Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving

Du kan søkje om å få sett ned eller ettergitt eigedomsskatten dersom det har oppstått forhold som gjer det svært urimeleg å krevje han inn.

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få sett ned eller ettergjeve eigedomsskatten dersom det har kome til forhold som gjer det svært urimeleg å krevje inn skatten. Døme på slike forhold er sjukdom, brann eller naturkatastrofar. 

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagt eigedomsskatt

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Nedsetjing kan skje etter søknad frå skattytaren. Kommunen kan òg setje ned skatten på eige initiativ.

Saksbehandling

Formannskapet gjer vedtak om å setje ned eller ettergje skatten.

Høve til å klage

Det er ingen lovfesta rett til å klage. Du kan likevel søkje på nytt om du meiner at saka ikkje er utgreidd nok eller at situasjonen har endra seg.

Kontakt

Eigedomsskattekontoret

Tlf: 53 49 68 57

Send e-post 

Tenesta oppdatert: 28.09.2017 15:58