Kommunen skal  ein gong i året vedta ein rullerande økonomiplan som skal leggjast til grunn ved kommunen sitt  budsjettarbeid og anna planverksemd. Økonomiplanen skal minst omfatte dei fire neste budsjettåra.

Årsbudsjett er ein bindande plan for kommunen sin bruk av dei ressursane som er tilgjengelege det komande året. Denne vert vedteken ein gong kvart år saman med økonomiplanen.