Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prisar og gebyr 2023

Alkohol og servering

Etablererprøven for dagleg leiar av serveringsstad

Kr 400,-

Må betalast før du tek prøva.

Kunnskapsprøven i alkohollova

Kr 400,-

Må betalast før du tek prøva.

Salsløyve

Minstegebyret og gebyrsatsen per liter alkohol vert justert årleg og samsvarer til ei kvar tid med gjeldande satsar i alkoholforskrifta § 6-2. Per 1.1.23:

0,23 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
0,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Fast skjenkeløyve

Minstegebyret og gebyrsatsen per liter alkohol vert justert årleg og samsvarer til ei kvar tid med gjeldande satsar i alkoholforskrifta § 6-2. Per 1.1.23:

0,54 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
1,41 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
4,65 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Skjenkeløyve for eitt enkelthøve (ope arrangement)

Kommunestyret har vedteke følgjande gebyrsatsar for skjenkeløyve for eitt enkelthøve (ope arrangement):

 • For inntil 100 personar: kr 600
 • For 100-200 personar: kr 1500
 • Over 200 personar: kr 3000

Ambulerande skjenkeløyve (lukka arrangement)

Kr 420,- per løyve.

Serveringsløyve

Det er ingen gebyr for søknad om serveringsløyve.

Barnehage

Foreldrebetaling

3 dagar pr. veke:  kr 2 105

5 dagar pr. veke: kr 3 000 per månad

Stord kommune tilbyr berre plassar 3 og 5 dagar i veka.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon vert rekna ut etter kva plasstype det enkelte barn har. Han vert berekna slik:

 • For første barn må du betala vanleg pris
 • For søsken nummer to får du 30 prosent søskenmoderasjon
 • Gratis barnehageplass frå og med søsken nummer tre

For å få moderasjon må søsken må bu i same hushald.

Brann, feiing og tilsyn

Bustadar

Feieavgift og tilsyn per hus per år (maks 2 piper): Kr 673

Fritidsbustad

Feieavgift og tilsyn per fritidsbustad, per år: 673

Industri/forretningsbygg

Feieavgift: Kr 1 171,50

Anna arbeid/feiing etter medgått tid: Kr 912,50 per time.

Fyrverkeri

Sakshandsaming og tilsyn fyrverkeri kr 2 500

Fornying av løyve til sal av fyrverkeri kr 1 250

Sakshandsaming, administrasjon, forfall, kontroll og gravearbeid

Handsamingsgebyr kr 2 449

Kontroll for gravearbeid inntil 10 m2 kr 646

Tillegg arbeid kontroll for gravearbeid større enn 10 m2 kr 66 pr m2

Forfall av vegen kr 66 pr m2

Gebyr som skal dekka forfall av vegen vert ikkje kravd der det vert lagd nytt vegdekke i full breidde, til dømes på fortau og veg store gravearbeid.

Kommunen kan krevje å få dekt dei utgiftene ein har i samband med handsaming og oppfølging av gravearbeidet, dette inkluderer også garantisynfaringar. Størrelsen på gebyr vert fastlagt av kommunestyret.

Meirverdiavgift kjem i tillegg.

Eigedomsgebyr

Eigedomsgebyr frå 1. juli 2022 finn du her

Årsgebyr for vassforsyning og avløpshandtering er todelt:

 1. Abonnementsgebyr: Eit fast årleg gebyr for kommunens vass- og avløpstenester. Inntektene frå gebyret skal fortrinnsvis dekkje tenestenes kapitalkostnader. I 2023 forventast dette å utgjera ca. 50 % for vatn og 50 % for avløp.
 2. Forbruksgebyr: Blir fastsett anten etter faktisk vassforbruk eller stipulert etter størrelsen på bustaden. Stipulert forbruk reknast ut ifrå bruksareal multiplisert med ein faktor på 0,9 m3/m2. For fritidsbustad skal faktoren være 0,45 m3/m2. For naust skal faktoren vera 0,45 m³/m², dersom dette må stipulerast. For tappepunkt/vasspost skal det leggjast til grunn 15 m³, dersom dette må stipulerast Vatn- og avløpsgebyra reknast etter prinsippet vassmengd inn er lik vassmengd ut.

Gebyrsatsar inkl. mva.

Årleg abonnementsgebyr (kr/år)Eining / talVatnAvlaup
Bustadeigedom og fritidsbustadper bueining4 3755 004
Nærings-, kombinasjons- og landbrukseigedom:   
Kategori 1 (0-300 m3)14 3755 004
Kategori 2 (301 - 1000m3)313 12515 012 
Kategori 3 (1001-3000 m3)626 25030 024
Kategori 4 (3001-6000 m3)1252 50060 048
Kategori 5 (6001-20 000 m3)24105 000120 096
Kategori 6 (20 001-50 000 m3)50218 750250 200
Kategori 7 (50 001-150 000 m3)100437 500500 400
Kategori 8 (150 001-500 000 m3)150656 250750 600
Kategori 9 (500 001-1 000 000 m3)3001 312 5001 501 200
Bygning der fleire eigedomar deler vassmålarper brukseining4 3755 004

Tilknytingsgebyr

Tilknytingsgebyr er et eingongsgebyr som skal betalast for tilknyting til kommunalt vass- og/eller avløpsanlegg. Gebyret skal betalast ved tilknyting av:

 1. Tilknyting av eigedom.
 2. Tilknyting av eigedom som kommunen krev tilknytt.
 3. Eigedom med tilknyting som ikkje er godkjent.

For bustadar skal eingongsgebyret for tilknyting utgjere eit fast beløp per bueining.

For næringseigedom skal eingongsgebyret for tilknyting utgjere eit fast beløp per brukseining. Kombinasjonseigedom skal betale gebyr for kvar del etter reglane over.

Tilknytingsgebyret skal være betalt før tilknyting.

Tilknytingsgebyr (kr)Eining/talVatnAvlaup
Bustadeigedom og fritidsbustaderper bueining25 00025 000
Næringseigedomper brukseining25 00025 000

Gebyrreduksjon i årsgebyret i medhald av forbrukarkjøpslova sine reglar om prisavslag: årsgebyret reduserast med 0,3 % per påbegynte døgn utover det første døgnet.

Oppmøtegebyr for avlesing av vassmålar: dersom abonnenten unnlét å foreta ei avlesing i tråd med lokal forskrift og kommunen må foreta avlesinga: kr 1.250 per gong per vassmålar.

Gebyr for avstenging og påsetting av vassforsyninga: dersom kommunen føretek avstenging eller påsetting: kr 2.500 per gong per eigedom.

Tømming slamavskiljar

 

Type bustad / tankTankstorleikÅrsgebyr 2023 (eks mva)Årsgebyr 2023 (inkl mva)
Heilårsbustad (tøming annakvart år)0 - 4,0 m3661826
4,1 - 9,5 m3792990
9,6 - 16,5 m31 8452 306
Fellestank uavhengig av volum, gebyr per husstand 462578
Slam, årleg tøming0 - 4,0 m31 3591 699
4,1 - 9,5 m32 6423 303
Felles tank, årleg tøming, pr husstand 9251 156
Hytte/fritidshus (tøming kvart 4. år) 340425
Felles tank fritid uavh. av volum pr. eining 231289

Minireinseanlegg skal ha tøming kvart år.

Ekstra tømming/tilleggsarbeid vert fakturert direkte frå SIM.

Betalingssatsar for slamtømming av fellestank og tankar med større volum finn du her (Sim) 

Renovasjon

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) er skipa for å ivareta innhentinga og avfallsdeponeringa i distriktet. Alle husstandar skal sortera avfallet i bioavfall, papiravfall og restavfall. Føremålet med kjeldesortering er å ta vare på ressursane i avfallet, og unngå miljøulemper på fyllplassen. Alle bustader skal sortera avfallet i fem grupper:

• Bio-avfall (brunt lok)
• Papiravfall (blått lok)
• Restavfall (svart lok)
• Glas og metallavfall (Ny dunk; oransje lok)
• Plastemballasje (eigen sekk)

Standardløysing for bustad:

 • Abonnementsgebyr kr 1 283
 • Dunk for bioavfall kr 569
 • Glas- og metalavfall  kr 230
 • Dunk for papir kr 278
 • Dunk for restavfall kr 1 283 

Totalt for husstand som vel standardløysing er kr 3 641 inkl. mva.

Kontrakt om heimekompostering gjev reduksjon i avgifta på kr 569 (inkl. mva)

Sekkerenovasjon/fritaksdunk etter søknad: Kr. 1 586 (inkl. mva. Abonnementsgebyr kjem i tillegg.)

Fritak kjeldesortering: Det kan søkjast om fritak for kjeldesortering ved spesielle tilhøve, t.d. sjukdom/funksjonshemming. Det kan då gjevast løyve til å levera usortert avfall, med innlevering kvar 14. dag.

Betalingssatsar for andre renovasjonsløysingar finn du på SIM sine nettsider

Ekstrasekk for restavfall kan kjøpast i rådhuset for kr. 60 per stk (inkl. tømingsavgift og mva)

Eigedomsskatt

Kommunestyret har vedteke at eigedomsskattetaksten skal reduserast med kr 540 000 pr. godkjent bueining.

Kommunestyret har vidare vedteke ein eigedomsskatt for bustad, fritid og landbruk på 3,6 ‰, og for ubygde tomter og næring på 6,5 ‰ av eigedomsskattegrunnlaget.

Graving i kommunal veg/eigedom

Gebyr for sakshandsaming, administrasjon og kontroll i samband med gravearbeid i kommunal veg eller eigedom j.m. side 19 i Retningslinjer for framføring av kablar, leidningar og graving i kommunal veg i Stord kommune.

Gebyra er som følgjer:

 • Handsamingsgebyr kroner 2 200 per graveløyve. Ved større grave/anleggsarbeid vil gebyret for handsaming av søknaden bli fastsett ut frå medgått tid.
 • Kontroll kroner 586 for gravearbeid inntil 10 kvadratmeter. For større arbeid kjem det eit tillegg på kroner 60 per kvadratmeter.
 • Forfall av vegen kroner 60 per kvadratmeter*. Gebyr som skal dekka forfall av vegen vert ikkje kravd der det vert lagt nytt vegdekke i full breidd, til dømes på fortau og ved store gravearbeid.

Gebyr som skal dekke forfall av vegen vert ikkje kravd der det er lagd nytt vegdekke i full bredd, til dømes på fortau og veg store gravearbeid.

Gravplass

Hamneavgift

Avgiftsregulativet byggjer på Lov om hamner og farvatn. Prisane er eksklusiv meirverdigavgift.

Norskregistrerte farty skal betala meirverdigavgift. Hamneavgifter er i samsvar med lov om hamner og farvatn m.m. av 17. april 2009 nr. 19.

Her finn du gjeldande hamneavgifter

Båtplass i småbåthamna

Storleik på båtenMånadKvartalÅr

Ungdom under 18 år. 

Leigekontrakt må signerast 
av føresette.

kr 200  
Under 20 fot kr 1 445kr 5 780
F.o.m. 21 til 25 fot kr 1 925kr 7 700
F.o.m. 26 til 30 fot kr 2 500kr 10 000
Over 30 fot (pr. fot) kr 130kr 520
 
 • Straum kr 2,60 pr. kWt + mva.
 • Leige minimum 1 månad.
 • Korttidsleige er frå 1. oktober til påsken startar påfølgjande år.
 • Bruk av båten som bustad skal avtalast skriftleg med hamnesjefen. 

Kaiavgift ved gjestebryggene

Båt opptil 40 fot kr 290 per overnatting

Båt over 40 for kr 440 per overnatting

Bruk av serviceanlegget og tilkopling til straum er inkludert i kaiavgifta. Betaling på app. Utanom sesongen kan serviceanlegget opnast etter avtale.

Vinterlagring av fritidsbåtar

Hamnestellet opnar for vinterlagring av fritidsbåtar i gjestehamna i Leirvik etter sumarsesongen og fram til påske påfølgande år. 

Båtar opp til 20 fotkr 650 pr. mnd.
Båtar frå 20 til 25 fotkr 800 pr. mnd.
Båtar frå 25 til 30 fotkr 975 pr. mnd.
Båtar frå 30 til 40 fotkr 1 300 pr. mnd.
Båtar frå 40 til 50 fotkr 1 650 pr. mnd.
Båtar frå 50 til 70 fotkr 1 950 pr. mnd.
Båtar over 70 fotetter avtale.

 

Straum

Straumprisar og vederlag for bruk av hamn sine anlegg og landstraumcontainerar:

 • Pris pr. kW/timevert rekna ut i ettertid som gjennomsnitts pris for gjeldande månad med påslag 1 krone per kwh.
 • Fast tillegg for til- og frå kopling kr 300.
 • Minstesats for forbruk kr 300.

Prisane er eksklusiv mva. Det er høve å inngå nærare spesifisert avtale om levering av straum med hamnestellet.

Helse, omsorg og rehabilitering

Varmtvassbasseng

Offentleg bading vaksnekr 104
Offentleg bading barnkr 52
Familie (2 vaksne og 2 born eller 1 vaksen og 3 born)kr 207
Terapikr 107 per time
Leige i vekedagarkr 574 per time
Leige i helgkr 680 per time

Andre tenester

Dagtilbod for personar med demenssjukdom per dagkr 192
Ambulerande dagaktivitetstilbod eksklusive måltidkr 88
Dagrehabilitering inklusive måltid per dagkr 153
Knutsaåsen omsorgssenter og Bergtun bufellesskap – mat pr. mnd.kr 4 454
Knutsaåsen omsorgssenter og Bergtun bufellesskap – vask av tøy pr. mnd.kr 1 075
Korttidsopphald/rehabiliteringsopphald per døgn etter 60 døgn betaling som for langtidsopphaldkr 180*
Langtidsopphald75 prosent av grunnpensjon og 85 prosent av andre inntekter

*satsen vil verte justert i januar 2023, etter nytt rundskriv frå Helse- og omsorgsdepartementet. Justeringane finn de på Stord kommune si nettside under «Kommunale avgifter og gebyr – Helse og omsorg og rehabilitering».

Heimebaserte tenester

Stord kommune sine betalingssatsar skal til ei kvar tid vera i samsvar med:

Det er ingen eigenbetaling for følgjande tenester:

 • Personretta tenester (heimesjukepleie)
 • Avlasting
 • Støttekontakt

Praktisk bistand og opplæring 

Husstanden si nettoinntekt

Abonnement

Timepris

Inntil 2G*2200
2G - 3G2 063516
3G - 4G3 095516
4G - 5G4 126516
Over 5G5 158516
Eigenbetaling per mnd/time

Sjå oversikt over grunnbeløpet i folketrygda (G) her.

Minstepensjonistar betalar i samsvar med forskriftene, f.t. kr. 220 per mnd., uansett timetal.  

Ein legg opp til auke i timeprisen med 4,2 % i 2023 til kr 516. Abonnementsprisen er bygd opp på 4 x timepris for 2G-3G, 6 x timepris for 3G-4G, 8 x timepris for 4G -5G, og 10 x timepris for inntekt over 5G.

Tidsforbruket vert runda opp til næraste halve time. Ingen tenester skal koste over 516 kr pr time.

Tryggleiksalarm, nøkkelboks og velferdsteknologi

Tryggleiksalarm er eit lågterskeltilbod, som vert innvilga som ei kommunal teneste til alle som har søkt, utan behovsprøving.  Alle betaler eigenandel for tryggleiksalarm.

Velferdsteknologi omfattar ulike sensorar eller hjelpemiddel som kan tryggje brukar og pårørande, samt effektivisere tenestene. Når slik teknologi er behovsprøvd og vert tildelt i staden for helsetenester  er det ikkje tilleggsbetaling for slik teknologi.

Dersom teknologien ikkje er behovsprøvd, vert brukar fakturert for faktisk kostnad for kommunen.

Tryggleiksalarm per mnd. kr 279
Etableringsgebyr tryggleiksalarmkr 546
Etableringsgebyr nøkkelbokskr 818

 

Dagrehabilitering

Kr 153 per dag. Prisen er inklusive måltider.

Dagrehabilitering er eit tverrfaglig rehabiliteringstilbod som vert gjeve ved Stord kommunale rehabiliteringssenter.

 

Dagtilbod / amulerande dagaktivitetstilbod for personar med demens

 

Dagtilbod for personar med demens

Eigenbetaling kr. 192 per dag. Prisen er inklusive måltider og transport.

Betalinga skal skje ut frå vedtak. Det kan gjerast frådrag for fråvær utover ei veke. 

Ambulerande dagaktivitetstilbod for personar med demens

Eigenbetaling kr. 88 per dag eks. måltid.    

 

Knutsaåsen omsorgssenter og Bergtun bufellesskap

TilbodPris
Husleigeprisjustert med auken i KPI-indeksen (konsumprisindeksen). Melding vert sendt bebuarane.
Personretta tenester (heimesjukepleie)ingen eigenbetaling
Praktisk bistand (sjå over)
Mat per månadkr 4 454
Vask av tøy per månadkr 1 075

Bebuarane på Knutsaåsen omsorgssenter og Bergtun bufellesskap har inngått avtale med dagleg vask og leige av sengetøy, frotté samt vask av bebuartøy. Dette er gjort ut frå smitterisiko. Satsane vert heva med 3,7 % i 2023 og kompenserer for kostnadane Stord kommune har.

 

Institusjon

TenestePris
Korttidsopphald / rehabiliteringsopphald*185 per døgn. Etter 60 døgn betaling som for langtidsopphald
Langtidsopphald75% av grunnpensjon og 85% av andre inntekter
AvlastingsopphaldIngen eigenbetaling for opphald

*Betalingssatsane for opphald i Stord kommune sine institusjonar er i samsvar med gjeldande Forskrift om vederlag for opphald i institusjon m.v.

 

Eigenbetaling for førebyggjande tenester og lågterskeltilbod

Utlån av kommunale hjelpemiddelkr 429. Eigenandel  for ein leigeperiode uavhengig av antal hjelpemidlar. Utlånsperiode er 3 mnd.
Friskliv og meistringkr 327 per frisklivsresept
Serviceoppdragkr 331 per time 
Transport av hjelpemiddelkr 327. Me vil ikkje ta eigenandel for utkjøring av dei største og mest kompliserte hjelpemiddel der me ikkje kan forvente at ein kan flytte sjølv. Det er også gratis å få montert utstyr ein søkjer om til Nav, som til dømes støttestenger, tekniske anlegg som hørselshjelpemidlar osv.
Handtakkr 215
Handtak m/monteringkr 545
Manglande oppmøte til avtalekr 250
For gruppetreninga som einingane drivkr 327 per semester 
Varmtvassbasseng terapikr 104 per time
Varmtvassbasseng leige i vekedagarkr 574 per time
Varmtvassbasseng leige i helgkr 680 per time

Offentleg bading vaksne

Barn

Familiar (2 vaksne + 2 born / 1 vaksen + 3 born)

kr 104

kr 52

kr 207

Transport til og frå dagtilbodet Sæbø gardkr 35 per dag
Varm lunsj  i Arbeid og aktivitet, per måltidkr 53
Kaffi/te/bursdagskasse i Arbeid og aktivitet, per mnd.kr 53

 

Kulturhuset

Leige symjehall

TimeleigeBarnVaksne
Symjegrupper trening 200450
Symjegrupper stemne 550 
Andreleigetakarar  

Andreleigetakarar kr 1100 for ideelle/skular og kr 1400 for privat/kommersielt.

Utleige av symjehallen må inkludera 2 badevakter med godkjent kompetanse. Nedre aldersgrense er 5. klasse.

Badevakter1-2 timar+Per time over 2 timar
Tillegg 2 badevaktar2 000770

Leige rom i kulturhuset

LeigesatsarIdeelle lag og organisasjonarPrivate verksemder
Kultursenteret/ speglsalen (same leigepris). Større lokale i kjellaretasje med plass for inntil 35 personar. (Inkluderer kjøken)500600
Tillegg per time utover 3 timar for leige av kultursenter/speglsalen100200
Møterom (Inntil 3 timar)300550
Tillegg per time utover 3 timar for leige av møterom100150
Kunsthallen - møte/ konsert e.l. (opp- og nedrigging av stolar må gjerast av leigetakar)6001 100
Kunsthallen - konsert/ liknande m. inntekt over 7.000+ Prosentsats av inntekt10 % av inntekt10 % av inntekt
Kunsthallen - utstilling (per dag)etter avtale250
Kunsthallen + Prosentsats av inntekt0+10% av inntekt over kr 7 000
Storsalen - konferanse/ liknande verksemd (inkl. videokanon og 1 mikrofon)Inntil 3 timar på dagtid kr 1 500 Over 3 timar på dagtid / kveld kr 3 000Inntil 3 timar på dagtid kr 2 750 Over 3 timar på dagtid/ kveld kr 5 500
Storsalen - kinoprojektor pr time500500
Storsalen - tilskiping kveld/dag med billettsal eller anna inntekt (inkl. kjøp av framsyningar)00
Storsalen + prosentsats av inntekt+ 15% av inntekt over kr 10 000+ 15% av inntekt over kr 10 000
Storsalen + billettavgift1010
Storsalen - øving (inntil 3 timar)300 for barnegrupper700 for vaksne
Storsalen - tillegg pr time300 for barnegrupper700 for vaksne
Husets lysutstyr (per framsyning)*7501 500
Husets lydutstyr ( per farmsyning)7501 500
Piano (stemming)1 2001 200
Småsalen - konferanse/ liknande verksemd (inkl. videokanon og 1 trådlaus mikrofon – må tingast på førehand)Inntil 3 timar på dagtid kr 1 000 Over 3 timar på dagtid./ kveld: 2000Inntil 3 timar på dagtid kr 1 750 Over 3 timar på dagtid / kveld: 3 500
Småsalen - tilskiping kveld/dag med inntekt2 0003 000
Småsalen - tilskiping kveld/dag med inntekt + 15% av inntekt over kr 10 000+ 15% av inntekt over kr 10 000
Vestibylar, kultursenter, kjøken inkl. bord og stolar (leigetakar må sjølv rigga til og rydda)3 0006 000
Vestibyle - festarrangement som krev ekstra reinhald (til dømes laurdagskveld)+ 2 000+ 2 000
Vestibyle + prosentsats av inntekt+ 15% av inntekt over kr 10 000+ 15% av inntekt over kr 10 000
Vestibyle - konsert/ utstilling utan inntekt00
Kulturhusvert utanom ordinær opningstid (per time)820 inkl. mva820 inkl. mva
Lysteknikar (per dag inntil 10 timar) deretter kr 650 pr/t3 5003 500

*Lysteknikar kjem i tillegg, sjå eigne satsar.

MERK: All utleige inntil 1 000 må betalast kontant eller med kort i kiosk/resepsjon NB! All bruk av teknisk utstyr eller teknikarar må avtalast i god tid før arrangement.

Bading

Prisar for badebillettarKr
Vaksne60
Barn35
Student45
Honnør45
Familie (2 vaksne og 2 barn. Kr 30 per ekstra barn)150 

Kulturskulen

Elevavgift:kr
Instrumental-vokalundervisning, individuelt og i mindre grupper4 200
Undervisning i større grupper(dans, visuelle kunstfag, teater, parkour m.m)3 650
Instrumentleige700
Dirigenttimar til skulekorps23 000
Søskenmoderasjon (reduksjon i elevavgifta) for barn/aktivitet 220%
Søskenmoderasjon (reduksjon i elevavgifta) for barn/aktivitet 3 eller fleire40%

Ved inngangen til skuleåret 2022/2023 er det 616 elevplassar. Musikk-, visuelle kunstfag- og drama/teaterundervisninga er lagt til kulturskulen sine lokale i Stord Kulturhus. Danse- og parkourundervisinga er lagt til dei kulturskulen sine lokale i Osen 6 (Liverødbygget). Kulturskulen sel dirigenttenester til Rommetveit skulekorps, Langeland skulekorps og Stord skulekorps. Elles sel kulturskulen musikkterapitenester og andre lærartenester til andre kommunale einingar og fylkeskommunen.

Landbruk, havbruk og utsleppssaker

For handsaming av konsesjon (ervervsløyve) etter lov av 28.nov. 2003 om konsesjon ved erverv av fast eigedom (konsesjonslova) mv. §1 og §2. kr 2 500

For handsaming av konsesjonssaker etter § 1a er det eit maksgebyr på kr 5 000 (jf. gjeldande forskrift).

For handsaming av søknader om delingssamtykke etter §1 b er det eit maksgebyr på kr 2 000 (jf. gjeldande forskrift)

Havbrukssaker

Uttale til konsesjonssaker etter Akvakulturlova: Gebyr vert rekna per påbyrja time for sakshandsamar. For tida er taksten kr 1 300 per time, og eit minstegebyr på kr 4 900.

Konsesjonslova

Leige av skulebygg i helgar/overnatting

Leigesatsar for utleige av skulebygg i helgar/overnattingIdeellPrivat/ kommers
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 1007575
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 3005775
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall opp til og med 5004474
Pris per person per overnattingsdøgn ved antall over 5002762

Ved brot på ordensreglane for det aktuelle bygget eller ved uforsvarleg bruk av bygget, kan avtale om leigetid avsluttast utan oppseiingstid og leigetakar kan bli fakturert for eventuelle ekstrakostnader.

*Prisen vert redusert med 20 prosent ved meir enn to samanhengande overnattingar. 

Prisen er justert opp med kommunal deflator, 3,7 prosent. 

Av den totale utgiftsdekninga skal: 

 • 20 prosent disponerast av einingsleiar til administrasjonskostnadar 
 • 60 prosent gå til eininga for dekking av ymse utgifter som gjeld straum, slitasje på utstyr m.m. 
 • 20 prosent disponerast av Stord kommunale eigedom og gå til dekking av vedlikehald av bygg

Parkering

Underetasjen på Bachertunet:

 • Måndag - fredag kl. 07.00-19.00 kr 15 per time, inkl. mva. (Anna tidsrom: gratis) 
 • Laurdag kl. 07.00-17.00 kr 15 per time, inkl. mva. (anna tidsrom: gratis) 
 • Søndag, gratis parkering

Gratis parkering ved bruk av parkeringsskive

2 timar gratis i sentrum med bruk av parkeringsskive (Torget, SKE-bygget, Osen, Vidsteenstunet/Sorenskrivareigedomen, Borggata/Borggarden, Øvre Borggata, Jens Hystadveg, Stord kommunale rehab. senter, Snøggbåtterminalen, Torgbakken, P-dekke v/ NAV).

10 timar gratis i Sæ og Vabakkjen. 

 • Kvardag: 07.00-18.00
 • Laurdag: 07.00-16.00
 • Søndag: Ingen tidsavgrensing

Maksimum parkeringstid gjeld også for el- bilar og personar med parkeringskort for rørslehemma (HC-kort).

Parkeringsskive er for sal i rådhuset til kr 25,-

Lading av kjøretøy på Vabakkjen parkeringsplass:

Kr 1,75 per kWh

Minimumpris per lading er kr 10.

Maksimum ladetid pr plass er 3 timar, og ved bruk av parkeringsskive.

Les meir om parkering her.

Regulering, byggesak og oppmåling

Oppmåling

Kapitelet handlar om gebyr for oppmålingsforretningar og sakshandsaming etter matrikkellova. 

§ 5.1 Tidspunkt for gebyrfastsetting og fakturering 

Gebyr blir fakturert ved fullført oppmålingsforretning, og blir rekna etter satsane som gjeld den dagen saka blir fremma for kommunen. Kommunen krev i tillegg dekka naudsynte tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift. Innbetaling av gebyr kan krevjast før matrikkelføring og tinglysing vert gjennomført. 

§ 5.2 Vinterforskrift 

Den generelle handsamingsfristen på 16 veker for saker etter matrikkelforskriftens § 18 tredje ledd gjeld ikkje i perioden 1. desember – 30.mars. 

§ 5.3 Grunngebyr 

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre denne forskrifta angir noko anna. Grunngebyret skal dekkje dei generelle oppgåvene i sakshandsamingsprosessen som er uavhengig av kompleksitet og storleik på tiltaket, eksempelvis innregistrering av søknad, journalføring, fordeling av sak og arkivering. 

Grunngebyr per søknad er kr 1 213,-

§ 5.4 Avbroten forretning 

Ved avbroten forretning skal rekvirent betale 1/3 av gebyrsatsane. 

§ 5.5 Gebyr for oppmålingsforretningar 

Samla gebyr består av både sakshandsamingsgebyr for kontorarbeid og gebyr ved oppmåling i marka. Dersom saka ikkje krev oppmåling i marka, fakturerast berre sakshandsamingsgebyr.

Gebyr for kontorarbeid 

Gebyret dekker kommunens sakshandsaming i samband med oppmålingsforretning, grensejustering, påvising av grenser, klårlegging av grenser mv., samt registrering i matrikkelen. 

Gebyr for sakshandsamingUtrekningseiningGebyr
Oppretting av grunneigedom og festegrunnPer eigedomKr 24 377
Tillegg for oppretting av fleire matrikkeleiningarPer ny matrikkeleiningKr 5 917
Oppretting av uteareal på eigarseksjon, inntil to tilleggsdelerPer eigarseksjonKr 14 555
Tillegg for fleire tilleggsdeler utover toPer tilleggsdelKr 3 905
Oppretting av grunneigedom av heil teigPer eigedomKr 14 910
ArealoverføringPer arealoverføringKr 19 643
Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunnPer timeKr 1 420
Registrering av anleggseigedomPer eigedomKr 19 643
PunktfestePer punktfesteKr 14 082
Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretningPer matrikkeleiningKr 24 732
GrensejusteringPer grensejusteringKr 13 135
Arealoverføring til offentleg vegPer timeKr 1 420
 Grensepåvisning av tidlegare koordinatfesta grenser. Klarlegging av 
grense for grunneigedom som ikkje er koordinatfesta i tidlegare forretning, 
med synlege/kjente grensepunkt
Per søknadKr 9 822
Klarlegging av grense for grunneigedom som ikkje er koordinatfesta
 i tidlegare forretning, utan synlege grensepunkt i terreng
Per søknad Kr 14 081

Gebyr for feltarbeid 

I saker kommunen må ut i marka kjem det oppmøtegebyr og gebyr per grensepunkt, i tillegg til gebyr for kontorarbeidet. Samanfallande grensepunkt telles som eit. 

Gebyr ved oppmåling i markaUtrekningseiningGebyr
OppmøtegebyrPer oppmøteKr 6 135
Grensepunkt som vert målt og merka i markaPer grensepunktKr 1 420

§ 5.6 Endring av godkjent frådelingsvedtak 

Endring av godkjent frådelingsvedtak.

Ved ynskje om endring som rekvirent legg fram i forkant av oppmålingsforretninga eller på denne og som må godkjennast av planavdelinga, kostar kr 6 255,- per endring. 

§ 5.7 Gebyr for anna fakturerbart arbeid 

AnnaUtrekningseiningGebyr
Arbeid med referanse til stadfestingsavtale om eksisterande grense 
eller stadbunden rett, jf. matrikkelforskriften § 44
Per timeKr 1 420
Utarbeiding av matrikkelbrev inntil 10 siderPer brevKr 175
Utarbeiding av matrikkelbrev over 10 siderPer brevKr 350

Gebyrpliktig arbeid etter matrikkellova som ikkje fell inn under andre føresegner i denne forskrifta, vert fakturert etter medgått tid. Timeprisen dekker sakshandsaming, støttefunksjonar og administrasjon. 

Anna fakturerbart arbeidUtrekningseining Gebyr
Gebyr for medgått tid kontorarbeidPer påbegynt timeKr 1 420
Gebyr for medgått tid feltarbeid Per påbegynt timeKr 1 420

I spesielle saker/atypiske saker kan kommunen på forhånd bestemme at saken vert fakturert etter medgått tid.

Utslepp av sanitært avløpsvatn

§ 6.1 Søknad om utslepp og tilknyting til privat avløpsanlegg 

§ 6.1.1 Søknad om nye utslepp eller vesentleg auke av eksisterande utslepp Gjeld utsleppsløyve under 50 PE. I tillegg kjem ordinært gebyr for byggesøknad for tiltak etter pbl. for bygging av t.d. slamavskiljar/reinseanlegg/gråvatn. 

Søknad om utslepp av felles-/separate anlegg inntil 50 PE kostar kr 5 040,- per søknad

§ 6.2 Kontroll av separate avløpsanlegg 

§ 6.2.1 Kontroll av avløpsanlegg inntil 50 PE har eit kontrollgebyr inntil 50 PE på kr 4 853,- per anlegg.

Private planforslag

§ 2.1 Gebyr for arbeid med oppstart 

§ 2.1.1 Gebyr for planinitiativ 

Gebyr for gjennomgang av planinitiativ inkluderer eit initiativ. I fall planinitiativ må sendast inn fleire gonger, fakturerast gebyr per sending. 

 • Gjennomgang av planinitiativ, kr 8 800,- 
 • Planinitiativ som sendast inn fleire gonger, kr 3 700,- 

§ 2.1.2 Enkeltgebyr for møte

 • Oppstartsmøte, kr 16 280,-
 • Oppstartsmøte mindre endringar etter pbl § 12-8 andre ledd, kr 9 620,- 
 • Avklaringsmøte med forslagsstillar/plankonsulent utover oppstartsmøte, kr 7 400,- 

§ 2.1.3 Råd i planlegginga - usemje på vesentlege punkt 

Sak til politisk utval om å gi råd ved usemje på vesentlege punkt i oppstartsmøte i ei detaljreguleringssak etter pbl § 12-8 første ledd, kr 14 800,- 

§ 2.1.4 Stans av planinitiativ 

Dersom forslagsstillar krev avgjersla om stans av planinitiativ førelagt politisk utval til handsaming etter pbl § 12-8 andre ledd, kr 15 910,- 

§ 2.2 Mangelfulle plandokument 

Tillegg for planforslag som ikkje er levert etter gjeldande standard for kart og geografisk informasjon eller kommunens retting av plandokument, per time kr 1 480,- 

Gebyr gjeld i dei tilfelle kommunen har meirarbeid ved retting av planforslaget og/eller tilhøyrande dokument.

§ 2.3 Gebyr for handsaming av privat planforslag 

§ 2.3.1 Grunngebyr for planforslag 

Gebyr som skal dekke dei generelle oppgåvene i sakshandsamingsprosessen som er uavhengig av tiltakets kompleksitet og storleik. 

Private planforslag, per planforslag, kr 158 607,- 

§ 2.3.2 Møte undervegs i planprosessen 

Dersom det vert halde møte, skal det betalast eit gebyr for kvart møte. 

Avklaringsmøte med forslagsstillar/plankonsulent, per møte, kr 5 920,- 

§ 2.3.3 Planar med konsekvensutgreiing og/eller planprogram 

For planforslag som krev konsekvensutgreiing (KU) og/eller planprogram skal det betalast eit tilleggsgebyr. 

§ 2.3.4 Arealføremål og omsynssoner i planforslaget 

Det skal betalast tilleggsgebyr dersom planforslaget inneheld over 10 arealføremål og/eller 5 omsynssoner. Gebyrgivande arealformål er gitt av underføremål i pbl §12-5 og omsynssoner definerast i vedlegg 1 til kart- og planforskriften.

 • Over 10 arealføremål, per planforslag, kr 10 360,- 
 • Over 5 omsynssoner, per planforslag, kr 10 360,-

§ 2.3.5 Arealgebyr for arealet i planen 

Dersom arealet til planen er over 5 daa, skal det betalast tilleggsgebyr etter følgande tabell: 

 • 5.001-10.000 m2, per planforslag, kr 10 360,- 
 • 10.001-20.000 m2, per planforslag, kr 14 800,- 
 • Over 20.000 m2, per planforslag, kr 20 720,- 

§ 2.3.6 Arealgebyr for areal regulert til bygg og anlegg (jf. Pbl § 12-5 nr. 1) 

Dersom arealet til utbygging jf. Pbl § 12-5 nr. 1 er over 6000 m2 skal det betalast tilleggsgebyr. 

Areal til utbyggingsføremål (gjeld for både bustad, fritidsbustad, næring mv.) 

 • 6.001-15.000 m2, per planforslag, kr 5 920,- 
 • 15.001-30.000 m2, per planforslag, kr 8 880,- 
 • 30.001-45.000 m2, per planforslag, kr 14 800,- 
 • Over 45.000 m2, per planforslag, kr 20 720,-

§ 2.3.7 Tilleggsgebyr for vertikalnivå 

Planforslag med regulering i fleire vertikalnivå enn grunnarealet over bakken, jf. kart- og planforskriften § 9, 3. ledd. 

Tilleggsgebyr for fleire vertikalnivå, per vertikalnivå utover eitt, Kr 4 400,- 

§ 2.3.8 Forhold til overordna planer i kommunen 

Dersom planforslaget er vesentleg i strid med kommuneplanens arealdel og føresegner og målsettingar må det betalast eit tilleggsgebyr. 

§ 2.4 Utfylling og endring av plan Ved utfylling eller endring av plan skal det betalast gebyr

 • Små endringar i reguleringsplan eller utfyllingar, til dømes justering av arealføremål jf. pbl § 12-14 andre ledd – som kan handsamast administrativ, per endringsforslag, kr 16 280,- 
 • Endringar i reguleringsplan eller utfyllingar innanfor hovudtrekka i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd, endra areal er under 2 daa – som krev politisk handsaming, per endringsforslag, kr 39 220,- 
 • Vnr. Y Endringar i reguleringsplan eller utfyllingar innanfor hovudtrekka i reguleringsplanen, jf. pbl § 12-14 andre ledd , endra areal er over 2 daa – som krev politisk handsaming, per endringsforslag, kr 56 980,- 
 • Endringar som vert handsama som ny plan i samsvar med pbl § 12-14 første ledd, per planforslag, gebyr etter § 2.3

§ 2.5 Gebyr ved avslutning av planprosess 

Dersom planinitiativ/planforslag vert trekt eller ved manglande oppfølging frå forslagsstillar, skal forslagsstillar betala ein del av samla gebyr avhengig av kor langt kommunen har kome i sakshandsaminga. 

 • Dersom saka vert trekt før oppstartsmøte, per planinitiativ, gebyr etter § 2.1.1 
 • Etter oppstartsmøtet, men før innsending av komplett forslag, per planoppstart, gebyr etter § 2.1 pluss 20 % av gebyr etter 2.3 
 • For sak som vert avslutta etter påbegynt sakshandsaming, men før førstegongshandsaming, per planforslag, gebyr etter § 2.1 + grunngeby r +50 % av gebyr etter 2.3 
 • For sak som vert avslutta etter påbegynt sakshandsaming og etter førstegonghandsaming, per planforslag, fullt gebyr 

Dersom det ikkje er varsla oppstart av plan innan 6 månadar etter gjennomført oppstartsmøte, kan kommunen avslutte saka. 

Tilsvarande gjeld der komplett planforslag ikkje er motteke innan 18 månadar etter kunngjering av oppstart. Dette gjeld med mindre kommunen og forslagsstillar har avtala noko anna. 

§ 2.6 Gebyr for anna fakturerbart arbeid 

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven som ikkje fell inn under andre paragrafar i dette kapittelet, vert fakturert etter medgått tid. Arbeid kommunen har med utbyggingsavtaler vert fakturert etter medgått tid. I spesielle saker/atypiske saker kan kommunen på førehand avgjera at saka vert fakturert etter medgått tid. 

Gebyr for medgått tid, per time, kr 1 480,- 

§ 2.7 Gebyrfritak 

§ 2.7.1 Offentlege planforslag 

Kommunen reknar ikkje gebyr for å handsame planforslag frå offentlege forslagsstillar når planen skal ivareta offentlege interesser eller funksjonar og tiltaket skal finansierast med støtte frå stat eller kommune, eller med lån som har statleg eller kommunal garanti. 

§ 2.7.2 Unntak gebyrfritak – ulovleg statsstøtte 

Offentlege forslagsstillar, derunder kommunale føretak, som fremjar planforslag knytt til eigedomsutvikling av reine eigedoms- og grunneigarinteresser (kommersielle interessar), er likestilt med privat forslagsstillar og skal betale gebyr. 

§ 2.7.3 Planforslag frå offentlege forslagsstillar med kommersielle interesser 

Der deler av planen frå offentleg forslagsstillar, til dømes kommunale føretak, er knytt til eigedomsutvikling mv. (kommersielle interesser), skal det betalast gebyr for den aktuelle delen av planen etter § 2.1-§ 2.6. 

§ 2.7.4 Areal som det ikkje bereknast gebyr av

Den del av planforslaget som regulerast til LNF, offentlege grønstruktur- og friluftsføremål, verneområde samt eksisterande offentlege trafikkområde skal ikkje tas med i utrekninga av gebyret

Byggje- og delingssaker

Eigarseksjonering

Kapittelet handlar om gebyr for seksjoneringssaker etter eierseksjonsloven. Gebyrets storleik er det same for seksjoneringsvedtak som for avslag. Ved søknad om løyve til å seksjonere ein eigedom etter eierseksjonsloven skal det reknast gebyr med mindre noko anna kjem fram av regulativet. Ved uteareal som tilleggsdel til eigarseksjon kjem og gebyr for oppmålingsforretning i tillegg, sjå kapittel 5. 

§ 4.1 Grunngebyr 

Kommunen fakturerer grunngebyr for alle saker, med mindre denne forskrifta angir noko anna. Grunngebyret skal dekkje dei generelle oppgåvene i sakshandsamingsprosessen som er uavhengig av kompleksitet og storleik på tiltaket, eksempelvis mottakskontroll, innregistrering, journalføring, fordeling av sak og arkivering. 

Grunngebyr per søknad kr 3 100,-

§ 4.2 Mangelfull søknad 

Dersom søknad ikkje følgjer krava i eierseksjonsloven § 11 og kommunen må sende mangelbrev, kjem det eit tilleggsgebyr frå og med det andre mangelbrevet, på kr 2 400,- per brev.

§ 4.3 Oppretting av eigarseksjonar 

Oppretting av eigarseksjonar, nybygg og eksisterande byggUtrekningseiningGebyr
For ein til fire seksjonarPer søknadKr 11 800
Frå fem seksjonar, tillegg per ny seksjonPer seksjonKr 1 500

§ 4.4 Reseksjonering 

ReseksjoneringUtrekningseiningGebyr
For ein til fire seksjonarPer søknad Kr 16 600
Frå fem seksjonar, tillegg per ny seksjonPer seksjon Kr 1 800

§ 4.5 Sletting/oppheving av seksjonert sameige 

Det er sakshandsamingsgebyr for å slette seksjonar på ein eigedom på kr 4 000,- per søknad.

§ 4.6 Tilleggsgebyr 

Gebyr kjem i tillegg til sakshandsamingsgebyret. 

TilleggsgebyrUtrekningseiningGebyr
Gebyr for synfaringPer synfaringKr 2 700
Gebyr produksjon av ny planteikningPer planteikningKr 2 400
 Tilleggsgebyr ved seksjonering av anleggseigedomPer sakKr 4 000
Pålegg om reseksjonering etter § 22 eierseksjonsloven.Per sakKr 8 200

§ 4.7 Gebyr for avslutta sak før vedtak, ved avvising og ved avslag

Gebyr for avslutta sak før vedtak, ved avvising og ved avslagUtrekningseiningGebyr
Sak som vert avvistPer sakKr 6 400
Sak som blir trekt før vurderingPer sakGrunngebyr
Sak som blir trekt etter at kommunen har satt i gong handsaming, men før endeleg vedtakPer sakGrunngebyr + 50 % av sakshandsamingsgebyr
Sak som kommunen avsluttar på grunn av manglande oppfølging frå søkerPer sakGrunngebyr + gebyr for mangelbrev
Sak som kommunen avslårPer sakFullt gebyr

§ 4.8 Gebyr for anna fakturerbart arbeid 

Gebyrpliktig arbeid etter eierseksjonsloven som ikkje fell inn under andre føresegner i dette kapitelet, vert fakturert etter medgått tid. Timeprisen dekkjer blant anna sakshandsaming, støttefunksjonar og administrasjon. I spesielle saker/atypiske saker kan kommunen på førehand avgjerda at saka vert fakturert etter medgått tid. 

Gebyr for medgått tid etter eierseksjonsloven er kr 1 200,- per time.

Grunngebyr

Grunngebyret skal dekkje dei generelle oppgåvene i sakshandsamingsprosessen som er uavhengig av tiltakets art, kompleksitet og storleik m.m. Til dømes mottak av søknad, innregistrering, journalføring og arkivering. Ferdigattest som utstedes i løpet av fem år etter opphavleg byggeløyve dekkjast også av grunngebyret. 

 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn gjennom elektronisk søknadsportal, per søknad, kr 3 646,- 
 • Grunngebyr for søknadspliktige tiltak sendt inn på papir og e-post, per søknad, kr 4 271,-

§ 3.3 Matrikkelføringsgebyr

For tiltak etter pbl skal det betalast matrikkelføringsgebyr som skal dekkje kostnadene knytt til arbeid som må gjerast i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen aukar proporsjonalt med tal på brukseiningar og det skal betalast eit registreringsgebyr per brukseining. Gebyret skal og betalast ved endring av brukseining. 

 • Registreringsgebyr søknadspliktige tiltak m. ansvarsrett, per brukseining, kr 2 813,- 
 • Registreringsgebyr søknadspliktige tiltak u. ansvarsrett, per brukseining, kr 2 188,- 

§ 3.4 Tilleggsgebyr ved mangelfull søknad, kr 3438,-

Dersom søker ikkje har komplett søknad etter første mangelbrev frå kommunen, kjem det gebyr for kvart følgjande mangelbrev som blir sendt.

Saksbehandlingsgebyr

§ 3.6 Saksbehandlingsgebyr for tiltak utan krav til ansvarleg føretak pbl § 20-4, jf. byggesaksforskrifta §§ 3-1 og 3-2. 

§ 3.6.1 Oppretting og endring av grunneigedom 

Dersom søknaden krev søknad om dispensasjon, skal det i tillegg til satsane under fakturerast gebyr for behandling av dispensasjon etter § 3.10 

Frådeling mv., jf. pbl § 20-1 mUtrekningseiningGebyr
Oppretting av grunneigedom med grenser som er i samsvar med 
fastsette reguleringsplan, utbyggingsplan eller tomtedelingsplan
Per søknadKr 8 333
Tillegg per parsell frå og med nummer to i same søknadPer påfølgande parsellKr 2 500
Oppretting av grunneigedom i regulert område, men 
føremålsliner/eigedomsgrenser framgår ikkje av fastsett plan
Per søknadKr 9 896
Tillegg per parsell frå og med nummer to i same søknadPer påfølgande parsellKr 3 125
Oppretting av grunneigedom i uregulert områdePer søknadKr 13 646
Tillegg per parsell frå og med nummer to i søknadPer påfølgande parsellKr 5 625
Søknad om arealoverføring der tilleggsareal er under 250 m2Per arealoverføring Kr 5 208
Søknad om arealoverføring der tilleggsareal frå 250 m2Per arealoverføringKr 7 083
Vedtak om oppretting av anleggseigedomPer anleggseigendom Kr 13 333

 

§ 3.6.2 Tiltak utan krav til ansvarleg føretak 

 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak utan krav til ansvarleg føretak, jf. pbl 20-4 UtrekningseiningGebyr
Mindre tiltak på bygd eigedom som garasjar, uthus og tilbygg, 
jf. SAK § 3-1 a og b
Per tiltakKr 8 054
Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvendt innanfor ein 
brukseining, 
jf. SAK § 3-1 c
Per tiltakKr 4 960
Skilt- og reklameinnretningar etter SAK § 3-1 dPer tiltakKr 4 846
Alminnelege driftsbygningar i landbruket, jf. SAK § 3-2Per tiltakKr 13 554
Mellombelse bygningar mv. jf. pbl § 20-4 c t.d. salsbod, uteservering, 
telt o.l.
Per tiltak Kr 7 367
Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn tiltakshavar kan stå for, 
jf. pbl 20-4,e
Per tiltakKr 5 075
Mellombelse bygningar jf. pbl § 20-4 c. t.d. brakker for kontor, bustad, 
undervisning, kantine osb.
Pr bygningKr 14 127

Ein søknad som inneheld fleire tiltak, betaler gebyr for de 2 tiltaka med høgast gebyr.

 

§ 3.6.3 Søknad om tilknyting til privat avløpsanlegg jf. Pbl § 27-3

kr 1 250,- per time.

 

§ 3.7 Søknadspliktige tiltak som krev ansvarleg føretak (med ansvarsrett) - pbl § 20-3 

§ 3.7.1 Bustad, fritidsbustad, rekkehus, kjedehus, store bustadbygg og andre bygg og anlegg, jf. § 20-1 a og b 

For bygningar som er kombinasjonsbygg (både bustadføremål og anna enn bustadføremål), vert gebyr berekna separat for den einskilde kategori.

§ 3.7.1.a Bustad og fritidsbustad Bustad og fritidsbustadUtrekningseiningGebyr
Einebustad og fritidsbustad Bygningstype 111,113, 161-163Per bygningKr 18 596
Einebustad med sekundærbustad bygningstype 112Per bygningKr 22 263
Tomannsbustad Bygningstype 121-124Per bygningKr 25 471

 

§ 3.7.1.b Rekkehus, kjedehus, andre småhus, store bustadbygg og blokkerUtrekningseiningGebyr
 For 1-10 bueiningar i same bygg Bygningstype 131-159Per bueiningKr 14 013
For 11-20 bueiningar i same bygg Bygningstype 131-159Per bueiningKr 5 958
For 21-30 bueiningar i same bygg Bygningstype 131-159Per bueiningKr 3 208
For 31 bueiningar og over i same bygg Bygningstype 131-159 Per bueiningKr 2 063
§ 3.7.1.c Garasje, uthus, anneks, naust mv. til bustad og fritidsbustad anna bustadbygning UtrekningseiningGebyr
Garasje, uthus, anneks, naust mv. Bygningstype 181-183Per tiltak Kr 8 627
Bustadbrakker og anna bustadbygning Bygningstype 193-199Per bygningKr 20 773
§ 3.7.1.d Tilbygg, påbygg eller underbygg til bustad og fritidsbustadUtrekningseining Gebyr
Tilbygg, påbygg eller underbygg som ikkje gjev nye bueiningar Bygningstype 111-199Per tiltakKr 9 085
Tilbygg/påbygg/ombygging som gjev nye bueiningar Bygningstype 111-199Per bueiningKr 15 846
§ 3.7.1.e Anna enn bustadUtrekningseining  < 500 m2 BRA 500 – 2500 m2 BRA >2500 m2 BRA
Fabrikk-/industribygg ol. Bygningstype: 211-219 Per brukseining Kr 47 471,-Kr 72 221,- Kr 99 033
Energiforsyningsbygg, bensinstasjon ol. Bygningstype: 221-229;323Per brukseining Kr 47 471,-Kr 72 221,-Kr 99 033
Lager-, fiskeri- og landbruksbygg, parkeringsbygg ol. Bygningstype: 231-249;431-439Per brukseiningKr 47 471,- Kr 72 221,-Kr 99 033
Kontor- og forretningsbygg mv. Bygningstype: 311-322;329-429;441- 449;731-739, 840Per brukseining Kr 63 283,- Kr 84 138,- Kr 108 658
Bygg for overnatting mv. Bygningstype: 511-529Per brukseiningKr 63 283,- Kr 84 138,- Kr 108 658
Bygg for servering mv. Bygningstype: 531-539Per brukseiningKr 47 471,-Kr 72 221,-Kr 99 033
Undervisnings-, kultur- , museums-, kyrkjebygg ol. Bygningstype: 611-649;671-679, 661-669, 830Per brukseiningKr 63 283,-Kr 84 138,-Kr 108 658
Idrettsbygg ol. Bygningstype: 651-659Per brukseiningKr 63 283,-Kr 84 138,-Kr 108 658
Sjukehus og andre bygg for behandling Bygningstype: 719-729Per brukseiningKr 63 283,-Kr 84 138,-Kr 108 658
Fengselsbygg og beredskapsbygg Bygningstype: 819-829Per brukseiningKr 63 283,-Kr 84 138,-Kr 108 658
Tilbygg og påbygg for anna enn bustad Bygningstype: 211-840Per tiltakKr 28 221,-Kr 41 971,- Kr 54 346

Ein søknad som inneheld fleire brukseiningar, betaler gebyr for de 3 brukseiningane med høgast gebyr.

 

§ 3.7.1.f Konstruksjon og anlegg UtrekningseiningGebyr
Mindre private anlegg for inntil 2 eigedomar (reinseanlegg, slamavskiljar, 
mindre brygger/flytebrygger/kaier, molo o.l.)
Per tiltakKr 7 138
Private stikkleidningar (mindre VA-anlegg)Per tiltakKr 6 908
Større anlegg (kraner, større brygger/flytebrygger/kaier, molo o.l.)Per tiltakKr 21 919
Større kommunaltekniske hovudleidningsanlegg 
(VA-anlegg, avløpspumpestasjon o.l.)
Per tiltakKr 24 096
 Idretts-/sportsanlegg utan bygning/tribune t.d. fotball-, skeisebane
og liknande
Per tiltakKr 16 419
Innhegning (til dømes støyskjerm, gjerder, levegg, voller, mur)Per tiltakKr 6 221
Svømmebasseng, dam/brønn o.l.Per tiltakKr 9 315

§ 3.7.2 Fasadeendring, jf. pbl § 20-1 c

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 cUtrekningseiningGebyr
Fasadeendring på bustadbygg, konstruksjon eller anlegg knytt til bustadPer tiltakKr 5 877
Fasadeendring på bygg, konstruksjon eller anlegg knytt til anna enn bustadPer tiltakKr 6 908

§ 3.7.3 Bruksendring eller vesentleg utviding eller vesentleg endring av tidlegare drift av tiltak, jf. § 20-1 d. 

Gebyr vert rekna i prosent av gebyret for sakstypen det endrast til.

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 dUtrekningseiningGebyr
Bruksendring mv. til bustad med endring av bygning, tekniske installasjonar osb.Per søknad50 % av gebyret etter § 3.7.1
Bruksendring mv. til anna enn bustad med endring av bygning, tekniske installasjonar osb.Per søknad50 % av gebyret etter § 3.7.1
Bruksendring mv. utan endring av bygning, tekniske installasjonar osb.Per søknad30 % av gebyret etter § 3.7.1
Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel eller omvendt innanfor ein brukseiningPer søknadKr 6 908
Vesentleg endringar i planløysinga t.d. hovudombyggingPer søknad80 % av gebyret etter § 3.7.1

§ 3.7.4 Riving av tiltak, jf. § 20-1 e. 

Når søknad om tiltak også inneheld søknad om riving for oppføring av erstatningsbygg på same staden, vert det ikkje teke gebyr for riving. 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 eUtrekningseining Gebyr
Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg inntil 100 m2Per søknadKr 7 481
Rivning mv. av bygg, konstruksjon, anlegg over 100 m2Per søknadKr 10 131

§ 3.7.5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonar, jf. § 20-1 f. 

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjonarUtrekningseiningGebyr
Sanitærinstallasjonar, ventilasjons/sprinklar- /antenne-/energiforsyningsanlegg, 
heis og liknande
Per tiltakKr 7 710
Skorstein, trappeheis, slukbytter og hulltaking i brannskiljePer tiltakKr 4 158
Endring i bygningens berekonstruksjonarPer tiltakKr 5 190
Leskur, sykkelstativ/-hotell og andre bymøblarPer søknadKr 4 960
Nedgrave avfallscontainere, energibrønnpark, og liknande tiltak under grunnenPer søknad Kr 9 085
Pullertar for fortøying av fartøy og andre sikringstiltakPer søknadKr 5 190
Statuer, minnesmerke og andre kunstverkPer søknadKr 5 877

§ 3.7.6 Oppdeling eller samanføying av brukseiningar for bustad, jf. § 20-1 g. 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 gUtrekningseiningGebyr
Samanføying av brukseiningar for bustad osb.Per søknadKr 4 502
Oppdeling av brukseiningar for bustad osb.Per ny bueiningKr 14 700

§ 3.7.7 Oppføring av innhegning mot veg og skilt og reklame, jf. § 20-1 h og i. 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 h og i UtrekningseiningGebyr
Innhegning mot veg (eksempelvis støyskjerm, gjerde, voller, m.m.)Per tiltakKr 7 252
Skilt på fasadePer tiltakKr 1 282
Andre skiltPer tiltakKr 4 502

Det betalast ikkje eiga gebyr for søknad om skilt som går inn i søknad om nybygg eller utvendig ombygging eller ved fasadeendring.

 

§ 3.7.8 Plassering av midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg, jf. § 20-1 j.

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 jUtrekningseiningGebyr
Plassering av mellombelse bygningar mv. som skal stå inntil 2 år Per bygningKr 21 460
Plassering av andre mellombelse konstruksjonar eller anlegg som skal stå inntil 2 årPer tiltakKr 11 721
 Plassering av tidsbestemte bygningar, konstruksjonar eller anleggPer tiltakGebyr etter § 3.7.1

§ 3.7.9 Vesentleg terrenginngrep, jf. § 20-1 k. 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 k UtrekningseiningGebyr
Vesentlege terrenginngrep, tiltaksklasse 1Per søknad Kr 9 888
Vesentlege terrenginngrep, tiltaksklasse 2 og 3Per søknadKr 16 763

§ 3.7.10 Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass, jf. § 20-1 l. 

Sakshandsamingsgebyr for tiltak etter pbl § 20-3, jf. § 20-1 lUtrekningseiningGebyr
Anlegg av privat veg/avkøyrslePer tiltakKr 9 658
Anlegg av offentleg kryss/veganlegg/kulvert o.l.Per tiltakKr 20 888
 Parkeringsplass inntil 10 plassarPer tiltakKr 6 908
Parkeringsplass over 10 plassarPer tiltakKr 12 638
LandingsplassPer timeKr 1250
Torg og møteplassarPer tiltakKr 7 940
Leikeplass, aktivitetspark o.l.Per tiltakKr 6 335

§ 3.8 Tilleggsgebyr for SEFRAK-registrerte bygningar, verna område og kulturminne 

Verneverdige bygningar, verna område og kulturminneUtrekningseiningGebyr
Viss søknad omfattar SEFRAK-registrert bygningPer søknadKr 1 250
Viss søknad gjeld tiltak i verna områdePer søknadKr 1 875
Viss søknad gjeld tiltak som rører ved kulturminnePer søknadKr 1 875

§ 3.9 Midlertidig bruksløyve, igangsetjingsløyve og ferdigattest 

Midlertidig bruksløyve og ferdigattestUtrekningseiningGebyr
Mellombels bruksløyvePer søknadKr 7 252
 Igangsetjingsløyve frå og med nr. 2Per løyveKr 7 367
Ferdigattest der det har gått meir enn 5 år sidan opphavleg 
byggeløyve ble gjeve
Per søknadKr 6 565

§ 3.10 Dispensasjonssøknad 

Tiltak som ikkje er i tråd med føresegner i lov, forskrift eller plan krev søknad om dispensasjon.

Dispensasjonsgebyret kjem i tillegg til andre gebyr. 

Dispensasjon etter pbl kapittel 19UtrekningseiningGebyr
Søknad om dispensasjon frå 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag, 
gjeldande arealplanar; kommune- og reguleringsplan, lover/forskrifter 
og plankrav mv. som 
krev full høyring og politisk handsaming
Per forholdKr 22 708
Søknad om dispensasjon frå gjeldande arealplanar og/eller forskrifter mv. 
t.d byggeområde i gamle reguleringsplanar utan innteikna byggegrense 
mot sjø- og vassdrag, byggegrense mot veg, etablering av anlegg for 
vatn og avløp. Krev høyring og vert avgjort etter delegert fullmakt
Per forholdKr 8 333
Søknad om dispensasjon frå gjeldande arealplanar og/eller forskrifter 
mv. som ikkje krev høyring og vert avgjort etter delegert fullmakt
Per forholdKr 10 208

Det reknast gebyr for de 2 forholda i same sak med høgst gebyr.

§ 3.11 Andre vurderingar 

Andre vurderingarUtrekningseiningGebyr
Tiltak på eksisterande byggverk (unntak frå TEK), pbl § 31-2, 4. leddPer fråvikKr 3 750
Godkjenning av sjølvbyggaransvar, SAK § 6-8Per søknadKr 2 188

§ 3.12 Revidert søknad og teikningar 

Med revidert søknad meinast endringar det søkast om etter at rammeløyve eller eitt-trinns løyve er gitt, og før bygget eller tiltaket har fått ferdigattest. 

Søknadspliktig endring av tiltak, kr 6 679 per endring.

§ 3.13 Gebyr for avslutta sak før vedtak, ved avvising og ved avslag 

Gebyr for avslutta sak før vedtak, ved avvising og ved avslagUtrekningseiningGebyr
Sak som avisas/returnerast pga. vesentlege manglar*Per sakKr 4 896
Sak som blir trekt før vurderingPer sakGrunngebyr
Sak som blir trekt av søker/tiltakshavar etter at kommunen har satt i gang sakshandsaming, men før endeleg vedtakPer sakGrunngebyr + 50 % av sakshandsamingsgebyr
Sak som kommunen avsluttar på grunn av manglande oppfølging frå ansvarleg søker eller tiltakshavarPer sakGrunngebyr + gebyr for mangelbrev
Sak som kommunen avslårPer sakFullt gebyr

*Søknaden er for mangelfull til at kommunen kan handsame den.

§ 3.14 Gebyr for anna fakturerbart arbeid 

Gebyrpliktig arbeid etter plan- og bygningsloven som ikkje fell inn under andre føresegner i dette kapitelet, fakturerast etter medgått tid. Timeprisen dekker blant anna sakshandsaming, støttefunksjonar og administrasjon. Grunngebyr kjem i tillegg. I spesielle saker/atypiske saker kan kommunen på forhånd bestemme at saken vert fakturert etter medgått tid. 

Gebyr for medgått tid i byggje- og delesakar, kr 1 250 per time.

Registreringsgebyr

For tiltak etter pbl skal det betalast matrikkelføringsgebyr som skal dekkje kostnadene knytt til arbeid som må gjerast i matrikkelen. Arbeid i matrikkelen aukar proporsjonalt med tal på brukseiningar og det skal betalast eit registreringsgebyr per brukseining. Gebyret skal og betalast ved endring av brukseining. 

 • Registreringsgebyr søknadspliktige tiltak med ansvarsrett, per brukseining, kr 2 813,- 
 • Registreringsgebyr søknadspliktige tiltak utan ansvarsrett, per brukseining, kr 2 188,-

Førehandskonferanse

Det skal betalast gebyr for førehandskonferanse eller andre møter. Gebyra omfattar også førebuing og etterarbeid/referat. Ved avbestilling av møte med kommunen mindre enn 48 timar før møtet sitt avtalte starttidspunkt, fakturerast halvt gebyr. 

 • Førehandskonferanse for utbyggingsprosjekt, per møte, kr 12 813,- 
 • Førehandskonferanse for tiltak på private eigedomar, per møte, kr 6 042,- 
 • Dialogmøte/avklaringsmøte, per time, kr 1 250,-

SFO

SFO 3. til 4. trinn

 

Betalingssatsar for plass i skulefritidsordninga for 3. og 4. trinn 2023
100 % plass eks. leksehjelp 3 343
80 % plass eks. leksehjelp 2 762
60 % plass eks. leksehjelp 2 101
50 % plass eks. leksehjelp 1 811
Full plass skulefrie dagar*** 3 796
Full plass sumarope juni*** 1 562
Full plass sumarope august 2023*** 2 346

SFO 1. og 2. trinn

Betalingssatsar* for plass i skulefritidsordninga for 1. trinnKr
Gratis kjernetid**0
Gratis kjernetid utvida med morgon-SFO1 181
Gratis kjernetid utvida med ettermiddags-SFO540
Gratis kjernetid utvida med morgon- og ettermiddags-SFO1 721
Full plass skulefrie dagar, Leirvik SFO3 289
Full plass sommarope juni 2023, Leirvik SFO1 167
Full plass sommarope august 2023, Leirvik SFO1 753

* I satsane er det gjort fråtrekk for 12 timar gratis SFO.
**Gratis kjernetid vert gitt rett etter skuleslutt med 2,5 timar måndag til torsdag og 2 timar på fredag. 

*** Tilbodet er samlokalisert på ein av skulane i kommunen. Frå skulestart skuleåret 2023-2024 vil tilbodet bli gitt på Hystad skule

Torgplass

Betalingssatsar for leige av torgplass2023
Pris pr. rute på 15 m2 (minstepris) pr. i dag175
Fast torghandlar for 60 m2 pr. år31 868
Nattoppstilling pr. månad1 654
Nattoppstilling pr. natt59
Straum – tilfeldige torghandlarar pr. dag18,75

Faste torghandlarar betalar straum etter eigen målar. 

Avgifta skal betalast forskotsvis pr. dag eller månad til kundetorget. Forskotsbetalt avgift kan ikkje krevjast refundert. Avgiftene for torghandel er fritekne for meirverdiavgift. 

Bakgrunn: 

For lag/organisasjonar og næringsdrivande utan fast utsalsstad er det mogeleg å leiga plass på Leirvik Torg for sal av varer. 

Det kan leigast plass for kortare eller lengre tidsrom. Plass kan tingast på førehand og dei som ikkje gjer det kan visast bort. Fellestenester i rådhuset tildeler plass.