For kommunedelplanar blir det utarbeidd planprogram, som blir sendt på høyring og offentleg ettersyn før det blir vedteke. Når framlegg til kommundelplan er klart, blir det sendt på høyring før endeleg handsaming i kommunestyret. 

Høyringar blir kunngjorde på kommunen sin nettstad og i lokalavisa. Gjeldande kunngjeringar finn du her.

Kommunestyret vedtok 22.10.2020 ein planstrategi, som legg føringar for kva planar Stord kommune skal laga og revidera i denne kommunestyreperioden.

Les meir om planstrategien

Reguleringsplanar under arbeid er å finna her

Kommunedelplan for kultur

Temaplan for bibliotek

Status: Arbeidet med revisjon av planen er starta opp.

Plandokument

Bibliotekplan 2021-2025

Kontaktperson: Anne Lene Østvold Jordåen, telefon 53 49 69 71​

Kommunedelplan for kulturminne

Status: Planprogrammet er vedteke.

Plandokument

Kontaktperson: Ragnhild Tveit, telefon 53 49 67 00.

Kommunedelplan for overvatn

Status: Planprogrammet er vedteke 27.05.21.

Plandokument

Kontaktperson: Arnstein Hetlesæter, telefon 53 49 67 58. 

Kommunedelplan for Sagvåg og Litlabø. Avslutta

Status: Arbeidet med kommunedelplan i Sagvåg og Litlabø er avslutta. 

Det blei utarbeida eit utkast til kommunedelplan for Sagvåg og Litlabø, etter høyring og offentleg ettersyn vart denne ikkje vedtatt. Kommunestyret meinte det er gjort mykje godt arbeid med planen, og la til grunn at dette vert brukt som underlag til arealdelen av den kommande kommuneplanen.

 

Les meir om arbeidet med kommuneplanen her

Kommuneplanen sin arealdel (planlagt første gongs handsaming våren 2024)

Status: For kommuneplanen er det vedtatt ny samfunnsdel og revidert planprogram for arealdelen 

Les meir om kommuneplanarbeidet her

Kommunedelplan E39 Heiane-Ådland

Status: kommunestyret vedtok 22.06.23 å leggja kommunedelplan for ny E39 Heiane – Ådland/Nordre Tveita ut til offentleg ettersyn. Stord kommune rår til at alternativ 2 vert valt som framtidig trasè. Kommunestyret presiserar at fylling over kryssing Ådlandsvatnet er ei særs uønska løysing for LNF-kvalitetane i vatn og vassdrag. 

Saksprotokoll

Plandokument

 

Kontaktperson: Jostein Klette, tlf. 970 67 100

Kommunedelplan Kvalitetsplan for oppvekst og kultur 2022-2030

Status: planprogram har vert på høyring, og er vedteke i kommunestyret 22.09.22.

Plandokument

Planprogram for kommunedelplan: Kvalitetsplan for oppvekst og kultur 2022-2030

Kommunedelplan for veg

Status: utval for plan og utvikling vedtok planprogram for kommunedelplan hovudplan veg 29.06.23

Plandokument