Dersom klagen ikkje vert teken til følgje, vert han oversendt sakkunnig ankenemnd for endelig avgjerd, jf. Eigedomsskattelova § 20.

Klagar/eigar vil få tilsendt vedtaket/avgjerda når saken er ferdig handsama. Me gjer merksam på at utfallet av klagen kan enda i klagar sin favør/disfavør/uendra.

Skjema

Fyll inn opplysningar i felta nedanfor og trykk på send-knappen.

NB! Dersom du har vedlegg, må du senda dei i ein separat e-post. Hugs å merka ein eventuell e-post med gards- og bruksnummer. E-post skal sendast til: eskatt@stord.kommune.no