Eininga sitt ansvar er driftsoppgåver knytt til rekneskap finansforvaltning, likviditetsstyring, budsjettoppfølging, økonomirapportering og innkjøp. 

Eininga er eit sentralt kompetansemiljø innan økonomiområdet, og har ansvar for å drifta og utvikla kommunen sine økonomisystem i tillegg til å støtta økonomiarbeidet i verksemdene. Eininga bistår rådmannen si leiargruppe i utarbeidinga av årsbudsjettet og har ansvar for rekneskapsavslutning.

Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum er eit innkjøpssamarbeid mellom kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes. Stord kommune er vertskommune for ordninga. Den enkelte kommune i samarbeidet har i tillegg oppnemnt ein særskilt innkjøpsansvarleg, som er medlem av innkjøpsforumet.

Oppgåver

 • økonomisk planlegging og styring
 • budsjettering
 • bokføring
 • fakturering
 • skanning leverandørfaktura
 • mottak av elektroniske faktura
 • innfordring kommunale krav
 • remittering
 • rapportering
 • kontoavstemmingar 
 • innkjøp

Faktura

Om du ikkje betaler rekninga di vil du få purring og det vert rekna gebyr og renter. Manglande betaling av eit krav vil føra til oppseiing av leiger og tenester. For å unngå oppseiing kan ein inngå ein nedbetalingsavtale.

For ubetalte eigedomsavgifter, festeavgifter og parkeringsbøter har kommunen legalpant i eigedomen eller bilen. Det vil seia at kommunen kan krevja trekk i løn eller trygd for desse krava. Krava kan også krevjast gjennom tvangssal av eigedom eller bil.

Innkjøp

Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum er eit innkjøpssamarbeid mellom kommunane Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes. Stord kommune er vertskommune for ordninga. Den enkelte kommune i samarbeidet har i tillegg oppnemnt ein særskilt innkjøpsansvarleg, som er medlem av innkjøpsforumet.

Lenker

Lenkene ovanfor går til Stord kommune sitt kvalitetssystem Compilo, og er kun tilgjengeleg for tilsette.

Målgruppe/brukarar

Alle tenesteeiningar i Stord kommune, inkl. alle lønsmottakarar

 • Bømlo kommune
 • Fitjar kommune
 • Stord Kyrkjelege Fellesråd
 • Stord Hamnestell
 • Sokneråda i Stord
 • Sunnhordland Interkommunale Legevakt IKS

Samarbeidspartar er m.a.

 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Statens Pensjonskasse
 • Evry
 • Agresso
 • NAV
 • Fylkeskommunen
 • Andre kommunar
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Private barnehagar

Kontakt oss

Namn Tittel

Marianne Heggholmen Aarbø

Telefon: 952 50 205

Epost: 
Marianne.Heggholmen.Aarbo@stord.kommune.no

Økonomisjef 

Anke Hartert

Telefon: 53 49 66 13

E-post: Anke.Hartert@stord.kommune.no

 Rådgjevar

Marianne Polden Fjelstad

E- post: 
Mariannne.polden.fjelstad@stord.kommune.no 

Sakshandsamar bank og hovudbok

Christina Huse Olsen

Telefon: 53 49 66 20

E-post: Christina.Huse.Olsen@stord.kommune.no

Avdelingsleiar rekneskap

Eli Mehammer

Telefon: 53 49 66 05

E-post: Eli.Mehammer@stord.kommune.no

Sakshandsamar kunde

Jorunn Løklingholm

Telefon: 53 49 66 72

E-post: Jorunn.Loklingholm@stord.kommune.no

Sakshandsamar leverandør

Mai Britt T. Johnsen 

 

Sakshandsamar team kunde

Asbjørn Lunde

Telefon: 53 49 66 12

E-post: Asbjorn.Lunde@stord.kommune.no

Økonomi og eigedomsskatt

Eva Bottyanova (tirsdag, onsdag og torsdag)

Telefon: 53 49 69 04

E-post: Eva.Bottyanova@stord.kommune.no

Økonomi

Marta Nysæter

Telefon: 53 49 66 46 

E-post: Marta.Nysaeter@stord.kommune.no

Økonomi

Emma Clare Casey

Telefon: 488 67 538

E-post: emma.clare.casey@stord.kommune.no

Innkjøpssjef