

Over 3 timar på dagtid / kveld kr 3 000

Inntil 3 timar på dagtid kr 2 750.

Over 3 timar på dagtid/ kveld kr 5 500

Storsalen - kinoprojektor pr time500500
Storsalen - tilskiping kveld/dag med billettsal eller anna inntekt (inkl. kjøp av framsyningar)00
Storsalen + prosentsats av inntekt+ 15% av inntekt over kr 10 000+ 15% av inntekt over kr 10 000
Storsalen + billettavgift1515
Storsalen - øving (inntil 3 timar)300 for barnegrupper700 for vaksne
Storsalen - tillegg pr time300 for barnegrupper700 for vaksne
Husets lysutstyr (per framsyning)*7501 500
Husets lydutstyr ( per farmsyning)7501 500
Piano (stemming)1 2001 200
Småsalen - konferanse/ liknande verksemd (inkl. videokanon og 1 trådlaus mikrofon – må tingast på førehand)

Inntil 3 timar på dagtid kr 1 000.

Over 3 timar på dagtid./ kveld kr 2000

Inntil 3 timar på dagtid kr 1 750.

Over 3 timar på dagtid / kveld kr 3 500

Småsalen - tilskiping kveld/dag med inntekt2 0003 000
Småsalen - tilskiping kveld/dag med inntekt + 15% av inntekt over kr 10 000+ 15% av inntekt over kr 10 000
Vestibylar, kultursenter, kjøken inkl. bord og stolar (leigetakar må sjølv rigga til og rydda)3 0006 000
Vestibyle - festarrangement som krev ekstra reinhald (til dømes laurdagskveld)+ 2 000+ 2 000
Vestibyle + prosentsats av inntekt+ 15% av inntekt over kr 10 000+ 15% av inntekt over kr 10 000
Vestibyle - konsert/ utstilling utan inntekt00
Kulturhusvert utanom ordinær opningstid (per time)820 inkl. mva820 inkl. mva
Lysteknikar (per dag inntil 10 timar) deretter kr 650 pr/t4 0004 000

*Lysteknikar kjem i tillegg, sjå eigne satsar.

MERK: All utleige inntil kr 1 000 må betalast kontant eller med kort i kiosk/resepsjon 

NB! All bruk av teknisk utstyr eller teknikarar må avtalast i god tid før arrangement.

Kulturskulen

Elevavgift:Pris i kr
Instrumental-vokalundervisning, individuelt og i mindre grupper4 400
Undervisning i større grupper(dans, visuelle kunstfag, teater, parkour m.m)3 825
Instrumentleige750
Dirigenttimar til skulekorps24 000
Søskenmoderasjon (reduksjon i elevavgifta) for barn/aktivitet 220%
Søskenmoderasjon (reduksjon i elevavgifta) for barn/aktivitet 3 eller fleire40%

Bakgrunn: 

Ved inngangen til skuleåret 2023/2024  er det 492 elevplassar. Musikk-, visuelle kunstfag- og drama/teaterundervisninga er lagt til kulturskulen sine lokale i Stord Kulturhus. Danse- og parkourundervisinga er lagt til dei kulturskulen sine lokale i Osen 6 (Liverødbygget). Kulturskulen sel dirigenttenester til Rommetveit skulekorps, Langeland skulekorps og Stord skulekorps. Elles sel kulturskulen musikkterapitenester og andre lærartenester til andre kommunale einingar og fylkeskommunen.

Landbruk, havbruk og utsleppssaker

Landbrukssaker konsesjons- og delingssaker samt havbrukssaker

For handsaming av konsesjon (ervervsløyve) etter lov av 28.nov. 2003 om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonslova) mv. §1 og §2. kr 2 500

For handsaming av konsesjonssaker etter § 1a er det eit maksgebyr på kr 5 000.(jf. gjeldande forskrift).

For handsaming av søknader om delingssamtykke etter §1 b er det eit maksgebyr på kr 2 000 (jf. gjeldande forskrift)

Havbrukssaker

Uttale til konsesjonssaker etter Akvakulturlova: Gebyr vert rekna per påbyrja time for sakshandsamar. For tida er taksten kr 1 300 per time, og eit minstegebyr på kr 5 000.

Konsesjonslova

Leige av skulebygg i helgar/overnatting

Leigesatsar for utleige av skulebygg i helgar/overnattingIdeellPrivat/ kommers
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 100 personar.Kr 78Kr 78
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 300 personar.Kr 59Kr 78
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 500 personar.Kr 46Kr 77
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall over 500 personar.Kr 28Kr 64

Ved brot på ordensreglane for det aktuelle bygget eller ved uforsvarleg bruk av bygget, kan avtale om leigetid avsluttast utan oppseiingstid og leigetakar kan bli fakturert for eventuelle ekstrakostnader.

Prisen vert redusert med 20 prosent ved meir enn to samanhengande overnattingar. 

Prisen er justert opp med kommunal deflator, 4.5 prosent. 

Av den totale utgiftsdekninga skal: 

 • 20 prosent disponerast av einingsleiar til administrasjonskostnadar 
 • 60 prosent gå til eininga for dekking av ymse utgifter som gjeld straum, slitasje på utstyr m.m. 
 • 20 prosent disponerast av Stord kommunale eigedom og gå til dekking av vedlikehald av bygg

Parkering

Underetasjen på Bachertunet

Måndag - fredag kl. 07.00-19.00. Laurdag kl. 07.00-17.00. Søndag, gratis parkering

Kr 15 per time, inkl. mva. (anna tidsrom: gratis) 

Gratis parkering ved bruk av parkeringsskive

2 timar gratis i sentrum med bruk av parkeringsskive gjeld på følgjande stader: 

 • Torget
 • SKE-bygget i Lønningsåsen
 • Osen
 • Vidsteenstunet/Sorenskrivareigedomen
 • Borggata/Borggarden
 • Jens Hystadveg
 • Stord kommunale rehab. senter, Lønningsåsen
 • Snøggbåtterminalen
 • Torgbakken
 • Parkeringsdekke ved NAV).

10 timar gratis parkering gjeld på følgjande stader:

 • Vabakkjen  

Tidsavgrensinga er 07.00 - 18.00 på kvardagar og til 16.00 på laurdagar.

Maksimum parkeringstid gjeld også for el- bilar og personar med HC- kort.

Parkeringsskive er for sal i rådhuset til kr 25,-

Lading av kjøretøy på Vabakkjen parkeringsplass:

Kr 1,75 per kWh

Minimumpris per lading er kr 10.

Maksimum ladetid pr plass er 3 timar, og ved bruk av parkeringsskive.

Les meir om parkering her.

Regulering, byggesak og oppmåling

Private planforslag

§ 2.1 Gebyr for arbeid med oppstart 

§ 2.1.1 Gebyr for planinitiativ 

Gebyr for gjennomgang av planinitiativ inkluderer eit initiativ. I fall planinitiativ må sendast inn fleire gonger, fakturerast gebyr per sending. 

 • Gjennomgang av planinitiativ, kr 9 196,- 
 • Planinitiativ som sendast inn fleire gonger, kr 3 867,- 

§ 2.1.2 Enkeltgebyr for møte

 • Oppstartsmøte, kr 17 013,-
 • Oppstartsmøte mindre endringar etter pbl § 12-8 andre ledd, kr 10 053,- 
 • Avklaringsmøte med forslagsstillar/plankonsulent utover oppstartsmøte, kr 7 733,- 

§ 2.1.3 Råd i planlegginga - usemje på vesentlege punkt 

Sak til politisk utval om å gi råd ved usemje på vesentlege punkt i oppstartsmøte i ei detaljreguleringssak etter pbl § 12-8 første ledd, kr 15 466,- 

§ 2.1.4 Stans av planinitiativ 

Dersom forslagsstillar krev avgjersla om stans av planinitiativ førelagt politisk utval til handsaming etter pbl § 12-8 andre ledd, kr 16 626,- 

§ 2.2 Mangelfulle plandokument 

Tillegg for planforslag som ikkje er levert etter gjeldande standard for kart og geografisk informasjon eller kommunens retting av plandokument, per time kr 1 547,- 

Gebyr gjeld i dei tilfelle kommunen har meirarbeid ved retting av planforslaget og/eller tilhøyrande dokument.

§ 2.3 Gebyr for handsaming av privat planforslag 

§ 2.3.1 Grunngebyr for planforslag 

Gebyr som skal dekke dei generelle oppgåvene i sakshandsamingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og storleik. 

Private planforslag, per planforslag, kr 165 744,- 

§ 2.3.3 Planar med konsekvensutgreiing og/eller planprogram 

For planforslag som krev konsekvensutgreiing (KU) og/eller planprogram skal det betalast eit tilleggsgebyr. 

 • For planar som krev konseskvensutgreiing, per planforslag, kr 21 652,-
 • For planar som krev konsekvensutgreiing og planprogram, per planforslag, kr 47 429,-

§ 2.3.4 Arealføremål og omsynssoner i planforslaget 

Det skal betalast tilleggsgebyr dersom planforslaget inneheld over 10 arealføremål og/eller 5 omsynssoner. Gebyrgivande arealformål er gitt av underføremål i pbl §12-5 og omsynssoner definerast i vedlegg 1 til kart- og planforskriften.

 • Over 10 arealføremål, per planforslag, kr 10 826,- 
 • Over 5 omsynssoner, per planforslag, kr 10 826,-

§ 2.3.5 Arealgebyr for arealet i planen 

Dersom arealet til planen er over 5 daa, skal det betalast tilleggsgebyr etter følgande tabell: 

 • 5.001-10.000 m2, per planforslag, kr 10 826,- 
 • 10.001-20.000 m2, per planforslag, kr 15 466,- 
 • Over 20.000 m2, per planforslag, kr 21 652,- 

§ 2.3.6 Arealgebyr for areal regulert til bygg og anlegg (jf. Pbl § 12-5 nr. 1) 

Dersom arealet til utbygging jf. Pbl § 12-5 nr. 1 er over 6000 m2 skal det betalast tilleggsgebyr. 

Areal til utbyggingsføremål (gjeld for både bustad, fritidsbustad, næring mv.) 

 • 6.001-15.000 m2, per planforslag, kr 6 186,- 
 • 15.001-30.000 m2, per planforslag, kr 9 280,- 
 • 30.001-45.000 m2, per planforslag, kr 15 466,- 
 • Over 45.000 m2, per planforslag, kr 21 652,-

§ 2.3.7 Tilleggsgebyr for vertikalnivå 

Planforslag med regulering i fleire vertikalnivå enn grunnarealet over bakken, jf. kart- og planforskriften § 9, 3. ledd. 

Tilleggsgebyr for fleire vertikalnivå, per vertikalnivå utover eitt, Kr 4 598,- 

§ 2.3.8 Forhold til overordna planer i kommunen 

Dersom planforslaget er vesentleg i strid med kommuneplanens arealdel og føresegner og målsettingar må det betalast eit tilleggsgebyr på kr 27 839,- per planforslag.

§ 2.4 Utfylling og endring av plan Ved utfylling eller endring av plan skal det betalast gebyr

 • Små endringar i reguleringsplan eller utfyllingar, til dømes justering av arealføremål jf. pbl § 12-14 andre ledd – som kan handsamast administrativ, per endringsforslag, kr 17 013,- 
 • Endringar i reguleringsplan eller utfyllingar innanfor hovudtrekka i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd, endra areal er under 2 daa – som krev politisk handsaming, per endringsforslag, kr 40 985,- 
 • Endringar i reguleringsplan eller utfyllingar innanfor hovudtrekka i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd , endra areal er over 2 daa – som krev politisk handsaming, per endringsforslag, kr 59 544,- 
 • Endringar som vert handsama som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd, per planforslag, gebyr etter § 2.3

§ 2.5 Gebyr ved avslutning av planprosess 

Dersom planinitiativ/planforslag vert trekt eller ved manglande oppfølging frå forslagsstillar, skal forslagsstillar betala ein del av samla gebyr avhengig av kor langt kommunen har kome i sakshandsaminga. 

 • Dersom saka vert trekt før oppstartsmøte, per planinitiativ, gebyr etter § 2.1.1 
 • Etter oppstartsmøtet, men før innsending av komplett forslag, per planoppstart, gebyr etter § 2.1 pluss 20 % av gebyr etter 2.3 
 • For sak som vert avslutta etter påbegynt sakshandsaming, men før førstegongshandsaming, per planforslag, gebyr etter § 2.1 + grunngeby r +50 % av gebyr etter 2.3 
 • For sak som vert avslutta etter påbegynt sakshandsaming og etter førstegonghandsaming, per planforslag, fullt gebyr 

Dersom det ikkje er varsla oppstart av plan innan 6 månadar etter gjennomført oppstartsmøte, kan kommunen avslutte saka. 

Tilsvarande gjeld der komplett planforslag ikkje er motteke innan 18 månadar etter kunngjering av oppstart. Dette gjeld med mindre kommunen og forslagsstillar har avtala noko anna. 

§ 2.6 Gebyr for anna fakturerbart arbeid 

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven som ikkje fell inn under andre paragrafar i dette kapittelet, vert fakturert etter medgått tid. Arbeid kommunen har med utbyggingsavtaler vert fakturert etter medgått tid. I spesielle saker/atypiske saker kan kommunen på førehand avgjera at saka vert fakturert etter medgått tid. 

Gebyr for medgått tid, per time, kr 1 547,- 

§ 2.7 Gebyrfritak 

§ 2.7.1 Offentlege planforslag 

Kommunen reknar ikkje gebyr for å handsame planforslag frå offentlege forslagsstillar når planen skal ivareta offentlege interesser eller funksjonar og tiltaket skal finansierast med støtte frå stat eller kommune, eller med lån som har statleg eller kommunal garanti. 

§ 2.7.2 Unntak gebyrfritak – ulovleg statsstøtte 

Offentlege forslagsstillar, derunder kommunale føretak, som fremjar planforslag knytt til eigedomsutvikling av reine eigedoms- og grunneigarinteresser (kommersielle interessar), er likestilt med privat forslagsstillar og skal betale gebyr. 

§ 2.7.3 Planforslag frå offentlege forslagsstillar med kommersielle interesser 

Der deler av planen frå offentleg forslagsstillar, til dømes kommunale føretak, er knytt til eigedomsutvikling mv. (kommersielle interesser), skal det betalast gebyr for den aktuelle delen av planen etter § 2.1-§ 2.6. 

§ 2.7.4 Areal som det ikkje bereknast gebyr av

Den del av planforslaget som regulerast til LNF, offentlege grønstruktur- og friluftsføremål, verneområde samt eksisterande offentlege trafikkområde skal ikkje tas med i utrekninga av gebyret

Byggje- og delingssaker

Grunngebyr

Grunngebyret skal dekkje dei generelle oppgåvene i sakshandsamingsprosessen som er uavhengig av tiltakets art, kompleksitet og storleik m.m. Til dømes mottak av søknad, innregistrering, journalføring og arkivering. Ferdigattest som utstedes i løpet av fem år etter opphavleg byggeløyve dekkjast også av grunngebyret. 

 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektronisk søknadsportal, per søknad, kr 3 646,- 
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-post, per søknad, kr 4 271,-

§ 3.3 Matrikkelføringsgebyr

For tiltak etter pbl skal det betalast matrikkelføringsgebyr som skal dekkje kostnadene knytt til arbeid som må gjerast i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen aukar proporsjonalt med tal på brukseiningar og det skal betalast eit registreringsgebyr per brukseining. Gebyret skal og betalast ved endring av brukseining. 

 • Registreringsgebyr søknadspliktige tiltak m. ansvarsrett, per brukseining, kr 2 813,- 
 • Registreringsgebyr søknadspliktige tiltak u. ansvarsrett, per brukseining, kr 2 188,- 

§ 3.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad, kr 3 438,-

Dersom søker ikkje har komplett søknad etter første mangelbrev frå kommunen, kjem det gebyr for kvart følgjande mangelbrev som blir sendt.

Førehandskonferanse

Det skal betalast gebyr for førehandskonferanse eller andre møter. Gebyra omfattar også førebuing og etterarbeid/referat. Ved avbestilling av møte med kommunen mindre enn 48 timar før møtet sitt avtalte starttidspunkt, fakturerast halvt gebyr. 

 • Førehandskonferanse for utbyggingsprosjekt, per møte, kr 12 813,- 
 • Førehandskonferanse for tiltak på private eigedomar, per møte, kr 6 042,- 
 • Dialogmøte/avklaringsmøte, per time, kr 1 250,-
 • 30 % av gebyret vert refundert ved påfølgjande byggjesøknad

Sakshandsamingsgebyr

§ 3.6 Sakshandsamingsgebyr for tiltak utan krav til ansvarleg føretak pbl § 20-4, jf. byggesaksforskrifta §§ 3-1 og 3-2. 

§ 3.6.1 Oppretting og endring av grunneigedom 

Dersom søknaden krev søknad om dispensasjon, skal det i tillegg til satsane under fakturerast gebyr for behandling av dispensasjon etter § 3.10 

Frådeling mv., jf. pbl § 20-1 mUtrekningseiningGebyr
Oppretting av grunneigedom med grenser som er i samsvar med fastsette reguleringsplan, utbyggingsplan eller tomtedelingsplanPer søknadKr 8 333,-
Tillegg per parsell frå og med nummer to i same søknadPer påfølgande parsellKr 2 500,-
Oppretting av grunneigedom i regulert område, men føremålsliner/eigedomsgrenser framgår ikkje av fastsett planPer søknadKr 9 896,-
Tillegg per parsell frå og med nummer to i same søknadPer påfølgande parsellKr 3 125,-
Oppretting av grunneigedom i uregulert områdePer søknadKr 13 646,-
Tillegg per parsell frå og med nummer to i søknadPer påfølgande parsellKr 5 625,-
Søknad om arealoverføring der tilleggsareal er under 250 m2Per arealoverføring Kr 5 208,-
Søknad om arealoverføring der tilleggsareal frå 250 m2Per arealoverføringKr 7 083,-
Vedtak om oppretting av anleggseigedomPer anleggseigendom Kr 13 933,-

 

§ 3.6.2 Tiltak utan krav til ansvarleg føretak 

 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak utan krav til ansvarleg føretak, jf. pbl 20-4 UtrekningseiningGebyr
Mindre tiltak på bygd eigedom som garasjar, uthus og tilbygg, jf. SAK § 3-1 a og bPer tiltakKr 8 054,-
Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvendt innanfor ein brukseining, jf. SAK § 3-1 cPer tiltakKr 4 960,-
Skilt- og reklameinnretningar etter SAK § 3-1 dPer tiltakKr 4 846,-
Alminnelege driftsbygningar i landbruket, jf. SAK § 3-2Per tiltakKr 13 554,-
Mellombelse bygningar mv. jf. pbl § 20-4 c t.d. salsbod, uteservering, telt o.l.Per tiltak Kr 7 367,-
Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn tiltakshavar kan stå for, jf. pbl 20-4,ePer tiltakKr 5 075,-
Mellombelse bygningar jf. pbl § 20-4 c. t.d. brakker for kontor, bustad, undervisning, kantine osb.Pr bygningKr 14 127,-

Ein søknad som inneheld fleire tiltak, betaler gebyr for de 2 tiltaka med høgast gebyr.

 

§ 3.6.3 Søknad om tilknyting til privat avløpsanlegg jf. Pbl § 27-3

kr 1 250,- per time.

 

§ 3.7 Søknadspliktige tiltak som krev ansvarleg føretak (med ansvarsrett) - pbl § 20-3 

§ 3.7.1 Bustad, fritidsbustad, rekkehus, kjedehus, store bustadbygg og andre bygg og anlegg, jf. § 20-1 a og b 

For bygningar som er kombinasjonsbygg (både bustadføremål og anna enn bustadføremål), vert gebyr berekna separat for den einskilde kategori.

§ 3.7.1.a Bustad og fritidsbustad Bustad og fritidsbustadUtrekningseiningGebyr
Einebustad og fritidsbustad Bygningstype 111,113, 161-163Per bygningKr 18 596,-
Einebustad med sekundærbustad bygningstype 112Per bygningKr 22 263,-
Tomannsbustad Bygningstype 121-124Per bygningKr 25 471,- 

 

§ 3.7.1.b Rekkehus, kjedehus, andre småhus, store bustadbygg og blokkerUtrekningseiningGebyr
 For 1-10 bueiningar i same bygg Bygningstype 131-159Per bueiningKr 14 013,-
For 11-20 bueiningar i same bygg Bygningstype 131-159Per bueiningKr 5 958,-
For 21-30 bueiningar i same bygg Bygningstype 131-159Per bueiningKr 3 208,-
For 31 bueiningar og over i same bygg Bygningstype 131-159 Per bueiningKr 2 063,-
§ 3.7.1.c Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad og fritidsbustad anna bustadbygning UtrekningseiningGebyr
Garasje, uthus, anneks, naust mv. Bygningstype 181-183Per tiltak Kr 8 627,-
Bustadbrakker og anna bustadbygning Bygningstype 193-199Per bygningKr 20 773,-
   
   
§ 3.7.1.d Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustadUtrekningseining Gebyr
Tilbygg, påbygg eller underbygg som ikkje gjev nye bueiningar Bygningstype 111-199Per tiltakKr 9 085,-
Tilbygg/påbygg/ombygging som gjev nye bueiningar Bygningstype 111-199Per bueiningKr 15 846,-
§ 3.7.1.e Anna enn bustadUtrekningseining  < 500 m2 BRA 500 – 2500 m2 BRA >2500 m2 BRA
Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype: 211-219 Per brukseining Kr 47 471,-Kr 72 221,- Kr 99 033,-
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221-229;323Per brukseining Kr 47 471,-Kr 72 221,-Kr 99 033,-
Lager-, fiskeri- og landbruksbygg, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231-249;431-439Per brukseiningKr 47 471,- Kr 72 221,-Kr 99 033,-
Kontor- og forretningsbygg mv. Bygningstype: 311-322;329-429;441- 449;731-739, 840Per brukseining Kr 63 283,- Kr 84 138,- Kr 108 658,-
Bygg for overnatting mv. Bygningstype: 511-529Per brukseiningKr 63 283,- Kr 84 138,- Kr 108 658 ,-
Bygg for servering mv. Bygningstype: 531-539Per brukseiningKr 47 471,-Kr 72 221,-Kr 99 033,-
Undervisnings-, kultur- , museums-, kyrkjebygg ol. Bygningstype: 611-649;671-679, 661-669, 830Per brukseiningKr 63 283,-Kr 84 138,-Kr 108 658,-
Idrettsbygg ol. Bygningstype: 651-659Per brukseiningKr 63 283,-Kr 84 138,-Kr 108 658,-
Sjukehus og andre bygg for behandling Bygningstype: 719-729Per brukseiningKr 63 283,-Kr 84 138,-Kr 108 658,-
Fengselsbygg og beredskapsbygg Bygningstype: 819-829Per brukseiningKr 63 283,-Kr 84 138,-Kr 108 658,-
Tilbygg og påbygg for anna enn bustad Bygningstype: 211-840Per tiltakKr 28 221,-Kr 41 971,- Kr 54 346,-

Ein søknad som inneheld fleire brukseiningar, betaler gebyr for de 3 brukseiningane med høgast gebyr.

 

§ 3.7.1.f Konstruksjon og anlegg UtrekningseiningGebyr
Mindre private anlegg for inntil 2 eigedomar (reinseanlegg, slamavskiljar, mindre brygger/flytebrygger/kaier, molo o.l.)Per tiltakKr 7 138,-
Private stikkleidningar (mindre VA-anlegg)Per tiltakKr 6 908,-
Større anlegg (kraner, større brygger/flytebrygger/kaier, molo o.l.)Per tiltakKr 21 919,-
Større kommunaltekniske hovudleidningsanlegg (VA-anlegg, avløpspumpestasjon o.l.)Per tiltakKr 24 096,-
 Idretts-/sportsanlegg utan bygning/tribune t.d. fotball-, skeisebane og liknandePer tiltakKr 16 419,-
Innhegning (til dømes støyskjerm, gjerder, levegg, voller, mur)Per tiltakKr 6 221,-
Svømmebasseng, dam/brønn o.l.Per tiltakKr 9 315,-

§ 3.7.2 Fasadeendring, jf. pbl § 20-1 c

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 cUtrekningseiningGebyr
Fasadeendring på bustadbygg, konstruksjon eller anlegg knytt til bustadPer tiltakKr 5 877,-
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg knytt til anna enn bustadPer tiltakKr 6 908,-

§ 3.7.3 Bruksendring eller vesentleg utviding eller vesentleg endring av tidlegare drift av tiltak, jf. § 20-1 d. 

Gebyr vert rekna i prosent av gebyret for sakstypen det endrast til.

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 dUtrekningseiningGebyr
Bruksendring mv. til bustad med endring av bygning, tekniske installasjonar osb.Per søknad50 % av gebyret etter § 3.7.1
Bruksendring mv. til anna enn bustad med endring av bygning, tekniske installasjonar osb.Per søknad50 % av gebyret etter § 3.7.1
Bruksendring mv. utan endring av bygning, tekniske installasjonar osb.Per søknad30 % av gebyret etter § 3.7.1
Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvendt innanfor ein brukseiningPer søknadKr 6 908,-
Vesentleg endringar i planløysinga t.d. hovudombyggingPer søknad80 % av gebyret etter § 3.7.1

§ 3.7.4 Riving av tiltak, jf. § 20-1 e. 

Når søknad om tiltak også inneheld søknad om riving for oppføring av erstatningsbygg på same staden, vert det ikkje teke gebyr for riving. 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 eUtrekningseining Gebyr
Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg inntil 100 m2Per søknadKr 7 481,-
Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg over 100 m2Per søknadKr 10 131,-

§ 3.7.5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar, jf. § 20-1 f. 

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonarUtrekningseiningGebyr
Sanitærinstallasjonar, ventilasjons/sprinklar- /antenne-/energiforsyningsanlegg, heis og liknandePer tiltakKr 7 710,-
Skorstein, trappeheis, slukbytter og hulltaking i brannskiljePer tiltakKr 4 158,-
Endring i bygningens berekonstruksjonarPer tiltakKr 5 190,-
Leskur, sykkelstativ/-hotell og andre bymøblarPer søknadKr 4 960,-
Nedgrave avfallscontainere, energibrønnpark, og liknande tiltak under grunnenPer søknad Kr 9 085,-
Pullertar for fortøying av fartøy og andre sikringstiltakPer søknadKr 5 190,-
Statuer, minnesmerke og andre kunstverkPer søknadKr 5 877,-

§ 3.7.6 Oppdeling eller samanføying av brukseiningar for bustad, jf. § 20-1 g. 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 gUtrekningseiningGebyr
Samanføying av brukseiningar for bustad osb.Per søknadKr 4 502,-
Oppdeling av brukseiningar for bustad osb.Per ny bueiningKr 14 700,-

§ 3.7.7 Oppføring av innhegning mot veg og skilt og reklame, jf. § 20-1 h og i. 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i UtrekningseiningGebyr
Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm, gjerde, voller, m.m.)Per tiltakKr 7 252,-
Skilt på fasadePer tiltakKr 1 282,-
Andre skiltPer tiltakKr 4 502,- 

Det betalast ikkje eiga gebyr for søknad om skilt som går inn i søknad om nybygg eller utvendig ombygging eller ved fasadeendring.

 

§ 3.7.8 Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg, jf. § 20-1 j.

 Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 jUtrekningseiningGebyr
Plassering av mellombelse bygningar mv. som skal stå inntil 2 år Per bygningKr 21 460
Plassering av andre mellombelse konstruksjonar eller anlegg som skal stå inntil 2 årPer tiltakKr 11 721,-
 Plassering av tidsbestemte bygningar, konstruksjonar eller anleggPer tiltakGebyr etter § 3.7.1

§ 3.7.9 Vesentleg terrenginngrep, jf. § 20-1 k. 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k UtrekningseiningGebyr
Vesentlege terrenginngrep, tiltaksklasse 1Per søknad Kr 9 888,-
Vesentlege terrenginngrep, tiltaksklasse 2 og 3Per søknadKr 16 763,-

§ 3.7.10 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass, jf. § 20-1 l. 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 lUtrekningseiningGebyr
Anlegg av privat veg/avkøyrslePer tiltakKr 9 658,-
Anlegg av offentleg kryss/veganlegg/kulvert o.l.Per tiltakKr 20 888,-
 Parkeringsplass inntil 10 plassarPer tiltakKr 6 908,-
Parkeringsplass over 10 plassarPer tiltakKr 12 638,-
LandingsplassPer timeKr 1250 ,-
Torg og møteplassarPer tiltakKr 7 940,-
Leikeplass, aktivitetspark o.l.Per tiltakKr 6 335,-

§ 3.8 Tilleggsgebyr for SEFRAK-registrerte bygningar, verna område og kulturminne 

Verneverdige bygningar, verna område og kulturminneUtrekningseiningGebyr
Viss søknad omfattar SEFRAK-registrert bygningPer søknadKr 1 250,-
Viss søknad gjeld tiltak i verna områdePer søknadKr 1 875,-
Viss søknad gjeld tiltak som rører ved kulturminnePer søknadKr 1 875,-

§ 3.9 Midlertidig bruksløyve, igangsetjingsløyve og ferdigattest 

Midlertidig bruksløyve og ferdigattestUtrekningseiningGebyr
Mellombels bruksløyvePer søknadKr 7 252,-
 Igangsetjingsløyve frå og med nr. 2Per løyveKr 7 367,-
Ferdigattest der det har gått meir enn 5 år sidan opphavleg byggeløyve ble gjevePer søknadKr 6 565,-

§ 3.10 Dispensasjonssøknad 

Tiltak som ikkje er i tråd med føresegner i lov, forskrift eller plan krev søknad om dispensasjon.

Dispensasjonsgebyret kjem i tillegg til andre gebyr. 

Dispensasjon etter pbl kapittel 19UtrekningseiningGebyr
Søknad om dispensasjon frå 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, gjeldande arealplanar; kommune- og reguleringsplan, lover/forskrifter og plankrav mv. som krev full høyring og politisk handsamingPer forholdKr 22 708,-
Søknad om dispensasjon frå gjeldande arealplanar og/eller forskrifter mv. t.d byggeområder i gamle reguleringsplanar utan innteikna byggegrense mot sjø- og vassdrag, byggegrense mot veg, etablering av anlegg for vatn og avløp. Krev høyring og vert avgjort etter delegert fullmaktPer forholdKr 8 333,-
Søknad om dispensasjon frå gjeldande arealplanar og/eller forskrifter mv. som ikkje krev høyring og vert avgjort etter delegert fullmaktPer forholdKr 10 208,-

Det reknast gebyr for de 2 forholda i same sak med høgst gebyr.

§ 3.11 Andre vurderingar 

Andre vurderingarUtrekningseiningGebyr
Tiltak på eksisterande byggverk (unntak frå TEK), pbl § 31-2, 4. leddPer fråvikKr 3 750,-
Godkjenning av sjølvbyggaransvar, SAK § 6-8Per søknadKr 2 188,- 

§ 3.12 Revidert søknad og teikningar 

Med revidert søknad meinast endringar det søkast om etter at rammeløyve eller eitt-trinns løyve er gitt, og før bygget eller tiltaket har fått ferdigattest. 

Søknadspliktig endring av tiltak, kr 6 679,- per endring.

§ 3.13 Gebyr for avslutta sak før vedtak, ved avvising og ved avslag 

Gebyr for avslutta sak før vedtak, ved avvising og ved avslagUtrekningseiningGebyr
Sak som avisas/returnerast pga. vesentlege manglar*Per sakKr 4 896,-
Sak som blir trekt før vurderingPer sakGrunngebyr
Sak som blir trekt av søker/tiltakshavar etter at kommunen har satt i gang sakshandsaming, men før endeleg vedtakPer sakGrunngebyr + 50 % av sakshandsamingsgebyr
Sak som kommunen avsluttar på grunn av manglande oppfølging frå ansvarleg søker eller tiltakshavarPer sakGrunngebyr + gebyr for mangelbrev
Sak som kommunen avslårPer sakFullt gebyr

*Søknaden er for mangelfull til at kommunen kan handsame den.

§ 3.14 Gebyr for anna fakturerbart arbeid 

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven som ikkje fell inn under andre føresegner i dette kapitelet, fakturerast etter medgått tid. Timeprisen dekker blant anna sakshandsaming, støttefunksjonar og administrasjon. Grunngebyr kjem i tillegg. I spesielle saker/atypiske saker kan kommunen på forhånd bestemme at saken vert fakturert etter medgått tid. 

Gebyr for medgått tid i byggje- og delesakar, kr 1 250,- per time.

Eigarseksjonering

Kapittelet handlar om gebyr for seksjoneringssaker etter eierseksjonsloven. Gebyrets storleik er det same for seksjoneringsvedtak som for avslag. Ved søknad om løyve til å seksjonere ein eigedom etter eierseksjonsloven skal det reknast gebyr med mindre noko anna kjem fram av regulativet. Ved uteareal som tilleggsdel til eigarseksjon kjem og gebyr for oppmålingsforretning i tillegg, sjå kapittel 5. 

§ 4.1 Grunngebyr 

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre denne forskrifta angir noko anna. Grunngebyret skal dekkje dei generelle oppgåvene i sakshandsamingsprosessen som er uavhengig av kompleksitet og storleik på tiltaket, eksempelvis mottakskontroll, innregistrering, journalføring, fordeling av sak og arkivering. 

Grunngebyr per søknad kr 3 240,-

§ 4.2 Mangelfull søknad 

Dersom søknad ikkje følgjer krava i eierseksjonsloven § 11 og kommunen må sende mangelbrev, kjem det eit tilleggsgebyr frå og med det andre mangelbrevet, på kr 2 508,- per brev.

§ 4.3 Oppretting av eigarseksjonar 

Oppretting av eigarseksjonar, nybygg og eksisterande byggGebyr
For ein til fire seksjonar, per søknad.Kr 12 331.-
Frå fem seksjonar, tillegg per ny seksjo.nKr 1 568.-

§ 4.4 Reseksjonering 

ReseksjoneringUtrekningseiningGebyr
For ein til fire seksjonarPer søknad Kr 17 347,-
Frå fem seksjonar, tillegg per ny seksjonPer seksjon Kr 1 881,-

§ 4.5 Sletting/oppheving av seksjonert sameige 

Det er sakshandsamingsgebyr for å slette seksjonar på ein eigedom på kr 4 180,- per søknad.

§ 4.6 Tilleggsgebyr 

Gebyr kjem i tillegg til sakshandsamingsgebyret. 

TilleggsgebyrUtrekningseiningGebyr
Gebyr for synfaringPer synfaringKr 2 822,-
Gebyr produksjon av ny planteikningPer planteikningKr 2 508,-
 Tilleggsgebyr ved seksjonering av anleggseigedomPer sakKr 4 180,-
Pålegg om reseksjonering etter § 22 eierseksjonsloven.Per sakKr 8 569,-

§ 4.7 Gebyr for avslutta sak før vedtak, ved avvising og ved avslag

Gebyr for avslutta sak før vedtak, ved avvising og ved avslagGebyr per sak
Sak som vert avvistKr 6 688,-
Sak som blir trekt før vurderingGrunngebyr
Sak som blir trekt etter at kommunen har satt i gong handsaming, men før endeleg vedtakGrunngebyr + 50 % av sakshandsamingsgebyr
Sak som kommunen avsluttar på grunn av manglande oppfølging frå søkerGrunngebyr + gebyr for mangelbrev
Sak som kommunen avslårFullt gebyr

§ 4.8 Gebyr for anna fakturerbart arbeid 

Gebyrpliktig arbeid etter eierseksjonsloven som ikkje fell inn under andre føresegner i dette kapitelet, vert fakturert etter medgått tid. Timeprisen dekkjer blant anna sakshandsaming, støttefunksjonar og administrasjon. I spesielle saker/atypiske saker kan kommunen på førehand avgjerda at saka vert fakturert etter medgått tid. 

Gebyr for medgått tid etter eierseksjonsloven er kr 1 254,- per time.

Oppmåling

Kapitelet handlar om gebyr for oppmålingsforretningar og sakshandsaming etter matrikkellova. 

§ 5.1 Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering 

Gebyr blir fakturert ved fullført oppmålingsforretning, og blir rekna etter satsane som gjeld den dagen saka blir fremma for kommunen. Kommunen krev i tillegg dekka naudsynte tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift. Innbetaling av gebyr kan krevjast før matrikkelføring og tinglysing vert gjennomført. 

§ 5.2 Vinterforskrift 

Den generelle handsamingsfristen på 16 veker for saker etter matrikkelforskriftens § 18 tredje ledd gjeld ikkje i perioden 1. desember – 30. mars. 

§ 5.3 Grunngebyr 

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre denne forskrifta angir noko anna. Grunngebyret skal dekkje dei generelle oppgåvene i sakshandsamingsprosessen som er uavhengig av kompleksitet og storleik på tiltaket, eksempelvis innregistrering av søknad, journalføring, fordeling av sak og arkivering. 

Grunngebyr per søknad er kr 1 268,-

§ 5.4 Avbroten forretning 

Ved avbroten forretning skal rekvirent betale 1/3 av gebyrsatsane. 

§ 5.5 Gebyr for oppmålingsforretningar 

Samla gebyr består av både sakshandsamingsgebyr for kontorarbeid og gebyr ved oppmåling i marka. Dersom saka ikkje krev oppmåling i marka, fakturerast berre sakshandsamingsgebyr.

Gebyr for kontorarbeid 

Gebyret dekker kommunens sakshandsaming i samband med oppmålingsforretning, grensejustering, påvising av grenser, klårlegging av grenser mv., samt registrering i matrikkelen. 

Gebyr for sakshandsamingUtrekningseiningGebyr
Oppretting av grunneigedom og festegrunnPer eigedomKr 25 474,-
Tillegg for oppretting av fleire matrikkeleiningarPer ny matrikkeleiningKr 6 183,-
Oppretting av uteareal på eigarseksjon, inntil to tilleggsdelerPer eigarseksjonKr 15 210,-
Tillegg for fleire tilleggsdeler utover toPer tilleggsdelKr 4 081,-
Oppretting av grunneigedom av heil teigPer eigedomKr 15 581,-
ArealoverføringPer arealoverføringKr 20 527,-
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunnPer timeKr 1 484,-
Registrering av anleggseigedomPer eigedomKr 20 527,-
PunktfestePer punktfesteKr 14 726,-
Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretningPer matrikkeleiningKr 28 110,-
GrensejusteringPer grensejusteringKr 13 726,-
Arealoverføring til offentleg vegPer timeKr 1 484,-
Grensepåvisning av tidlegare koordinatfesta grenser. Klarlegging av grense for grunneigedom som ikkje er koordinatfesta i tidlegare forretning, med synlege eller kjente grensepunktPer søknadKr 10 264,-
Klarlegging av grense for grunneigedom som ikkje er koordinatfesta i tidlegare forretning, utan synlege grensepunkt i terrengPer søknad Kr 14 715,-

Gebyr for feltarbeid 

I saker kommunen må ut i marka kjem det oppmøtegebyr og gebyr per grensepunkt, i tillegg til gebyr for kontorarbeidet. Samanfallande grensepunkt telles som eit. 

Gebyr ved oppmåling i markaUtrekningseiningGebyr
OppmøtegebyrPer oppmøteKr 6 411,-
Grensepunkt som vert målt og merka i markaPer grensepunktKr 1 484,-

§ 5.6 Endring av godkjent frådelingsvedtak 

Endring av godkjent frådelingsvedtak.

Ved ynskje om endring som rekvirent legg fram i forkant av oppmålingsforretninga eller på denne og som må godkjennast av planavdelinga, kostar kr 6 536,- per endring. 

§ 5.7 Gebyr for anna fakturerbart arbeid 

AnnaUtrekningseiningGebyr
Arbeid med referanse til stadfestingsavtale om eksisterande grense eller stadbunden rett, jf. matrikkelforskrifta § 44Per timeKr 1 484,-
Utarbeiding av matrikkelbrev inntil 10 sider.Per brevKr 175,-
Utarbeiding av matrikkelbrev over 10 sider.Per brevKr 350,-

Gebyrpliktig arbeid etter matrikkellova som ikkje fell inn under andre føresegner i denne forskrifta, vert fakturert etter medgått tid. Timeprisen dekker sakshandsaming, støttefunksjonar og administrasjon. 

Anna fakturerbart arbeid Gebyr per time
Gebyr for medgått tid kontorarbeid.Kr 1 484,-
Gebyr for medgått tid feltarbeid.Kr 1 484,- 

I spesielle saker/atypiske saker kan kommunen på forhånd bestemme at saken vert fakturert etter medgått tid.

Utslepp av sanitært avløpsvatn

§ 6.1 Søknad om utslepp og tilknyting til privat avløpsanlegg 

§ 6.1.1 Søknad om nye utslepp eller vesentleg auke av eksisterande utslepp Gjeld utsleppsløyve under 50 PE. I tillegg kjem ordinært gebyr for byggesøknad for tiltak etter pbl. for bygging av t.d. slamavskiljar/reinseanlegg/gråvatn. 

Søknad om utslepp av felles-/separate anlegg inntil 50 PE kostar kr 5 267,- per søknad

§ 6.2 Kontroll av separate avløpsanlegg 

§ 6.2.1 Kontroll av avløpsanlegg inntil 50 PE har eit kontrollgebyr inntil 50 PE på kr 5 071,- per anlegg.

Skulefritidsodning (SFO)

SFO 1. og 2. trinn

Type tilbodKroner
Gratis kjernetidGratis
Gratis kjernetid utvida med morgon-SFO1 193
Gratis kjernetid utvida med ettermiddags-SFO545
Gratis kjernetid utvida med morgon- og ettermiddags-SFO1 738
Full plass skulefrie dagar, Hystad SFO3 322
Full plass sommarope juni 2024, Hystad SFO1 179
Full plass sommarope august 2024, Hystad SFO1 771

I satsane er det gjort fråtrekk for 12 timar gratis SFO.
Gratis kjernetid vert gitt rett etter skuleslutt med 2,5 timar måndag til torsdag og 2 timar på fredag. 

Barn på 1. til 4. trinn har rett til inntektsgradert foreldrebetaling. Det vil seia at ingen familiar skal betala meir enn 6% av brutto årsinntekt per born. 

SFO 3. og 4. trinn

Type tilbodKroner
100 % plass eks. leksehjelp3 376
80 % plass eks. leksehjelp2 790
60 % plass eks. leksehjelp2 112
50 % plass eks. leksehjelp1 829
Full plass skulefrie dagar (Hystad skule)3 834
Full plass sommarope juni 2024 (Hystad skule)1 578
Full plass sommarope august 2024 (Hystad skule)2 369

Funksjonshemma barn på 5-7 årssteget har gratis SFO. Barn på 1. til 4. trinn har rett til inntektsgradert foreldrebetaling. Det vil seia at ingen familiar skal betala meir enn 6% av brutto årsinntekt per born.  

Torgplass

Type torgplassPris
Pris pr. rute på 15 m2 (minstepris) pr. i dag183
Fast torghandlar for 60 m2 pr. år33 302
Nattoppstilling pr. månad1 729
Nattoppstilling pr. natt62
Straum – tilfeldige torghandlarar pr. dag20

Faste torghandlarar betalar straum etter eigen målar. 

Avgifta skal betalast forskotsvis pr. dag eller månad til kundetorget. Forskotsbetalt avgift kan ikkje krevjast refundert. Avgiftene for torghandel er fritekne for meirverdiavgift. 

Bakgrunn: 

For lag/organisasjonar og næringsdrivande utan fast utsalsstad er det mogeleg å leiga plass på Leirvik Torg for sal av varer. 

Det kan leigast plass for kortare eller lengre tidsrom. Plass kan tingast på førehand og dei som ikkje gjer det kan visast bort. Fellestenester i rådhuset tildeler plass.