Velkomen til Stord kommune sin offentlege postlista på nett. Postlista inneheld informasjon om post til/frå Stord kommune.

Posten blir lagt ut to dagar etter journalføring, for å gje leiarar og arkivpersonell høve til å kvalitetssikra innhaldet. Journaldata blir liggjande på nettet 4 måneder etter at dei er publisert.

Tinga dokument

Det er berre informasjon om saker/dokument som ligg på postlista, ikkje fulltekstdokument. Dokument kan tingast på nettet. 

For å tinga dokument må du gå i innynsportalen, der postlista er. Her ligg journalpostane etter dato, dei nyaste øvst. Du kan også søkja på saksnummer eller tittel. Når du har funne dokumentet du vil tinga vel du funksjonen "Ting innsyn via e-post". Send inn førespurnaden.

Gå til innsynsportalen

Innsyn

Hovedregelen er at forvaltninga sine saksdokument er offentlege, når det ikkje er gjort unntak i lov eller i medhald av lov. Retten gjeld dokument i ei bestemt sak, det vil seie dokument som er produsert av, komt inn til eller lagt fram for eit forvaltningsorgan. 

Rett til innsyn en gjeld dokument i ei bestemt sak, det vil seie dokument som er produsert av, komt inn til eller lagt fram for eit forvaltningsorgan. Hovudregelen er at forvaltninga sine saksdokument er offentlege, når det ikkje er gjort unntak i lov eller i medhald av lov