For kommunedelplanar blir det utarbeidd planprogram, som blir sendt på høyring og offentleg ettersyn før det blir vedteke. Når framlegg til kommundelplan er klart, blir det sendt på høyring før endeleg handsaming i kommunestyret. 

Høyringar blir kunngjorde på kommunen sin nettstad og i lokalavisa. Gjeldande kunngjeringar finn du her.

Kommunestyret vedtok 20.10.2016 ein planstrategi, som legg føringar for kva planar Stord kommune skal laga og revidera i denne kommunestyreperioden.

Les meir om planstrategien

Reguleringsplanar under arbeid er å finna her

Bibliotekplan

Status: Arbeidet med revisjon av planen er starta opp.

Kontaktperson: Bjørnar Withbro, telefon 53 49 69 71​

Kommunedelplan for kulturminne

Status: Planprogrammet er vedteke.

Kontaktperson: Ragnhild Tveit, telefon 53 49 67 00.

Vedteke planprogram  13.02.20

Planprogram til høyring

Særutskrift oppstart av planarbeid og planprogram til høyring

Kommunedelplan for Sagvåg og Litlabø

Status: Planprogrammet har vore på høyring og er vedteke. Det blir no arbeidd med eit utkast til plan.

Kontaktperson: Lovise Vestbøstad, telefon 53 49 68 18​

Planprogram
Saksprotokoll
Innspelsrapport
​Stadanalyse gruvene på Litlabø
​Innsyn i saka

Kommunedelplan for skuleanlegg - skulebruksplanen

Status: Planprogrammet har vore på høyring og er vedteke. Det blir no arbeidd med eit utkast til plan.

Kontaktperson: Siri Marie Erland, telefon 53 49 69 06

Planprogram
Særutskrift planprogram
Forstudie skulekapasitet i sentrum
Særutskrift forstudie skulekapasitet i sentrum

 

Kommuneplanen - samfunnsdel og arealdel

Status: Planprogrammet har vore på høyring og er vedteke. Det blir no arbeidd med eit utkast til samfunnsdel. 

Les meir om kommuneplanarbeidet her

Kontaktperson: Lovise Vestbøstad, telefon 53 49 68 18

Planprogram

Særutskrift